Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
VERSLO APLINKA LIETUVOJE IR UKRAINOJE: SEKTORINĖ ANALIZĖ
INFORMACIJA APIE AUTORIUS
TURINYS
6 SKYRIUS. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) PLĖTRA IR EUROPOS SĄJUNGOS BENDROJI POLITIKA LIETUVOJE
ĮVADAS
6.1. VERSLO ESMĖ
6.1.1. VERSLO ESMĖ IR SAMPRATA
6.1.2. SVV KONCEPCIJA
6.2. VERSLO SUBJEKTAI LIETUVOJE
6.3. INTEGRACIJOS POVEIKIS VERSLUI
6.4. SVV ĮTAKA EKONOMIKAI
6.5. TEORINIAI EKONOMIKOS REGULIAVIMO ASPEKTAI
6.5.1. EKONOMIKOS VALSTYBINIO REGULIAVIMO TEORIJOS
6.5.2. VALSTYBĖS VAIDMUO NEOKLASIKINĖJE SISTEMOJE
6.5.3. VALSTYBĖ IR RINKA KEINSISTINĖJE SISTEMOJE
6.5.4. VALSTYBINIS DIRIŽIZMAS
6.6. VERSLO REGULIAVIMO FORMOS IR METODAI
6.7. PARAMOS SVV POREIKIS
6.8. PARAMOS SVV TEIKIMO NUOSTATOS
6.9. PARAMA SVV LIETUVOJE
6.10. PARAMOS SVV VERTINIMO PROBLEMOS
6.11. SVV DARNAUS VYSTYMOSI VERTINIMO INDIKATORIUS
6.11.1. SVV DARNAUS VYSTYMOSI VERTINIMO INDIKATORIAUS FORMAVIMO METODOLOGIJA
6.11.2. SVV DARNAUS VYSTYMOSI VERTINIMO RODIKLIAI
6.11.3. LIETUVOS SVV DARNAUS VYSTYMOSI VERTINIMO TYRIMAI
6.12. VALSTYBĖS PARAMOS SVV EFEKTYVUMO TYRIMAI LIETUVOJE
6.12.1. PARAMOS SVV ĮTAKOS DARNIAM VYSTYMUISI VERTINIMO MODELIS
6.12.2. LIETUVOS PARAMOS SVV VERTINIMAS DAUGIAKRITERINĖS KIEKYBINĖS ANALIZĖS METODU
6.12.3. LIETUVOS PARAMOS SVV VERTINIMAS DAUGIAKRITERINĖS KOKYBINĖS ANALIZĖS METODU
6.13. SOCIALIAI ATSAKINGO VERSLO PLĖTRA LIETUVOJE
6.13.1. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA
6.13.2. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS DIEGIMO FORMOS IR INSTRUMENTAI
6.13.3. ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR MAKROAPLINKOS RYŠYS
6.13.4. ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS TYRIMO METODIKA
IŠVADOS
LITERATŪRA
7 SKYRIUS. POKYČIAI LIETUVOS BANKŲ SISTEMOJE IR JŲ POVEIKIS ŠALIES EKONOMINIAM VYSTYMUISI
ĮVADAS
7.1. BANKŲ SEKTORIAUS FORMAVIMOSI PRADŽIA
7.2. BANKŲ SEKTORIAUS VYSTYMASIS 1998–2008 M.
7.3. RIZIKOS VALDYMAS LIETUVOS KOMERCINIUOSE BANKUOSE
IŠVADOS
LITERATŪRA
8 SKYRIUS. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIO FORMAVIMOSI VEIKSNIAI, APLINKA IR ŠALIES YPATUMAI
ĮVADAS
8.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIS, JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI IR SKAIČIAVIMO METODAI
8.1.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIS: SAMPRATA IR RŪŠYS
8.1.2. NEKILNOJAMOJO TURTO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES KAINŲ LYGIO FORMAVIMOSI VEIKSNIŲ GRUPĖS
8.1.3. NEKILNOJAMOJO TURTO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES KAINŲ LYGIO FORMAVIMOSI SKAIČIAVIMO METODAI IR JŲ KLASIFIKAVIMAS
8.2. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIS ŠALIES MAKROEKONOMINĖS APLINKOS KONTEKSTE
8.3. PEREINAMOSIOS EKONOMIKOS ŠALIES YPATUMŲ POVEIKIS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIO KITIMUI
8.3.1. TEORINIAI PEREINAMOSIOS EKONOMIKOS ŠALIES YPATUMŲ ASPEKTAI NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES RINKOJE
8.3.2. SVARBIAUSIŲ PEREINAMOSIOS EKONOMIKOS ŠALIES YPATUMŲ, LEMIANČIŲ NEKILNOJAMOJO TURTORINKOS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES KAINŲ LYGIO FORMAVIMĄSI LIETUVOJE NUSTATYMAS
8.4. BANKŲ POLITIKOS ĮTAKA GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIO KITIMUI
8.4.1. KREDITAVIMO ĮTAKA CIKLINIAM GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIO KITIMUI
8.4.2. KREDITŲ NEMOKUMO ĮTAKA GYVENAMOSIOS PASKIRTIES KAINŲ KITIMUI
8.5. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS MODELIŲ KRITINIS VERTINIMAS
8.6. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIO FORMAVIMOSI VEIKSNIŲ, APLINKOS IR ŠALIES YPATUMŲ SĄVEIKOS MODELIS: STRUKTŪRA, TYRIMO METODIKA IR EMPIRINIS TAIKYMAS
8.6.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIO FORMAVIMOSI VEIKSNIŲ, APLINKOS IR ŠALIES YPATUMŲ MODELIO STRUKTŪRA
8.6.2. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIO FORMAVIMOSI VEIKSNIŲ, APLINKOS IR YPATUMŲ MODELIO TYRIMO METODIKA
8.6.3. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO KAINŲ LYGIO FORMAVIMOSI VEIKSNIŲ, APLINKOS IR ŠALIES YPATUMŲ MODELIO EMPIRINIO TAIKYMO REZULTATAI
IŠVADOS
LITERATŪRA
9 SKYRIUS. INOVACIJŲ DIEGIMO POVEIKIS SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI LIETUVOJE
ĮVADAS
9.1. INOVACIJŲ KONCEPCIJOS EKONOMINĖJE SISTEMOJE
9.2. INOVACIJOS KAIP SVV VAROMOJI JĖGA
9.3. ŽINIŲ VISUOMENĖ IR SMULKIOJO BEI VIDUTINIO VERSLO VYSTYMAS
9.4. INOVACIJŲ SISTEMA PLĖTOJANT SMULKŲJĮ IR VIDUTINĮ VERSLĄ LIETUVOJE
9.5. SVV VERSLO PLĖTRA
9.6. SVV INOVACINĖS VEIKLOS DINAMIKA
IŠVADOS
LITERATŪRA
10 SKYRIUS. VERSLAS IR ENERGETIKA: PREKYBOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TARŠOS LEIDIMAIS PASEKMĖS VERSLUI
ĮVADAS
10.1. KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO POLITIKA
10.2. PAGRINDINĖS LANKSČIOS KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO PRIEMONĖS
10.3. PREKYBA ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIAMČIOMIS DUJOMIS EUROPOS SĄJUNGOJE IR LIETUVOJE
10.4. KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO POLITIKOS POVEIKIS VERSLUI
IŠVADOS
LITERATŪRA
11 SKYRIUS. BUHALTERINĖS APSKAITOS REGLAMENTAVIMO KAITA LIETUVOJE
ĮVADAS
11.1. APSKAITOS PERTVARKYMAS ATKŪRUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ (1990–2001 M.)
11.2. LIETUVOS APSKAITOS INTEGRAVIMAS Į EUROPOS APSKAITOS SISTEMĄ (NUO 2002 METŲ)
11.3. APSKAITOS ELEMENTŲ ĮVERTINIMAS VIEŠAJAME IR PRIVAČIAJAME SEKTORIUOSE
11.4. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS SKIRTUMAI VIEŠAJAME IR PRIVAČIAJAME SEKTORIUOSE
IŠVADOS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.