Viso knygų: 901
el. paštaskodas

Filologija

General Requirements for Semester Projects (Linguistics)

Jolita Horbačauskienė, Jonas Jonušas, Saulė Juzelėnienė, Ramunė Kasperavičienė, Jurgita Motiejūnienė, Saulė Petronienė

Research project writing is a difficult and demanding task for a student. These methodological guidelines provide specific features of semester projects as well as other requirements, such as citation, formal requirements, information on how to make a bibliographical list, etc. The methodological guidelines provided here are recommended to all students of the Department of Modern Languages and Intercultural Communication.

English for Information and Communications Engineering

Jolita Horbačauskienė, Ramunė Kasperavičienė, Saulė Petronienė

This book contains materials aimed at mastering the word stock of academic and informal English in the field of information communications engineering and at developing competence of employing the appropriate specialised terms and analysing technical literature. The presented assignments are bound to develop oral interaction and text understanding skills. This educational book is aimed at Kaunas University of Technology Information and Communications Engineering BA level students studying English at C1 level.

Bendrieji semestro projektų reikalavimai (vertimo kryptis)

Jolita Horbačauskienė, Jonas Jonušas, Saulė Juzelėnienė, Ramunė Kasperavičienė, Saulė Petronienė

Kalbos analizės semestro projektas – pirmasis savarankiškas mokslinis tiriamasis KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vertimo studijų studentų rašto darbas. Kalbos analizės semestro projektu siekiama ugdyti studentų gebėjimą savarankiškai mąstyti, pasirinkti ir kritiškai vertinti teorinės literatūros šaltinius, mokomasi kaupti, klasifikuoti ir aprašyti tiriamąją medžiagą, argumentuotai reikšti nuomonę, daryti apibendrinimus. Metodine priemone siekiama supažindinti su svarbiausiais kalbos analizės semestro projekto keliamais reikalavimais, pateikti svarbiausius metodinius patarimus, padėsiančius rašyti reikalavimus atitinkantį darbą.

Specialybės kalbos pratimai mechanikos ir mechatronikos studentams

Jonas Jonušas

Metodinę priemonę sudaro pratimai, skirti tarčiai, kirčiavimui, leksikai, žodžių darybai ir gramatika, taip pat raštingumui ugdyti. Skirta Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams.

Lietuvių kalbos normos: rašyba, skyryba, kirčiavimas

Vilija Celiešienė

Ši mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentams. Ji parengta pagal šio universiteto Lietuvių kalbos normų kurso programą. Mokymo priemonė apima dalį Lietuvių kalbos normų kurso temų – rašybą, skyrybą, tartį ir kirčiavimą.

English for Students of Mathematics

Almantė Meškauskienė, Viorika Šestakova

Mokomoji knyga skirta matematiką studijuojantiems studentams.

English for Students of Chemical Technology

Daiva Šidiškytė, Daiva Tamulaitienė

Mokomoji knyga skirta įvairių cheminės technologijos programų studentams. Pateikiami teminiai tekstai, praktinės užduotys ir pratimai, kurie padės įsisavinti terminologiją anglų kalba ir patobulinti mokslinio stiliaus klausimo, skaitymo ir rašymo įgūdžius.

English for Students of Chemical Technology

Daiva Šidiškytė, Daiva Tamulaitienė

Mokomoji knyga skirta įvairių cheminės technologijos programų studentams. Pateikiami teminiai tekstai, praktinės užduotys ir pratimai.

Profesinė chemikų kalba: užduotys ir patarimai

Virginija Stankevičienė

Šis profesinės kalbos pratimų ir patarimų rinkinys papildytas ir atnaujintas, skirtas Cheminės technologijos fakulteto studentams, besimokantiems privalomą specialybės kalbos kursą ir parengtas pagal Kauno technologijos universiteto Kalbotyros katedros sudarytą programą. Vienas iš pagrindinių šios knygelės tikslų – mokyti studentus specialybės ir bendrinės kalbos taisyklingumo. Siekiant padėti studentams geriau suvokti savo specialybės kalbos savitumą, leidinyje aptariamos bendrinės kalbos normos ir pažeidimai, atkreipiamas dėmesys į naujausias kalbos specialistų rekomendacijas ir teorinius dalykus. Šiuo patarimų ir pratimų rinkiniu siekiama, kad būsimieji specialistai kritiškiau žiūrėtų ne tik į specialybės kalbą, bet į kalbos kultūrą apskritai.    

Development of Listening and Reading Comprehension Skills through the Media Texts

Valdas Narbutas

Leidinys skirtas studentams, besimokantiems anglų kalbos C1 lygiu.

Reading Comprehension Through the Media

Valdas Narbutas

Profesinės kalbos kultūros pratimai taikomosios matematikos studentams

Saulė Juzelėnienė

Mokomoji knyga skirta studentams, klausantiems Profesinės kalbos kultūros kursą. Knygoje pateiktos praktinės užduotys sudarytos atsižvelgiant į paskaitų temas.  

Try Engineering

Sudarė Dalia Susnienė

Professional English for Export Engineers

Audronė Daubarienė, Ilona Rinkevičienė, Jūratė Zdanytė

Mokomoji knyga skirta TSC studentams, pasirinkusiems eksporto inžineriją.

Vertimo atodangos: teorija ir praktika (prancūzų–lietuvių kalba)

Aurelija Leonavičienė

Vadovėlyje aptariami vertimo teorijos ir praktikos klausimai, pristatomos svarbiausios pasaulio vertimo teorijos, jų atstovų teiginiai, darbai. Nagrinėjamos vertimo teorijos atsiradimo priežastys, įvairių vertimo teorijų požiūris į vertimą, vertimo procesą, rezultatą, jų siūloma vertimo metodologija. Vadovėlyje nuosekliai siejasi teorinė ir praktinė dalis, pateikiamos su jomis susijusios užduotys studentams.  

English for Transport Engineering

Romualda Marcinkonienė

Mokomoji knyga skirta transporto studijoms.

English for Students of Wood Technology

Daiva Zavistanavičienė

Mokomoji knyga skirta medienos apdirbimo technologijos studijoms. Jį sudaro originalūs  tekstai, pratimai ir užduotys.

English for Students of Social Pedagogy

Jūratė Morkūnienė, Irena Praškevičienė, Dalia Venckienė

English for Students of Physics and Materials Science

Sudarė: Almantė Meškauskienė, Viorika Šestakova

Mokomoji knyga skirta fizikos ir medžiagotyros studijoms. Pateikiami teminiai tekstai, praktinės užduotys ir pratimai. 

English for Students of Mechatronics

Dana Švenčionienė

Mokomoji knyga skirta mechatronikos studijų studentams. Ją sudaro originalūs tekstai, pratimai ir užduotys.

English for Students of Mechanical Engineering

Živilė Kemeklienė

Mokomoji knyga skirta Mechanikos ir mechatronikos fakulteto bakalauro pakopos studentams. Kiekvieną skyrių sudaro faktinė informacija, iliustruota medžiaga, parinktas teminis žodžių ir terminų žodynas, praktines užduotys. 

English for Students of Mass Media Technology

Dalia Pravackaitė, Tatjana Vėžytė

Mokomoji knyga skirta žiniasklaidos technologijų studijų studentams. Ją sudaro originalūs mokomieji tekstai, pratimai ir užduotys.

English for Students of Clothing Technology

Inga Dagilienė, Daiva Zavistanavičienė

Mokomoji knyga skirta siuvimo technologijos studijoms. Ją sudaro originalūs tekstai, pratimai ir užduotys.

Aspects of British and American Studies

Jūratė Zdanytė

Lietuvių literatūros apžvalga

Saulius Keturakis

English Through Telecommunications

Jolita Horbačiauskienė, Ramunė Kasperavičienė, Dalia Pravackaitė

Mokomoji knyga skirta Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto studentams.

English for Students of Music Technology

Romualda Marcinkonienė

Mokomoji knyga skirta Humanitarinių mokslų fakulteto studentams.

English phonetics and phonology: workbook

Raimunda Česonienė

Fachtexte zum Lesen, Üben und Diskutieren

Loreta Šmidtaitė, Dalia Kačergienė

Mokomoji knyga skirta mokslinės literatūros supratimo įgūdžiams ugdyti.

Практический курс русского языка, II ч.

Jadvyga Jonušienė, Dalija Kemeklienė

Mokomoji knyga skirta techniškiesiems tekstams ir terminams aiškinti bei nagrinėti.

Profesinės kalbos pagrindai

Vilija Celiešienė, Judita Džežulskienė

Šis vadovėlis visų pirma skirtas Kauno technologijos universiteto įvairių specialybių studentams, studijuojantiems profesinės kalbos kultūrą ir siekiantiems išsiugdyti sąmoningos ir taisyklingos kalbos vartojimo įgūdžius, reiškiamus su būsimąja veikla susijusiu sakytiniu ir rašytiniu tekstu. Tikimės, kad vadovėlio medžiaga ugdys būsimųjų specialistų gebėjimą lanksčiai vartoti skiriamąsias specialybės kalbos priemones, supažindins su mokslinio teksto ypatumais ir jo kūrimu. Vadovėlis sudarytas kūrybiškai remiantis Valstybinės lietuvių kalbos ko-misijos rekomendacijomis ir Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbotyros katedros parengta specialybės kalbos kultūros programa. Tačiau pateikta medžiaga gali naudotis ne tik Technologijos universiteto, bet ir kitų universitetų, aukštųjų mokyklų, kolegijų studentai bei vidurinių mokyklų moksleiviai.

Kalbos akustika glaustai

Rytis Ambrazevičius

Knygelėje glaustai supažindinama su svarbiausiais kalbos akustikos reiškiniais ir akustinėmis garsų ypatybėmis. Tai metodinė priemonė, skirta visų pirma kalbos studijoms.