Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1 skyrius. STATISTINIS EKSPERIMENTO REZULTATŲ APDOROJIMAS
1.1. Variacinė eilutė. Empirinis skirstinys
1.2. Svarbiausieji tolydžiųjų atsitiktinių dydžių skirstiniai
1. Normalusis skirstinys
2. Lognormalusis skirstinys
3. Gama skirstinys
4. χ2 (chi kvadrato) skirstinys
5. Stjudento skirstinys (t – skirstinys)
6. Fišerio skirstinys
1.3. Skirstinio parametrų įverčiai
1.4. Pasikliautinieji intervalai
1.5. Normaliojo atsitiktinio dydžio vidurkio pasikliautinasis intervalas
1.6. Normaliojo atsitiktinio dydžio dispersijos pasikliautinasis intervalas
1.7. Statistinės hipotezės
1.8. Nulinės hipotezės tikrinimo statistinis kriterijus
1.9. Hipotezių apie normaliojo skirstinio parametrus tikrinimas
1.10. Neparametrinių hipotezių tikrinimas
1.11. Eksperimento duomenų apdorojimas normaliojo skirstinio atveju
2 skyrius. EKSPERIMENTO DUOMENŲ APROKSIMAVIMAS EMPIRINĖMIS FUNKCIJOMIS
2.1. Uždavinio formulavimas
2.2. Ištiesinimo metodo sąvoka. Funkcinės skalės
2.3. Mažiausiųjų kvadratų metodas
2.4. Įvairių funkcijų ištiesinimas
2.5. Eksperimento rezultatų aproksimavimas dviejų kintamųjų funkcijomis
3 skyrius. EKSPERIMENTO PLANAVIMAS
3.1. Pagrindinės sąvokos
3.2. Regresijos lygties koeficientų apskaičiavimas
3.3. Statistinė regresijos lygties analizė
3.4. Pilnasis faktorinis eksperimentas ir jo trupmeninės replikos
3.5. Skiriamoji trupmeninių replikų geba
3.6. Bendrieji reikalavimai, keliami planams
3.7. Gradientiniai ekstremumo paieškos metodai
3.8. Ortogonalieji centriniai kompoziciniai planai
3.9. Rototabelieji centriniai kompoziciniai planai
3.10. Apriorinis modeliavimas
LITERATŪRA
PRIEDAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.