Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. NAFTA – PAGRINDINĖ ŽALIAVA DEGALŲ GAMYBAI IR SVARBI ŽALIAVA CHEMIJOS PRAMONEI
2. BENDROSIOS ŽINIOS APIE NAFTOS IR DUJŲ PRAMONĘ
Naftos ir dujų vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje
3. NAFTOS KILMĖS TEORIJA
Mineralinės kilmės hipotezės
Šiuolaikinė naftos ir dujų susidarymo teorija
Pagrindinių naftos angliavandenilių susidarymas
Alkanai
Cikloalkanai
Arenai
4. NAFTOS KLASIFIKACIJA IR SAVYBĖS
Cheminė klasifikacija
Naftos technologinė klasifikacija
5. NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ SAVYBĖS
Tankis
Santykinė molekulinė masė
Klampa
Kristalizacijos, drumstimosi, stingimo temperatūra
Pliūpsnio, užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra
Optinės savybės
6. NAFTOS IR DUJŲ KOMPONENTŲ SUSKIRSTYMO METODAI
Suskirstymo metodų klasifikacija
Distiliacija ir rektifikacija
Azeotropinė ir ekstrakcinė rektifikacija, absorbcija, ekstrakcija
Kristalizacija ir ekstrakcinė kristalizacija
Aduktų ir kompleksų susidarymas
Arenų molekuliniai junginiai su stipriais elektronų akceptoriniais junginiais
Karbamido ir tiokarbamido kompleksai
Klatratiniai junginiai
Adsorbcija
Naftos ir jos produktų suskirstymas naudojant ceolitus
Difuzija per membranas
Cheminiai metodai
Atskirų angliavandenilių grupių išskyrimas
Cikloalkanai
Arenai
Alkenai ir alkadienai
7. NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ SUDĖTIES TYRIMO METODAI
Elementinės sudėties nustatymas
Grupinės sudėties nustatymas
Grupinė cheminė benzino frakcijų sudėtis
Struktūrinė-grupinė žibalo ir alyvos frakcijų sudėtis
Chromatografiniai metodai
Dujų-skysčių chromatografija
Dujų-skysčių chromatografo veikimo principas
Naftos alkanai
Dujiniai alkanai
Skystieji alkanai
Kietieji alkanai
Alkanų savybės
Naftos cikloalkanai
Monocikliai cikloalkanai
Policikliai cikloalkanai
Cikloalkanų savybės
Arenai
Arenų savybės
Arenų panaudojimas naftocheminėje sintezėje
Arenų oksidavimas
Oksidacinė arenų amonolizė
Nesotieji angliavandeniliai, susidarantys perdirbant naftą
Fizikinės savybės
Panaudojimas naftocheminėje sintezėje
Heteroatominiai junginiai
Deguoningieji junginiai
Naftoje randamos rūgštys (naftos rūgštys)
Naftos fenoliai
Neutralūs junginiai
Sieringieji naftos junginiai
Sulfidai (tioeteriai)
Disulfidai
Tiofenas
Azotingieji naftos junginiai
Dervingi ir asfalteniniai junginiai
Mineraliniai naftos komponentai
8. NAFTOS ANGLIAVANDENILIŲ TERMINIS PERDIRBIMAS
Terminių procesų teoriniai pagrindai
Termodinamika
Kinetika ir proceso mechanizmas
Terminis angliavandenilių kitimas dujinėje fazėje
Alkanų kitimas
Cikloalkanų kitimas
Alkenų kitimas
Angliavandenilių mišinio terminis kitimas
Pirolizė
Terminių reakcijų ypatumai skystojoje fazėje
Naftos kokso susidarymas
Pramoniniai terminio naftos ir jos frakcijų perdirbimo procesai
Terminis krekingas
Pirolizė
Koksavimas
9. TERMOKATALIZINIAI NAFTOS ANGLIAVANDENILIŲ KITIMAI
Bendrosios žinios apie katalizę ir katalizatorius
Katalizatorių aktyvumas, selektyvumas ir stabilumas
Oksidacinių-redukcinių katalizatorių veikimas
Rūgštinė katalizė
Karbkatijonų reakcijos
Katalizinis krekingas
Proceso chemija
Proceso katalizatoriai, alternatyvūs reakcijų mechanizmai
Katalizinis krekingas pramonėje
Katalizinis riformingas
Proceso chemija
Junginiai su azotu, siera, deguonimi ir metalais (Pb, As, Cu)
Kokso susidarymas ant katalizatoriaus
Proceso katalizatoriai
Proceso makrokinetika
Katalizinis riformingas pramonėje
Aukštaoktaninių kuro komponenčių sintezė
Alkanų C4 – C6 izomerizacija
Termodinamika, kinetika ir proceso reakcijų mechanizmas
Izomerizacijos katalizatoriai
Izoalkanų alkilinimas alkenais
Alkilinimo katalizatoriai
Alkenų polimerizacija
Proceso katalizatoriai
Hidrogenizacijos procesai
Hidrovalymas
Sieringųjų junginių kitimas
Azotingųjų junginių kitimas
Deguoningųjų ir metalų organinių junginių kitimas
Angliavandenilių kitimas
Proceso katalizatoriai
Proceso makrokinetika
Benzino hidrovalymas
Žibalo frakcijų hidrovalymas
Dyzelino hidrovalymas
Vakuuminių distiliatų hidrovalymas
Alyvos frakcijų ir parafino hidrovalymas
Naftos likučių hidrovalymas
Hidrokrekingas
Proceso katalizatoriai
Hidrokrekingas pramonėje
Benzino frakcijų hidrokrekingas
Vidurinių frakcijų (200–350 °C) hidrokrekingas
Sunkiųjų gazolio frakcijų hidrokrekingas
Selektyvusis hidrokrekingas
Hidrodearomatizacija
10. NAFTOS PRODUKTŲ VALYMAS
Cheminiai valymo metodai
Valymas sieros rūgštimi
Valymas šarmu
Valymas absorbuojančiais tirpalais
Adsorbciniai ir kataliziniai valymo metodai
Valymo metodai selektyviaisiais tirpikliais
11. DEGALŲ IR TEPALŲ SUDĖTIS BEI JŲ EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS
Benzinas
Detonacinis stabilumas
Benzino frakcinė sudėtis
Cheminis stabilumas
Sieros kiekis
Degalai reaktyviniams varikliams
Dyzelinas
Savaiminis užsiliepsnojimas
Frakcinė sudėtis
Klampa, stingimo ir drumstimosi temperatūra
Filtruojamumas
Sieros junginių kiekis
Krosnių ir katilų kuras
Suskystintos dujos
Mineralinė naftos alyva, tepalai
Bazinė alyva
Naftos perdirbimo procesų įtaka bazinės alyvos savybėms
Sintetinė bazinė alyva ir jos savybės
Cheminiai priedai ir jų tipai
Korozijos inhibitoriai
Antioksidantai
Klampos modifikatoriai
Susidėvėjimą mažinantys priedai
Depresoriniai priedai
Putų inhibitoriai
Variklinės alyvos eksploatacinės savybės
Bazinės alyvos ir priedų savybių įtaka variklinės alyvos charakteristikoms
Variklinės alyvos eksploatacinės savybės ir jų vertinimo rodikliai
Klampos priklausomybė nuo temperatūros
Tekėjimo savybės šaltyje
Pliūpsnio temperatūra
Šarminis skaičius
Sulfatinių pelenų kiekis
Putojimas
Variklinės alyvos klasifikacija
Parafinas ir cerezinas
Aromatiniai angliavandeniliai
Naftos bitumas
Naftos koksas
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.