Viso knygų: 1065
el. paštaskodas

Ekonomika

Darnus vystymasis

Eglė Staniškienė (atsakingoji redaktorė), Aistė Balžekienė, Paulina Budrytė, Lina Dagilienė, Inga Gurauskienė, Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Jurgita Jurkevičienė, Linas Kliučininkas, Joana Ramanauskaitė, Živilė Stankevičiūtė, Inga Stasiulaitienė, Lina Šeduikytė, Audronė Telešienė, Inga Urniežaitė, Rūta Valušytė, Visvaldas Varžinskas

Vis dažniau iškylantys ekologijos ir gamtos saugojimo iššūkiai skatina mąstyti apie darnų vystymąsi. Vadovėlį parengę mokslininkai teigia, kad pagrindinė darnaus vystymosi idėja – suvokti, kaip žmonija turi gyventi tenkindama savuosius poreikius ir turėdama itin ribotus išteklius. Leidinio autoriai – skirtingų mokslo krypčių atstovai, todėl darnaus vystymosi ir šiai sričiai artimų temų problematika apžvelgiama iš skirtingų socialinių, ekonominių, inžinerinių ir kitų mokslo sričių perspektyvų. Leidinyje plačiai aptariamas išteklių valdymas, jų analizė, keliamas svarbiausias klausimas – kaip žmonės turėtų prisitaikyti prie šios planetos išteklių ribotumo? Išsamioje teorinėje vadovėlio dalyje skaitytojas supažindinamas su darniu vystymusi, šios šakos raida ir svarbiausiais komponentais. Kituose skyriuose darnaus vystymosi komponentai nagrinėjami detaliau: aptariamas socialinės gerovės ir laimės suvokimas, žiedinės ekonomikos pavyzdžiai ir svarba, klimato kaita, skaitmeninės kultūros įtaka. Skyrių pabaigoje pateikti klausimai leis įtvirtinti sukauptas žinias ir ugdytis esmines darnaus vystymosi kompetencijas: sisteminį mąstymą, numatymą, normatyvinę kompetenciją, strateginę kompetenciją, bendradarbiavimą, kritinį mąstymą, savivoką ir integruotą problemų sprendimo kompetenciją. Vadovėlis skirtas plačiam skaitytojų ratui, siekiančiam įgyti globalų, kritišką ir refleksyvų sąmoningumą, socialinio, ekonominio, kultūrinio ir aplinkos konteksto suvokimą, etinę poziciją, paremtą darnaus vystymosi principais.

Determining the Trade-offs of Inventory Management Approaches in the Face of Covid-19

Valentas Gružauskas, Aurelija Burinskienė

The COVID-19 pandemic has left a clear mark on virtually every area of human activity. Arguably, most prominent changes may be observed in the global supply chain where the delivery times have changed, and even minor outbreaks of the pandemic pose ever-increasing risks in logistics, supply, and infrastructure. The authors of the scientific study analyze supply chain management approaches and deal with the key aspects which are most suitable to tackle the COVID-19 crisis. This study identifies which area caused by the pandemic has been most problematic and proposes strategies and methods to help companies properly manage their stockpiles. Another important aspect of this scientific study is that the analysis of inventory management methods in a critical environment is performed by developing an agent-based model. Thus, the data from this study are completely new and allow a closer look and understanding of how the COVID-19 pandemic has affected the supply and stockpiling/storage issues. In this research, the authors focus on the supplier relationship and inventory level management. Here, they examine several different business scenarios, such as: central vs. distributed warehouses, local vs. global suppliers, etc. Due to the wide range of information, this book should attract not only those who are profoundly interested in the field but also inquisitive newcomers with an interest in the trade and product supply policy.

Valdymo apskaitos praktinės užduotys, II pataisyta ir papildyta laida

Edita Gimžauskienė, Giedrė Večerskienė, Viktorija Varaniūtė, Lina Klovienė, Gražvidas Zaukas

Šiomis dienomis kiekvienos įmonės sėkmė daugiausia priklauso nuo to, kaip taikomi valdymo apskaitos principai duomenims kurti, informacijai generuoti ir problemoms spręsti. Tai įdomi ir reikšminga sritis, kurią privalo išmanyti studijuojantys valdymo apskaitą. Knyga ir skirta siekiantiems ne tik įtvirtinti teorines valdymo apskaitos žinias, bet ir įgusti spręsti praktines užduotis bei situacijas. Tam, kad pateikta informacija būtų lengvai suprantama ir aiški, knygoje esančios praktinės užduotys pateiktos skirtingo veiklos pobūdžio įmonių pavyzdžiais, praplečiančiais valdymo apskaitos metodų, principų taikymo suvokimą ir gerinančiais praktinius įgūdžius. Šia knyga skatinama labiau orientuotis į analitinių įgūdžių tobulinimo aspektus, pasitelkiant praktines situacijas bei jų analizę, taip pat vertybes ir elgseną, užtikrinančius valdymo apskaitos specialisto naudą įmonei. Visgi net ir šios srities naujokai neturėtų išsigąsti vien praktinės veiklos, kadangi knygos autoriai pateikia ir teorinės medžiagos, kuri naudinga susikuriant teorinį apskaitos pagrindą ir savarankiškai sprendžiant praktines užduotis. Ši mokomoji knyga ilgainiui taps neatskiriama dalimi studijuojant, kadangi joje pateikiamos lentelės ir formos užduotims spręsti ir atsakymams įrašyti. Tokie maketai leidžia sutaupyti laiko, paprastai skiriamo sprendimo nuoseklumui ir apipavidalinimui apgalvoti. Taip vizualiai pateikiama knyga padės kur kas lengviau ir patogiau įsisavinti sudėtingesnių atvejų sprendimo logiką, skatins skirtingą, kritinį požiūrį į problemines situacijas. Jas suprasti ir įveikti – tai viena svarbiausių valdymo apskaitos srities užduočių.

Žiedinės ekonomikos iššūkiai ir galimybės Lietuvoje

Jurgita Bruneckienė, Lina Dagilienė, Viktorija Varaniūtė, Ineta Zykienė, Žaneta Stasiškienė, Daina Kliaugaitė, Inga Gurauskienė

Nors visuomenė vis labiau vertina darnumą, o Lietuvoje žiedinės ekonomikos koncepcija jau yra aptarinėjama vyriausybės ar vietos institucijų lygmeniu, tačiau vis dar trūksta diskusijų „kaip“ ir „ko reikia“ norint Lietuvoje įgyvendinti ekonomikos transformaciją žiedinės ekonomikos link. Mokslo studijoje siekiama teoriškai ir praktiškai įvertinti žiedinės ekonomikos iššūkius ir galimybes Lietuvoje, detalesnę analizę atlikus Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus pavyzdžiu. Autoriai apžvelgia, kas jau yra padaryta Lietuvoje ir su kokiais žiediškumo iššūkiais susiduriama, ką reikia keisti, kas paskatintų pramonės įmones diegti žiedinės ekonomikos principus vertės grandinėje, kaip prie žiedinės transformacijos galėtų prisidėti valdžios institucijos. Leidinys skirtas visiems, kurie domisi žiedinės ekonomikos, aplinkosaugos, darnaus vystymosi temomis. Mokslo studija suteiks naujausių žinių apie žiedinę ekonomiką, apimančią ne tik atliekų tvarkymą, bet ir prevenciją ir aktyvų skirtingų ekonomikos subjektų bendradarbiavimą, taip pat besikeičiantį kiekvieno ekonomikos subjekto vaidmenį ir galimą indėlį.

Lietuvos įmonių finansinio atsparumo ekonominiam Covid-19 šokui ir skirtingų ekonominių veiklų nuostolių vertinimas

Rasa Norvaišienė, Jurgita Stankevičienė, Raminta Benetytė, Jurgita Bruneckienė, Jonas Rapsikevičius, Vytautas Janilionis, Rytis Krušinskas

Pasaulyje ir Lietuvoje vyksta daug diskusijų, kaip COVID-19 pandemija pakeis ekonomikos vystymąsi, kuriuos sektorius ji palies stipriau, o kuriems tai bus finansinių rezultatų gerėjimo metas. Leidinyje įvairiais aspektais analizuojama problema – kaip įvertinti skirtingų šalies ekonominės veiklos sektorių finansinį atsparumą, nuostolius ir grynąjį ekonominį poveikį, sukeltą COVID-19 pandemijos. Taip pat aptartos rekomendacijos dėl ekonomikos skatinimo priemonių dydžio neigiamiems padariniams šalinti. Mokslo studija bus naudinga vyriausybės ir valdžios įstaigų vadovams, ekonomikos analitikams, ekspertams. Skaitytojai ras reikšmingų rekomendacijų, padėsiančių ekonomikai veikti ypatingo neapibrėžtumo sąlygomis.

Tarptautinė ekonomika

Vaida Pilinkienė

Vadovėlyje nagrinėjami tarptautinės ekonomikos ypatumai ir struktūra, analizuojami pagrindiniai tarptautinės prekybos modeliai, formos ir priemonės, tiriami tarptautinės darbo jėgos migracijos aspektai, mokėjimų balanso reikšmė ir tarptautinių ekonominių organizacijų įtaka ekonominiams procesams globaliniu mastu. Taip pat analizuojami valiutinių ir investicinių santykių aspektai bei tarptautinės ekonominės politikos įtaka pasaulio ir šalių ekonomikai. Autorė tikisi, kad vadovėlyje pateikta informacija bus naudinga tiek ekonomikos ar verslo studijas pasirinkusiems studentams, tiek verslo praktikams, siekiantiems geriau suprasti tarptautinės ekonomikos veiksnių nulemtu verslo pokyčius.

Lyderystės kompetencijos raiška Lietuvos organizacijose

Violeta Šilingienė, Dalia Stukaitė

Organizacijos ir jų lyderiai, norėdami prisitaikyti sparčiai kintančioje aplinkoje, turi rasti unikalių sprendimų – nėra vieno visiems tinkamo metodo ar sprendimo tikslui pasiekti. Šioje mokslo studijoje autorės siekia atskleisti lyderystės kompetencijos raišką Lietuvos organizacijose. Šiuolaikinis požiūris į organizacijų vadybą nulemia tai, kad lyderio savybių turi ne tik vadovaujantys asmenys, bet ir kiekvienas bet kokias pareigas einantis darbuotojas. Taigi leidinyje probleminiu požiūriu gvildenama tema – kokių lyderystės kompetencijų reikia įvairiuose organizacijos valdymo lygmenyse. Mokslo studija bus naudinga organizacijų, įmonių vadovams ir plačiajai visuomenei, kuri domisi lyderyste ir naujausiomis lyderystės tendencijomis.

Nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai ekonomikos šoko kontekste: Lietuvos atvejis

Vaida Pilinkienė, Alina Stundžienė, Evaldas Stankevičius, Andrius Grybauskas

2020 m. įvykęs ekonomikos šokas, sukeltas COVID-19 pandemijos, paveikė šalies ekonomiką ir nekilnojamojo turto rinką. Mokslo studijoje siekiama įvertinti Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos pokyčius ekonomikos šoko kontekste. Aptariama ekonomikos šoko samprata, tipai, sąsajos su ekonomikos ciklais, pateikiami ekonomikos šokų stabilizavimo būdai, stabilumo ir ekonomikos šoko ryšio prielaidos, akcentuojant valstybės vaidmenį. Leidinys aktualus įvairiems ekonomikos dalyviams: namų ūkiams, dalyvaujantiems nekilnojamojo turto rinkoje ir ekonomikoje; įmonėms, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusioms su šia rinka ir veikimu joje; vyriausybės ir valdžios organams; analitikams ir ekspertams.

6th Academy of International Business Central Eastern European (AIB-CEE) Chapter Annual Conference: „International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, Innovation and Entrepreneurship”. Book of abstracts

Jurgita Sekliuckienė, Rozita Susnienė (redaktorės)

Įmonių klasterių formavimosi įgalinimas: tarp intervencijos ir saviorganizacijos

Giedrius Jucevičius, Kristina Grumadaitė, Rita Jucevičienė, Jolita Čeičytė

Šioje monografijoje pristatomuose tyrimuose pagrindinis dėmesys sutelktas į klasterių formavimąsi ir apslinkybes. Leidinyje pristatomi kompleksinių saviorganizacija grįstų industrinių sistemų formavimosi teoriniai principai, išskiriamos pagrindinės strateginės prieigos, leidžiančios tokioms sistemoms atsirasti. Taip pat pristatomi Lietuvos klasterių dinamikos tyrimai, atskleidžiantys esminius jų vystymo ir valdymo iššūkius. Didelį dėmesį mokslo leidinyje autoriai skyrė pasitikėjimo tarp įmonių formavimosi problemų nagrinėjimui. Knygoje pateikiamas naujas požiūris į valdymo procesus priimant sprendimus kompleksinėje ir dinamiškai kintančioje terpėje, kurioje neveikia daugelis klasikinių hierarchinių valdymo sprendimų. Monografija vertingas tiek vadybos ir organizavimo srities mokslininkams, tiek valdymo praktikams, tinklų koordinatoriams ir socialiniams antrepreneriams.

Makroekonomikos laboratoriniai darbai, 1 dalis

Jadvyga Čiburienė, Tomas Stravinskas

Knyga yra parengta pagal „Makroekonomikos“ programą ir skirta Ekonomikos ir verslo fakulteto visų programų studentams bei kitų fakultetų studentams, studijuojantiems „Inžinerinę ekonomiką“. Leidinyje apibendrinami bendrieji ir makroekonomikos metodologijos pagrindai, pagrindiniai makroekonomikos rodikliai, gamybos apimtis ir jos nustatymo būdai, valstybės makroekonomikos reguliavimo priemonės, taip pat makroekonomikos klausimai apjungiami su finansinės informacijos dabartinių duomenų platformos Bloomberg duomenimis, pateiktos svarbiausios kurso temų užduotys, kurios teoriją susieja su realiu gyvenimu.

Search for New Geographical Markets and Customer Segments in The Global Sunflower Seeds Market: the Case of Moldavian Enterprise

Rimgailė Vaitkienė, Egidijus Rybakovas

Search for new geographical markets and customer segments in the global sunflower seeds market performed by Moldovan enterprise Unicaps Ltd. is described in this business case investigation. The description is broken into analytical steps focusing on certain international business development relevant outcomes. The learning in the course of case studying is done by evaluating the decisions made by enterprise managers, proposing new solutions and alternatives to improve decisions and to achieve higher levels of international business performance.

Viešojo sektoriaus apskaitos atvejai

Lina Dagilienė, Violeta Mykolaitienė

Mokomoji knyga „Viešojo sektoriaus apskaitos atvejai“ ir skirta atskleisti viešojo sektoriaus apskaitos politiką ir biudžetinių įstaigų apskaitos ir finansinės atskaitomybės specifiką. Joje pateikiamos temos, pagrindinės sąvokos ir praktinės užduotys apie viešojo sektoriaus sudėtį ir funkcijas, apskaitos politiką, taip pat biudžetinių įstaigų apskaitos ir finansinių atskaitų sudarymo situacijos. Leidinys svarbus ne tik apskaitos, finansų, ekonomikos ir vadybos studijų krypčių studentams, bet ir įdomus apskaitininkams, buhalteriams ir visiems skaitytojams, siekiantiems praktiškai įtvirtinti savo apskaitos žinias.

Atvirųjų inovacijų ekosistema Lietuvoje

Monika Petraitė, Brigita Janiūnaitė, Jurgita Sekliuckienė, Jolita Čeičytė, Vytautė Dlugoborskytė, Rimantė Sedziniauskienė, Lina Užienė

Mokslo studijoje aptarta originali atvirųjų inovacijų ekosistemų tyrimų metodologija, empiriniai atvirųjų inovacijų ekosistemų tyrimų rezultatai. Autoriai siekia atsakyti į klausimus: kaip matuoti ir vertinti atvirąsias inovacijas nacionalinių inovacijų sistemų, sektorių ir organizacijų lygmeniu? kokiais instrumentais remiantis būtų galima sukurti atvirųjų inovacijų sistemų vystymosi stebėsenos pagrindus sistemos sektoriaus ir organizacijos lygmeniu? kokia ryškėja atvirųjų inovacijų ekosistemos veikėjų tipologija bei dominuojantys sąveikų profiliai Lietuvos organizacijose? Studijoje pateikti duomenys atspindi Lietuvos būklę pereinant į naują inovacinės raidos augimo etapą, siekiama įvertinti šalies parengtį veikti atvirųjų inovacijų paradigmoje, kuriai skiriamas išskirtinis dėmesys tiek JAV, tiek Europoje. Lietuvai šis klausimas itin aktualus siekiant gerovės augimo jau kaip išsivysčiusių šalių grupės narei.

Ekonominės statistikos praktikumas su MS EXCEL

Alina Stundžienė

Knygoje aprašyti dažniausiai praktikoje pasitaikantys statistinių duomenų sisteminimo ir analizės būdai ir jų realizavimo galimybės su viena populiariausių ir paprasčiausių elektroninių skaičiuoklių MS Excel. Šia skaičiuokle turi gebėti naudotis tiek studentai, tiek versle ar kitose institucijose dirbantys darbuotojai, kuriems aktualus įvairios informacijos kaupimas, sisteminimas ir analizė. Leidinys padės įsisavinti ekonominės statistikos teorines žinias ir jas pritaikyti sprendžiant realias verslo, ekonomikos, socialines ir kitas problemas.

Inžinerinė ekonomika: praktiniai sprendimai

Vilda Gižienė, Jurgita Bruneckienė, Daiva Laskienė, Vytautas Barkauskas, Irena Pekarskienė, Rozita Susnienė, Žaneta Simanavičienė, Asta Sabonienė, Lina Žalgirytė, Ineta Zykienė

Leidinyje siekiama supažindinti su rinkos funkcionavimo mechanizmu mikro- ir makrolygmeniu: analizuojamos paklausos ir pasiūlos pusiausvyros bei įmonės pelno konkurencinėmis sąlygomis temos, vartotojų elgsenos ypatumai, gamybos teorija, šalies nedarbo ir infliacijos sampratos, monopolinės rinkos ypatumai, aptariami šalies bendro vidaus produkto ir nacionalinių pajamų nustatymo klausimai. Knygoje gausu pagal klasikinę ekonomikos teoriją paruoštų praktinių užduočių, kurios studentams padės įtvirtinti inžinerinės ekonomikos teorines žinias, lavinti studentų loginį ir kūrybinį mąstymą.

Informacinės platformos „Bloomberg Professional“ galimybės: įmonių veiklos analizės atvejai

Ingrida Balabonienė, Rūta Nedzinskienė

Leidinyje supažindinama su informacinės platformos Bloomberg Professional galimybėmis, kurios padės atlikti įmonių atranką pagal apibrėžtus kriterijus ir išsamią lyginamąją analizę pagal pasirinktus finansinius rodiklius. Remiantis atrankos ir analizės duomenimis, bus galima įvertinti pasirinktos įmonės situaciją rinkoje. Ši knyga yra teorinius įmonės veiklos analizės vadovėlius papildanti medžiaga, skirta studentų praktiniams įgūdžiams ugdyti. Dėl galimybės dirbti su naujausia informacija šis leidinys svarbus rengiant baigiamuosius bakalauro ir magistro darbus.

Verslo investicijų valdymas. Laboratoriniai darbai

Rasa Norvaišienė, Jurgita Stankevičienė

Mokomojoje knygoje aptartos verslo investicijų valdymo temos studijuojančiam padės artimiau susipažinti su verslo investicijų aplinka, investicijų rizikos vertinimu, investicinių projektų efektyvumo ir rizikos vertinimu, akcijų kainų grafikų sudarymu ir analize, obligacijų savybių tyrimu bei pirkimo ir pardavimo sandorių pelningumo tyrimu. Mokomoji knyga skirta KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto ir kitų fakultetų „Verslo investicijų valdymo“ modulį studijuojantiems studentams.

Ne pelno sektorius. Marketingas

Aušra Rūtelionė, Rimantė Hopenienė

Kiekvienoje šalyje egzistuoja nekomercinės bendruomenės, organizacijos ir struktūros. Norėdama sulaukti teigiamo atsako iš visuomenės ne pelno siekianti bendruomenė turi pasitelkti marketingą. Knygoje nagrinėjamas nekomercinės veiklos marketingas. Informacija skaitytojui išdėstoma nuosekliai nuo pačios nagrinėjamos sferos iki marketingo vaidmens ne pelno struktūrų veikloje. Leidinys bus naudingas studentams, dėstytojams, ne pelno organizacijų vadovams, marketingo specialistams, konsultantams ir susiduriantiems su šia sritimi.

Reklama ir kūrybiškumas

Laimona Šliburytė

Reklama vartotojui ne tik suteikia informacijos apie prekę, bet veikia ir emociškai, siūlo naujas vertybes ir formuoja įmonei palankią pasaulėžiūrą. Ar paveiki reklama turi būti kūrybiška? Knygoje teoriškai ir praktiškai nagrinėjamas kūrybos ir reklamos ryšys, veikiantis šiuolaikinę visuomenę. Leidinyje pateikta naudingų žinių dirbantiems reklamos kūrimo srityje, taip pat kurių veikla susijusi su rinkodara ar vadyba.

Marketingo kanalai

Rasa Gudonavičienė, Aistė Dovalienė

Šiuolaikiniai vartotojai nori patys rinktis prekes, todėl gamintojo ir pirkėjo ryšio išlaikymas šiandien ypač aktualus: jo nebuvimas įmonei gali sukelti nepataisomą žalą. Iškyla klausimų: kaip priartinti prekę prie pirkėjo? Kaip užtikrinti, kad prekės jį pasieks tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, tinkamos kokybės ir už priimtiną kainą? Mokomojoje knygoje aptariami marketingo kanalai, jo struktūrinių vienetų ar tarpininkų funkcijos ir klasifikacija, konfliktai, galintys iškilti tarp dalyvių. Taip pat nagrinėjama kanalo plėtra, atsakomi įvairūs kiti marketingo klausimai, aktualūs šiuolaikinėje rinkodaroje. Mokomoji knyga skirta tiems, kas domisi marketingu ar vadyba, studijuoja šią sritį ar joje dirba. Leidinys naudingas ir gamybos įmonių, formuojančių marketingo kanalą, atstovams.

Competitive Threat of Newly Emerging Economies to Lithuanian Low-Tech

Jūratė Pridotkienė, Asta Sabonienė, Vitalija Venckuvienė, Rūta Masteikienė, Daiva Laskienė

This monograph is devoted to the exploration of competitive threats and the impact of newly emerging economies on Lithuania’s low-tech competitiveness. The first part of the monograph provides an estimation of the scope of the low-tech industry in Lithuania and presents analysis of the impact of newly emerging global economy centres on the competitiveness of the Lithuanian low-tech sector in the global marketplace. The second part of the research is intended to identify the key factors and possibilities of maintaining and further increasing the strengths of the Lithuanian low-tech sector’s competitiveness and to provide recommendations towards enhancing this process.

Valstybės finansai. Laboratoriniai darbai

Violeta Naraškevičiūtė, Aura Drakšaitė, Aušrinė Lakštutienė, Lina Sinevičienė

Mokomoji knyga yra skirta KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto bei kitų fakultetų „Valstybės finansų“ modulį studijuojantiems studentams. „Valstybės finansų“ modulio laboratorinių darbų tikslas – supažindinti su šalies finansų sistema, valstybės pinigų fondais, informacijos paieška, pagilinti studentų žinias analizuojant finansines ataskaitas, ugdyti studentų gebėjimus analizuoti ir susieti makroekonominius veiksnius, šalies įstatymus ir faktinius finansų sistemos rezultatus bei pateikti vertinimą. Taip pat pateikiamos 6 temų laboratorinių darbų aprašai. Kiekvieno laboratorinio darbo apraše pateikiami darbo tikslas ir uždaviniai, teorinės žinios, darbo užduotis ir eiga, darbo ataskaitos reikalavimai.

Finansų pagrindai. Laboratoriniai darbai

Rytis Krušinskas, Lina Sinevičienė, Agnė Pivorienė, Violeta Naraškevičiūtė, Jurgita Stankevičienė

Mokomoji knyga padės susisteminti ir papildyti žinias, ugdyti studentų praktinius įgūdžius spręsti finansų pagrindų uždavinius. Knygoje pateikti laboratorinių darbų aprašai, kurie apima įmonės finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizę, taip pat laiko veiksnio finansiniuose skaičiavimuose, akcijų ir obligacijų vertės nustatymo, įmonės kapitalo struktūros ir kaštų, investicinių projektų vertinimo metodų temas. Mokomoji knyga skirta „Finansų pagrindų“ modulį studijuojantiems studentams.

Tarptautiniai atsiskaitymai

Gražina Startienė

Atnaujintame leidinyje nagrinėjamos dvi tarptautinių atsiskaitymų sritys – tarptautinių atsiskaitymų rizika ir jos mažinimo būdai bei tarptautiniuose atsiskaitymuose naudojamos mokėjimo priemonės ir mokėjimo sąlygos. Taip pat pateikiami ne tik nagrinėjamų valiutos kurso rizikos draudimo priemonių, atsiskaitymo priemonių, dokumentinio mokėjimo sąlygų veikimo principai, bet ir jų taikymo praktikoje pavyzdžiai. Knyga bus žinių šaltinis ne tik studijuojantiems, bet ir verslo atstovams, norintiems pagilinti tarptautinių atsiskaitymų būdų ir nemokėjimo rizikos mažinimo srities žinias.

Makroekonomikos praktinės užduotys

Jadvyga Čiburienė, Daiva Dumčiuvienė, Daiva Laskienė

Leidinyje apžvelgti svarbiausi makroekonomikos teorijos klausimai ir pagrindinės ekonominės sampratos. Pateiktos praktinės užduotys ir probleminės situacijos padės geriau suvokti praktikoje pasireiškiančius makroekonominius reiškinius. Mokomoji knyga skirta studijuojantiems makroekonomiką ir siekiantiems įtvirtinti teorines žinias bei lavinti loginį ir kūrybinį mąstymą.

Verslas augančiose rinkose

Jurgita Sekliuckienė, Aušra Repečkienė

Vadovėlyje pateikiama žinių apie verslo augančiose rinkose vystymo veiksnius ir sąlygas, investavimo į augančias rinkas motyvus, veiklos plėtimo į užsienio šalis modelius. Leidinį sudaro 3 dalys, kuriose analizuojamas globalizacijos nulemtas ekonominis, demografinis, socialinis poveikis šalių ekonomikos vystymui, augančių rinkų tipologija ir charakteristikos, vyriausybės vaidmuo augančiose rinkose, taip pat verslo augančiose rinkose, ypač akcentuojant BRICS rinkas, vystymo sąlygos ir modeliai, pateikiamos skirtingų verslo sektorių vertinimo gairės bei plėtros kryptys. Leidinys skirtas verslo studijų programos bakalauro ir magistro studijų studentams, taip pat praktikams, besidomintiems verslo augančiose Centrinės ir Rytų Europos, Azijos, Pietų Amerikos rinkose specifika ir plėtra.

Apskaitos praktikumas

Irena Stanislava Bajorūnienė, Česlovas Christauskas

Mokomoji knyga skirta studijuojantiems verslo administravimo studijų programą. Buhalterinė apskaita yra nepakeičiamas ir būtinas ūkio organizavimo, valdymo ir kontrolės elementas. Ši knyga studentams leidžia studijuoti apskaitos pagrindus kaip vientisą uždavinį nuo informacijos apskaitos reglamentavimo iki įmonės balanso sudarymo. Medžiaga suskirstyta temomis, pateiktos užduotys, pavyzdžiai ir probleminės situacijos, laboratoriniai darbai aprašyti remiantis „STEKAS“ programa. Panaudotos naujausios „debesų kompiuterijos“ skaičiavimo technikos informacinės technologijos.

Ryšiai su visuomene

Lina Kazokienė, Jurgita Stravinskienė

Vadovėlyje aptariami ryšių su visuomene (RsV) veiklos teoriniai ir praktiniai klausimai. Daugiausia dėmesio skiriama procesiniams ryšių su visuomene aspektams išryškinti. Vadovėlis skirtas studentams, studijuojantiems komunikacijos dalykus pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose. Vadovėlio medžiaga suteiks galimybę ugdyti mokymosi įgūdžius tarpdalykinėje aplinkoje. Leidinio medžiaga yra naudinga tiek studentams, tiek plačiajai visuomenei.

Inžinerinių sprendimų ekonomika: situacijų analizė

Žaneta Simanavičienė, Edmundas Jasinskas, Jurgita Bruneckienė, Vilda Gižienė, Andrius Guzavičius, Oksana Palekienė

Mokomoji knyga skirta aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, studijuojantiems ekonomiką. Šioje knygoje pateiktas trumpas ekonomikos pagrindų kursas, studijuojantiesiems ne ekonomikos specialybes. Mokomojoje knygoje nagrinėjamos įvairios verslo situacijos pagal pagrindines Mikroekonomikos, Ekonomikos pagrindų, Ekonomikos inžinerijos modulių temas.

Inžinerinių sprendimų ekonomika: pratybų sąsiuvinis

Žaneta Simanavičienė, Vytautas Barkauskas, Jurgita Bruneckienė, Vilda Gižienė, Andrius Guzavičius, Lina Žalgirytė, Rita Vilkė

Mokomąją knygą sudaro 11 skyrių. Kiekviename skyriuje pateikta teorinė medžiaga, uždavinių sprendimo pavyzdžiai, pratybų uždaviniai, pagrindinės sąvokos ir žinių patikros klausimai. Mokomoji knyga skirta aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų ekonomikos studentams.

Verslo procesų valdymas: Lietuvos verslo įmonių atvejai ir užduotys savarankiškoms studijoms

Mantas Vilkas

Verslo procesų valdymo disciplina apima žinias, kaip sukurti, valdyti ir tobulinti organizacijos prekių ar paslaugų teikimo sistemą. Šios žinios nustatytos tiriant, kodėl vienos organizacijos kokybiškesnės, greitesnės vykdant užsakymus ir kuriant naujus produktus ar paslaugas už kitas. Mokomojoje knygoje pateikiami Lietuvos verslo organizacijų atvejai, užduotys, jų vertinimo kriterijai, taip pat rekomenduojami skaitiniai siekiantiems savarankiškai susipažinti su įvairiomis procesų valdymo srities temomis.

Ekonometrija. Praktinis regresijos ir laiko eilučių modelių taikymas

Ingrida Balabonienė, Rūta Bliekienė, Alina Stundžienė

Ši mokomoji knyga parengta remiantis modulio S180B003 EKONOMETRIJA reikalavimais, t. y. joje pateikta regresijos modelių ir laiko eilutės ekonometrinė analizė bei uždavinių sprendimo pavyzdžių. Knygoje apžvelgiami pagrindiniai ekonometrinio modelio sudarymo etapai ir metodai, reikalingi ekonometrijos modulio savarankiškiems darbams parengti. Šie darbai skirti praktiniams įgūdžiams ugdyti, modeliuojant konkrečias situacijas. Mokomojoje knygoje pateikiama modelių sudarymo ir analizės teorinių žinių bei jų pritaikymo, naudojant programų paketą EViews 8, pavyzdžių. Darbo eigai geriau suvokti kiekviename skyriuje nurodoma siūloma modelio sudarymo ar analizės schema.

100 įmonės veiklos analizės užduočių

Loreta Valančienė, Lina Užienė

Ši mokomoji priemonė parengta pagal Kauno technologijos universitete dėstomo studijų modulio „Įmonės veiklos analizė“ turinį, temas ir tikslus. Ją sudaro penki pagrindiniai skyriai, kuriuose pateikiama 100 praktinių įmonės veiklos analizės situacijų ir užduočių. Šia mokomąja priemone studentai galės naudotis auditorijoje per praktinius užsiėmimus arba atlikdami savarankiškus darbus. Kiekvieną pratybų sąsiuvinio užduotį sudaro konkrečios situacijos, pradinių analizės duomenų pristatymas ir formos, analitinės lentelės arba schemos užduotims spręsti ir atsakymams įrašyti. Mokomosios priemonės prieduose bus galima rasti pagrindinius Lietuvos įmonių finansinius bei ūkinės veiklos rodiklius, būtinus skirtinguose ūkio sektoriuose veikiančių įmonių veiklai palyginti.

Ekonominių reiškinių daugiamatė statistinė analizė

Ričardas Mileris

Knyga naudinga ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų programų studentams rengiant baigiamuosius darbus. Analizuojant įvairių faktorių ir rezultatinių požymių rinkinius, pateiktais metodais gaunami reikšmingi ekonominių, verslo ir socialinių procesų tyrimų rezultatai. Knygoje išsamiai aprašytas daugiamatės statistikos metodų taikymas programa „Statistica“, o didžioji dalis metodų – papildomai ir programa „SPSS“. Pagal pateiktus pavyzdžius skaitytojas išmoks formuoti su daugiamate analize susijusius statistinius modelius.

Darbo ekonomikos laboratorinių ir praktinių darbų užduotys

Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, Ineta Žičkutė, Kęstutis Duoba

Ši mokomoji knyga parengta pagal Kauno technologijos universiteto studijų modulio „Darbo ekonomika“ (S180B384) 6 kreditų programą ir yra skirta Ekonomikos ir vadybos fakulteto ekonomikos programos studentams. Ji padės savarankiškai atlikti praktinių ir laboratorinių darbų užduotis. Darbo ekonomikos laboratorinių ir praktinių darbų užduotimis taip pat gali naudotis studijuojantys Žmonių išteklių ekonomikos modulį Kauno technologijos universitete ir kitų universitetų bei aukštųjų mokyklų studentai, besidomintys darbo ekonomikos klausimais.

Makroekonomika. Vadovėlis ekonominių specialybių studentams

Vytautas Snieška, Valerija Baumilienė, Dalia Bernatonytė, Jadvyga Čiburienė, Daiva Dumčiuvienė, Aldona Juozapavičienė, Reda Keršienė, Virginija Kavaliauskienė, Aldona Markauskienė, Bronė Mrazauskienė, Gražina Startienė, Violeta Pukelienė, Julius Urbonas

Šis vadovėlis visų pirma skirtas universitetų ekonominių studijų programų studentams. Makroekonomikos teorija padeda geriau suvokti ne tik ekonomiką, bet ir socialinę aplinką. Teorijos dėsningumų išmanymas verslininku savaime nepaverčia, tačiau įgyjamos priemonės, kurios padeda įgyvendinti karjeros siekius.

Prekių paskirstymas. Uždavinynas

Angelė Marcinkevičienė, Daiva Žostautienė

Mokomoji knyga skirta marketingą studijuojantiems studentams.  Knygoje pateiktos pagrindinės prekių paskirstymo sąvokos, paskirstymo esmė ir pagrindiniai teoriniai aspektai bei su jais susijusios praktinės užduotys ir jų sprendimo būdai. Ši knyga padės studentams lengviau suvokti ir įsisavinti prekių paskirstymo teorines žinias, nes teorinių žinių pateikimas yra pagrįstas praktiniais pavyzdžiais.

Verslo įmonių apskaitos praktinės užduotys

Lina Dagilienė, Rūta Gokienė

Knyga skirta ekonomikos ir vadybos krypties studentams, studijuojantiems apskaitą, finansus ekonomiką. Metodinė priemonė tiks ir buhalterijos darbuotojams, finansininkams, vadovams bei visiems, siekiantiems pagilinti apskaitos žinias. 

Opcionų vertinimo metodo taikymas investiciniams sprendimams

Agnė Keršytė

Metodinėje priemonėje analizuojami tradicinių investicinių projektų vertinimo metodų privalumai ir trūkumai bei jų taikymo apribojimai neapibrėžtumo sąlygomis, nagrinėjami pagrindiniai finansinių opcionų vertinimo modeliai, jų tarpusavio ryšys su investicinėmis galimybėmis, realiųjų opcionų svarba lankstumui, veiksniai veikiantys jų vertę ir realiųjų opcionų tipai.

Išvestiniai instrumentai tarptautinėse finansų rinkose

Aldona Juozapavičienė

Mokomosios knygos tikslas – pateikti skaitytojui išvestinių vertybinių popierių ir sandorių veikimo mechanizmą, naudojimo tikslus, praktinio taikymo galimybių analizę, jų biržinės ir nebiržinės prekybos ypatumus. Knyga skirta studijuojantiems tarptautinį verslą ir tarptautinę ekonomiką,  taip pat visiems tiems, kurie nori susipažinti su šiuolaikiniais finansiniais instrumentais, jų kaitos tendencijomis ir aktyviai dalyvauti tarptautinėse finansų rinkose.

Pirkimų ir logistikos padalinio funkcijų realizavimo imitacinėje įmonėje metodiniai nurodymai

Lucija Jasūdienė, Irena Pekarskienė, Jūratė Pridotkienė, Mantas Vilkas, Alma Žekevičienė

Mokomosios knygos  tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų praktikos įgyvendinti pirkimų ir logistikos padalinyje imitacinėse apdirbamosios praktikos įmonėse, veikiančiose MS Dynamics AX pagrindu.

Economics and Management – 2013

Regionų plėtros vertinimas indeksu

Jurgita Bruneckienė

Gamybos veiksnių rinka

Irena Pekarskienė

Šioje mokomojoje knygoje gamybos veiksnių rinka nagrinėjama išskiriant tris jos dalis – darbo rinką, kapitalo rinką ir žemės rinką. Knygoje kiekvienos dalies gale pateikiama testų ir uždavinių sprendimo pavyzdžių bei uždavinių sąlygos savarankiškai spręsti. Knyga skirta universitetų studentams, studijuojantiems ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo programas.

Finansų pagrindai. Laboratoriniai darbai

Rytis Krušinskas, Evaldas Račickas, Lina Sinevičienė, Vilma Deltuvaitė, Violeta Naraškevičiūtė, Agnė Keršytė

Mikroekonomikos ir makroekonomikos užduotys ir sprendimai

Mindaugas Dapkus

Metodinė priemonė skirta aukštųjų mokyklų studentams studijuojantiems mikroekonomikos ir makroekonomikos modulius.  

Įmonių veiklos planavimo ir finansų pagrindai

Ričardas Mileris

Apskaitos ir analizės funkcijų realizavimo imitacinėse įmonėse metodiniai nurodymai

Lina Dagilienė, Edita Gimžauskienė, Šviesa Leitonienė, Jurgita Stankevičienė

Leidinyje pateikti finansinės apskaitos, valdymo apskaitos bei  finansinės analizės funkcijų aprašymai gaminant esamus produktus ir įvedus naujus gaminius imitacinėse įmonėse. supažndinama su apskaitos ir finansų padalinio atliekamomis funkcijomis visos įmonės vykdomos veiklos kontekste. 

Finansų pagrindai. Pagrindinės sąvokos ir uždaviniai

Dalia Rumšaitė, Rytis Krušinskas

Leidinio tikslas – suteikti bazines žinias apie finansų sistemos funkcijas, finansų analizės ir finansų valdymo sprendimų rengimo bei efektyvumo vertinimo metodikas, ugdyti gebėjimus atpažinti ir sisteminti  informaciją finansiniams sprendimams rengti ir vertinti.

Tarptautiniai atsiskaitymai

Gražina Startienė

Mokomoji knyga parengta naudojantis 2002 m. autorės parašytu vadovėliu „Tarptautines prekybos finansavimas: rizika, mokėjimai, kreditavimas“. Praplėstos ir papildytos temos, nagrinėjančios tarptautinių atsiskaitymų riziką, mokėjimo instrumentus ir mokėjimo sąlygas. Tikiuosi, kad ši mokomoji knyga pravers visiems, norintiems pagilinti žinias tarptautinių atsiskaitymų srityje.  

Pramonės restruktūrizacija ir konkurencingumas

Asta Sabonienė

Mokomojoje knygoje  pateiktos žinios apie pramonės restruktūrizacijos procesą, struktūros pokyčius ir įtaką pramonės plėtrai. Analizuojama konkurencingumo samprata, pagrindinės konkurencinių pranašumo formavimo pramonėje prielaidos ir problemos, nagrinėjami pagrindiniai konkurencingumo vertinimo rodikliai.

Verslo aplinka Lietuvoje ir Ukrainoje: sektorinė analizė, I t. Lietuvos verslo konkurencingumo didinimo sąlygos ir prielaidos

Žaneta Simanavičienė (ats. redaktorė)

Verslo aplinka Lietuvoje ir Ukrainoje: sektorinė analizė, II t. Verslo aplinka Lietuvoje

Žaneta Simanavičienė (ats. redaktorė)

Ekonometrija. Laiko eilučių modeliai. Laboratoriniai darbai

Vytautas Boguslauskas, Rūta Bliekienė

Mokomoji knyga skirta Ekonomikos ir vadybos fakulteto, taip pat kitų fakultetų ekonometrijos studijų modulį studijuojantiems studentams. Knygoje pateikiami laiko eilučių modelių laboratorinių darbų aprašai. Laboratoriniai darbai atliekami naudojant programų paketą EViews 6.    

Regionų finansai

Vilma Kazlauskienė

Regiono ūkio plėtra

Rimantas Dapkus, Ginta Railienė

Inovacijų ekonomika

Rimantas Dapkus

Ekonominių procesų modeliavimas

Eugenijus Bagdonas, Vytautas Skvernys

Ekonominio augimo teorijos

Dalia Štreimikienė, Jolita Ramanauskienė

Valstybės skolinimosi poveikio verslo aplinkai prognozavimas

Žaneta Štuopytė

Knyga skirta studentams, studijuojantiems verslo aplinkos prognozavimą.

Inžinerinių sprendimų ekonomika

Žaneta Simanavičienė, Vytautas Barkauskas, Jurgita Bruneckienė, Vilda Gižienė, Andrius Guzavičius, Žaneta Karazijienė, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė, Ruslanas Kovaliovas

Mokomoje knygoje inžinerinių sprendimų ekonomika suprantama kaip inžinerinės minties įgyvendinimas pasirenkant tinkamiausią sprendimą. Knygos tikslas – padėti techniškųjų universitetų studentams susipažinti su rinkos veikimo mechanizmu mikro- ir makrolygyje ir įvertinti ekonominės politikos poveikį inžineriniams sprendimams.

Makroekonomika

Vytautas Snieška, Valerija Baumilienė, Dalia Bernatonytė, Jadvyga Čiburienė, Aldona Juozapavičienė, Virginija Kavaliauskiene, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė, Bronė Mrazauskienė, Gražina Startienė, Violeta Pukelienė, Julius Urbonas

Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems ekonomikos bei vadybos dalykus. 2003 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta paskatinamoji premija.

Mikroekonomika

Vytautas Snieška, Inelija Ambrasienė, Dalia Bernatonytė, Mindaugas Dapkus, Aldona Juozapavičienė, Aldona Markauskienė, Valentinas Navickas, Violeta Pukelienė, Aniceta Slavinskienė, Gražina Startienė, Julius Urbonas

Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems ekonomikos bei vadybos dalykus.

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.