Viso knygų: 975
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
I. ĮVADAS
1.1. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžtys
1.2. Elektroninių elementų tipai, klasifikavimas
II. PUSLAIDININKINIŲ ELEMENTŲ FIZIKINIAI VEIKIMO PAGRINDAI
2.1. Elektrinis laidumas
2.2. Puslaidininkių ypatybės
2.3. Puslaidininkio kristalinės gardelės sandara
2.4. Grynojo puslaidininkio elektronų energijos juostų diagrama
2.6. Laisvųjų krūvininkų generacija ir rekombinacija
2.7. Savasis laidumas
2.8. Priemaišinis laidumas
2.9. N puslaidininkis
2.10. P puslaidininkis
2.11. Pertekliniai laisvieji krūvininkai
2.12. Krūvininkų dreifas
2.13. Krūvininkų difuzija
2.14. PN sandūra
2.15. PN sandūra nesant išorinės įtampos
2.16. PN sandūra prijungus atvirkštinę įtampą
2.17. PN sandūra prijungus tiesioginę įtampą
2.18. Idealizuota PN darinio teorinė voltamperinė charakteristika
2.19. Realesnė PN darinio voltamperinė charakteristika
2.20. PN sandūros varžos
2.21. PN sandūros talpos
2.22. Sandūrų atmainos
III. DIODAI
3.1. Diodo voltamperinės charakteristikos
3.2. Diodo atvirkštinio jungimo voltamperinės charakteristikos
3.3. Germanio ir silicio diodų charakteristikos
3.4. Diodo matematinis modelis ir atstojamasis grandynas
3.5. Diodų parametrai
3.6. Ribiniai leistinieji diodų parametrai
3.7. Temperatūrinės diodų savybės
3.8. Diodų sudarymo būdai
3.9. Lygintuviniai diodai
3.10. Aukštadažniai diodai
3.11. Impulsiniai diodai
3.12. Stabilitronai
3.13. Varikapai
3.14. Šotkio diodai
3.15. Fotodiodai
3.16. Šviesos diodai
3.17. Tuneliniai diodai
3.18. Atvirkštiniai diodai
3.19. Gano diodai
3.20. Puslaidininkiniai lazeriai
IV. LAUKO TRANZISTORIAI
4.1. Lauko tranzistorius su valdančiąja PN sandūra
4.2. Lauko tranzistorius su valdančiąja metalo ir puslaidininkio sandūra
4.3. MOP tranzistorius su indukuojamuoju kanalu
4.4. MOP tranzistorius su pradiniu kanalu
4.5. Lauko tranzistorių parametrai
4.6. Lauko tranzistorių matematiniai modeliai ir atstojamieji grandynai
4.7. Lauko tranzistorių ribiniai parametrai
V. DVIKRŪVIAI TRANZISTORIAI
5.1. Konstrukcija ir darbo režimai
5.2. Tranzistoriaus bendrosios bazės junginys
5.3. Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginys
5.4. Tranzistoriaus bendrojo kolektoriaus (BK) junginys
5.5. Dvikrūvio tranzistoriaus voltamperinės charakteristikos
5.6. Dvikrūvio tranzistoriaus h parametrų sistema
5.7. Dvikrūvio tranzistoriaus parametrai
5.8. Dvikrūvių tranzistorių matematiniai modeliai ir atstojamieji grandynai
5.9. Dvikrūvio tranzistoriaus ribiniai parametrai
5.10. Tranzistorių sudarymo būdai
VI. TIRISTORIAI
VII. ELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ TRIUKŠMAI
7.1. Elektroninių įtaisų savieji triukšmai
7.2. Elektroninių įtaisų triukšmų įvertinimo metodai
7.3. Puslaidininkinių diodų triukšmai
7.4. Dvikrūvių tranzistorių triukšmai
7.5. Lauko tranzistorių triukšmai
VIII. ĮVADAS Į MIKROELEKTRONIKĄ
8.1. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
8.2. Mikrograndynų tipai, klasifikavimas
IX. MIKROGRANDYNŲ ELEMENTŲ SUDARYMO YPATUMAI
9.1. Mikroelektronikoje naudojamos medžiagos
9.2. Pagrindiniai technologiniai procesai
9.3. Mikrograndynų elementų izoliavimas
9.4. Mikrograndynų dvikrūviai (bipoliarieji) tranzistoriai
9.5. Mikrograndynų lauko tranzistoriai
9.6. Mikrograndynų diodai
9.7. Pasyvieji mikrograndynų elementai
9.7.1. Mikrograndynų rezistoriai
9.7.2. Mikrograndynų kondensatoriai
X. SKAITMENINIAI (LOGINIAI) MIKROGRANDYNAI
10.1. Pagrindinės loginės funkcijos ir dėsniai
10.2. Loginiai elementai
10.3. Loginių elementų parametrai
10.4. Tranzistoriniai-tranzistoriniai loginiai (TTL) grandynai
10.5. Šotkio tranzistoriniai-tranzistoriniai loginiai (ŠTTL) grandynai
10.6. TTL ir ŠTTL loginių elementų modifikacijos
10.7. Sujungtų emiterių loginiai (SEL) grandynai
10.8. Loginiai MOP grandynai
10.9. Komplementiniai MOP tranzistorių loginiai mikrograndynai
10.10. KMOP loginių elementų modifikacijos
10.11. Bi-KMOP mikrograndynai
10.12. Skirtingų loginių grandynų lyginamasis įvertinimas
10.13. Loginių funkcijų įgyvendinimas
10.14. Mažo ir vidutinio telkimo loginiai mikrograndynai
10.14.1. Kodų keitikliai
10.14.2. Šifratoriai ir dešifratoriai
10.14.3. Multiplekseriai ir demultiplekseriai
10.14.4. Sudėtuvai
10.14.5. Trigeriai
10.14.6. Skaitikliai
10.14.7. Registrai
10.15. Didelio telkimo loginiai mikrograndynai
10.15.1. Atmintynai
10.15.2. Mikroprocesoriai
XI. ANALOGINIAI MIKROGRANDYNAI
11.1. Diferenciniai stiprintuvai
11.2. Operaciniai stiprintuvai
11.3. Komparatoriai
XII. SKAITMENŲ-ANALOGINIAI IR ANALOGO-SKAITMENINIAI MIKROGRANDYNAI
12.1. Skaitmenų-analoginiai keitikliai
12.2. Analogo skaitmeniniai keitikliai
LITERATŪRA
I PRIEDAS. Elektronikos ir mikroelektronikos plėtros svarbiausios datos
II PRIEDAS. P2.1 lentelė. Pagrindinių puslaidininkinių medžiagų fizikinės savybės (T = 300 K)
III PRIEDAS. Formulės dvikrūvio tranzistoriaus skirtingų junginių h parametrams perskaičiuoti
IV PRIEDAS. Santrumpos, vartojamos literatūroje

Knyga neprieinama