Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮŽANGA
I. TAUTINIO TAPATUMO GENEZĖ, RAIŠKA IR APIBRĖŽTIS
1.1. Tautos ir tautiškumo samprata
1.1.1. Tautos ir tautiškumo koncepcijų apžvalga
1.1.2. Tautiškumas globalizacijos kontekste
1.2. Psichologinis nacionalizmo ir kosmopolitizmo aspektas
1.2.1. Nacionalizmas
1.2.2. Kosmopolitizmas
1.3. Asmens tapatumo problema socialinėje psichologijoje
1.3.1. Asmens tapatumo samprata
1.3.2. E. Eriksono tapatumo koncepcija
1.3.3. J. Marcia tapatumo koncepcija
1.4. Kai kurie tautinio tapatumo genezės ir raiškos bruožai
1.4.1. Tautinis tapatumas kaip vienas iš asmens tapatumo požymių
1.4.2. Tautinio tapatumo formavimasis
1.4.3. Asmens įsipareigojimas tautiškumui
1.4.4. Tautinio tapatumo ypatumai
1.5. Tautinį tapatumą atspindinčios nuostatos
1.5.1. Tautiškumo nuostatos
1.5.2. Tautiniai stereotipai
1.5.3. Tautinis tapatumas ir emigracinės nuostatos
1.6. Tautinis tapatumas ir kalba
1.7. Jaunimo tautinė socializacija
1.8. Tautinis tapatumas ir psichosocialinės asmens charakteristikos
1.9. Tautinio tapatumo tyrimo ypatumai
II. TAUTIŠKUMO ĮTAKOS ASMENS TAPATUMO FORMAVIMUISI TYRIMAS
2.1. Tyrimo metodika
2.2. Tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas
III. TAUTINĮ TAPATUMĄ ATSPINDINČIŲ NUOSTATŲ IR JŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS
3.1. Tyrimo metodika
3.2. Tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas
3.2.1. Tautinį tapatumą atspindinčios nuostatos ir jų formavimosi veiksniai
3.2.1.1. Faktorinė tautinį tapatumą atspindinčių nuostatų struktūra
3.2.1.2. Daugiafaktorės analizės modelis
3.2.1.3. Faktorinė emigracinių nuostatų struktūra
3.2.1.4. Tautiškumo nuostatų hierarchija
3.2.1.5. Visuminė nuostatų struktūra
3.2.1.6. Nuostatų tipologija
3.2.1.7. Tautinis tapatumas ir emigracinės nuostatos
3.2.2. Tautinį tapatumą atspindinčių nuostatų veiksniai
3.2.2.1. Asmeninis santykis su kitataučiais ir požiūris į tautiškumo išsaugojimą
3.2.2.2. Politinės ir euroatlantinės integracinės nuostatos
3.2.2.3. Emocinis tautinio tapatumo bruožas
3.2.2.4. Tautiškumo šaltiniai
3.2.2.5. Kalbinis etnocentrizmas
3.2.2.6. Tautiniai stereotipai
3.2.2.7. Politinės nuostatos
3.2.2.8. Religinės nuostatos
3.2.2.9. Socialinės fobijos
3.2.2.10. Autokoncepcija
3.2.2.11. Psichologinė būsena
3.2.2.12. Vertybinės orientacijos
3.2.2.13. Darbinės raiškos aspiracijos
3.2.2.14. Socialinių-psichologinių santykių tinklo struktūra ir raiška
3.2.2.15. Gyvenimo užsienyje patirtis
3.2.2.16. Sveikata, retrospektyvus tam tikrų gyvenimo sričių vertinimas ir ateities lūkesčiai
3.2.3. Tautinis tapatumas ir socialiniai-demografiniai veiksniai
3.2.4. Tyrimo apibendrinimas
LITERATŪRA
PRIEDAI
1 lentelė. Studentų socialinių-psichologinių santykių tinklo reitingai (N = 253)
2 lentelė. Tautiškumo veiksnių skalė
3 lentelė. Interkoreliaciniai ryšiai tarp „tradicinį“ ir „modernų“ tautinį tapatumą atspindinčių nuostatų
4 lentelė. Akademinio jaunimo pritarimo tautiškumo nuostatoms 2003 metų reitingas pagal sritis
5 lentelė. Akademinio jaunimo pritarimo tautiškumo nuostatoms 2008 metų reitingas pagal sritis
6 lentelė. Akademinio jaunimo emigracinių nuostatų 2003 metų reitingas pagal sritis
7 lentelė. Akademinio jaunimo emigracinių nuostatų 2008 metų reitingas pagal sritis
8 lentelė. Pageidaujamos emigruoti šalys 2003 ir 2008 metais
9 lentelė. Asmeninio santykio su kitataučiais skalė
10 lentelė. Euroatlantinės integracijos nuostatų skalė
11 lentelė. Politikos intereso skalė
12 lentelė. Politinių interesų reitingas
13 lentelė. Religinių nuostatų skalė
14 lentelė. Socialinių fobijų skalė
15 lentelė. Autokoncepcijos skalė
16 lentelė. Psichologinės būsenos skalė
17 lentelė. Akademinio jaunimo vertybinių orientacijų reitingas
18 lentelė. Vertybinių orientacijų skalė
19 lentelė. Darbinės raiškos aspiracijų skalė
20 lentelė. Gyvenimo užsienyje sėkmės skalė
1 pav. Kitataučių stereotipiškumas 2003 metais
2 pav. Kitataučių stereotipišku

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.