Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
FUNKCINIŲ GRUPIŲ APSAUGOS METODAI
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
1.1. Bazine solvolize arba ekvivalentiniu kiekiu bazės šalinamos apsauginės grupės
1.1.1. Skaidymas bazinės solvolizės sąlygomis
1.1.2. Skaidymas specifinėmis bazėmis, nesolvolitinis skaidymas
1.2. Rūgštimis, taip pat ir rūgštinės solvolizės sąlygomis skaidomos apsauginės grupės
1.2.1. Skaidymas Brønsted’o rūgštimis – protonų donorais
1.2.2. Skaidymas Lewis’o rūgštimis
1.3. Sunkiaisiais metalais šalinamos apsauginės grupės
1.4. Apsauginės grupės šalinimas veikiant elektrofilais
1.5. Fluorido jonais skaidomos apsauginės grupės
1.6. Apsauginės grupės skaidymas redukcinio eliminavimo reakcija su Zn
1.7. Bazių katalizuojamomis β-eliminavimo reakcijomis šalinamos apsauginės grupės
1.8. Hidrogenolizės reakcijomis šalinamos apsauginės grupės
1.9. Oksidatoriais šalinamos apsauginės grupės
1.10. Apsauga, šalinama redukcija amoniake tirpstančiais šarminiais metalais
1.11. Skaidymu nebaziniais nukleofilais šalinamos apsauginės grupės
1.11.1. C-O ryšio skaidymas nebaziniais nukleofilais
1.11.2. Specialūs skaidymo nukleofilais atvejai
1.12. Apsauga, šalinama reakcijomis, katalizuojamomis pereinamųjų metalų kompleksiniais junginiais
1.13. Fotolize skaidomos apsauginės grupės
1.14. Fermentais skaidomos apsauginės grupės
1.15. Išsami informacija apie konkrečios apsauginės grupės atsparumą įvairiomis sąlygomis
2. ĮVAIRIOS METODOLOGIJOS TAIKANT APSAUGINES GRUPES IR VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS PASIRENKANT APSAUGOS BŪDĄ
2.1. Apsauginės grupės, šalinamos per tarpinę modifikaciją (angl. relay deprotection)
2.2. Apsauginės grupės keitimas kita apsaugine grupe (angl. transprotection)
2.3. Kelių funkcinių grupių apsauga vienu metu (angl. mutual protection)
2.4. Laikina funkcinių grupių apsauga (angl. temporary protection)
2.5. Funkcinių grupių apsauga, galinti sukelti šalutines reakcijas
2.5.1. Gretutinių grupių įtaka
2.5.2. Konformaciniai ir elektroniniai efektai
2.5.3. Koordinaciniai efektai
2.6. Apsauginės grupės ir kietafazės reakcijos
3. KARBONILINĖS GRUPĖS APSAUGA
3.1. O,O-acetaliai
3.2. Acikliniai O,O-acetaliai
3.3. S,S-acetaliai
3.4. O,S-acetaliai
3.5. N,O-acetaliai
3.6. Cianhidrinai
4. KARBONILINĖS RŪGŠČIŲ IR ESTERIŲ FUNKCINĖS GRUPĖS APSAUGA
4.1. O,O,O-ortoesteriai
4.2. O,S,S-ortoesteriai
4.3. S,S,S-ortoesteriai
4.4. Oksazolinai
5. KARBOKSIRŪGŠČIŲ HIDROKSIGRUPĖS APSAUGA
5.1. Metilesteriai karboksirūgščių hidroksigrupės apsaugos atvejais
5.2. tret-Butilesteriai karboksirūgščių hidroksigrupės apsaugos atvejais
5.3. Benzilesteriai karboksirūgščių hidroksigrupės apsaugos atvejais
5.4. Alilesteriai karboksirūgščių hidroksigrupės apsaugos atvejais
5.5. Fenacilesteriai karboksirūgščių hidroksigrupės apsaugos atvejais
5.6. Alkoksialkilesteriai karboksirūgščių hidroksigrupės apsaugos atvejais
5.7. Esteriai, skaidomi β-eliminavimo reakcijomis
5.7.1. 2,2,2-Trichloretilesteriai
5.7.2. (2-Trimetilsilil)etilesteriai (TMSE)
5.7.3. 2-Toziletilesteriai (TSE)
5.7.4. Sililesteriai
6. ALKOHOLINĖS HIDROKSIGRUPĖS APSAUGA
6.1. Silileteriai alkoholių apsaugos atvejais
6.1.1. Trimetilsilil (TMS) eteriai
6.1.2. Trietilsilil (TES) eteriai
6.1.3. tret-Butildimetilsilil (TBS arba TBDMS) eteriai
6.1.4. tret-Butildifenilsilil (TBDPS) eteriai
6.1.5. Triizopropilsilil (TIPS) eteriai
6.1.6. Teksildimetilsilil (TDS) eteriai
6.1.7. Trifenilsilil (TPS) eteriai
6.2. Alkileterių taikymas alkoholių apsaugos atvejais
6.2.1. Metileteriai
6.2.2. tret-Butileteriai
6.2.3. Benzileteriai
6.2.4. PMB ir DMB eteriai
6.2.5. Tritileteriai (Tr)
6.2.6. Alileteriai
6.3. Alkoksimetileteriai
6.3.1. Metoksimetil (MOM) eteriai
6.3.2. 2-Metoksietilmetil (MEM) eteriai
6.3.3. Benziloksimetil (BOM) eteriai
6.3.4. p-Metoksibenziloksimetil (PMBM) eteriai
6.3.5. 2-(Trimetilsilil)etoksimetil (SEM) eteriai
6.4. Metiltiometil (MTM) eteriai
6.5. Tetrahidropiranil (THP) eteriai
6.6. Esteriai kaip alkoholių apsauga
6.6.1. Acetatiniai (Ac) esteriai
6.6.2. Chloracetatiniai esteriai
6.7. Karbonatai
6.7.1. Benzil (RO-Cbz) karbonatai
6.7.2. tret-Butil (RO-Boc) karbonatai
7. DIOLIŲ APSAUGINĖS GRUPĖS
7.1. Acetaliai
7.1.1. Izopropilidenacetaliai
7.1.2. Arilmetilenacetaliai
7.2. Sililendariniai
8. AMINOGRUPĖS APSAUGA
8.1. Ftalimidai (Phth)
8.2. Ditiasukcinildariniai (Dts)
8.3. Trifluoracetamidai
8.4. N-acildariniai
8.5. Karbamatai
8.5.1. Metoksikarbonildariniai
8.5.2. tret-Butoksikarbonildariniai (Boc)
8.5.3. Benziloksikarbonildariniai (Cbz arba Z)
8.5.4. Aliloksikarbonildariniai (Aloc)
8.5.5. 9-fluorenilmetoksikarbonildariniai (Fmoc)
8.5.6. 2-(trimetilsilil)etoksikarbonildariniai (Teoc)
8.5.7. 2,2,2-Trichloretoksikarbonildariniai (Troc)
8.6. Sulfonildariniai
8.6.1. Arilsulfonamidai (dažniausiai aptinkami Ts, rečiau Ns)
8.7. N,O-acetaliai
8.8. Benzilapsauga (Bn)
8.9. Tritildariniai (Tr)
8.10. N-silildariniai
9. MERKAPTOGRUPĖS APSAUGA
9.1. Tioeteriai
9.1.1. Tret-butiltioeteriai
9.1.2. Tritil (Tr) tioeteriai
9.1.3. 2-(Trimetilsilil)etil (TMSE) tioeteriai
9.2. Tiokarbonatų dariniai
9.3. Disulfidai – apsauginė grupė ar tikslinis produktas?
9.4. Acilaminometil-N,S-acetaliai
LITERATŪRA
LITERATŪROJE APTINKAMOS APSAUGINIŲ GRUPIŲ SANTRUMPOS IR STRUKTŪRINĖS FORMULĖS
ŠIAME PASKAITŲ KONSPEKTE MINIMŲ REAGENTŲ IR TIRPIKLIŲ SANTRUMPOS

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.