Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
I. DVIEJŲ DALELIŲ SĄVEIKA
1.1. Atskaitos sistemos
1.2. Tvermės dėsniai ir judėjimo lygtis
1.3. Klasikiniai dalelių tampriosios sklaidos modeliai
1.3.1. Sklaida santykinėje atskaitos sistemoje
1.3.2. Sklaida masės centro atskaitos sistemoje
1.3.3. Sklaida laboratorinėje atskaitos sistemoje
1.4. Diferencialinis sklaidos skerspjūvis
1.5. Pilnasis ir dalinis sklaidos skerspjūviai
1.6. Sąveikaujančių dalelių potencinė energija.Sąveikos potencialai
1.6.1. Kietųjų sferų modelis
1.6.2. 1/r tipo sąveikos potencialas
II. NEUTRALIŲJŲ IR ĮELEKTRINTŲ DALELIŲ SĄVEIKA SU ATOMAIS
2.1. Elektronų sąveika su atomais
2.1.1. Rezerfordo sklaidos modelis
2.1.2. Elektronų sklaida įskaitant branduolio ekranavimą
2.1.3. Daugkartinė elektronų sklaida
2.2. Jonų sąveika su atomais
2.2.1. Tarpatominės sąveikos ypatumai
2.2.2. Pagrindiniai tarpatominės sąveikos potencialai
2.3. Neutronų sąveika su atomais
2.4. γ kvantų sąveika su atomais
2.5. Netamprieji atomų susidūrimai
III. DALELIŲ SĄVEIKA SU MEDŽIAGA
3.1. Dalelės kelias ir jo dispersija. Normalusis pasiskirstymo dėsnis
3.2. Energijos nuostoliai. Stabdymo geba
3.3. Jonų sąveika su kietaisiais kūnais
3.3.1. Elektroninis stabdymas
3.3.2. Branduolinis stabdymas
3.4. Radiaciniai defektai
3.4.1. Radiacinių defektų susidarymas. Kaskadai
3.4.2. Defektų pasiskirstymas kristale. Amorfizacija
3.5. Jonų implantacija
3.6. Jonų kanaliavimas
3.7. Atbulinė jonų sklaida
3.8. Elektronų sąveika su medžiaga
3.8.1. Elektronų kelias kietajame kūne
3.8.2. Elektronų sklaida ir pasiskirstymas erdvėje
3.8.3. Elektronų energijos pasiskirstymas medžiagoje
3.9. Fotonų sąveika su medžiaga
IV. EMISIJA IŠ KIETŲJŲ KŪNŲ VEIKIANT SPINDULIUOTEI
4.1. Paviršinis potencinis barjeras, elektronų išlaisvinimo darbas
4.2. Termoelektroninė emisija
4.2.1. Termoelektroninė emisija ir jos dėsningumai.Termoelektroninės emisijos pagrindinė lygtis
4.2.2. Išorinio elektrinio lauko įtaka termoelektroninei emisijai iš metalų ir puslaidininkių
4.2.3. Adsorbuotų sluoksnių įtaka termoelektroninei emisijai.Paviršinė jonizacija
4.3. Trijų antrųjų dėsnis
4.4. Fotoelektroninė emisija
4.4.1. Fotoelektroninė emisija iš metalų
4.4.2. Fotoelektroninė emisija iš puslaidininkių
4.5. Antrinė elektroninė emisija
4.6. Ožė procesas
4.7. Antrinė elektroninė emisija bombarduojant medžiagą teigiamais jonais, sužadintais ir neutraliais atomais
4.8. Antrinė joninė – joninė emisija
V. KIETŲJŲ KŪNŲ DULKĖJIMAS VEIKIANT JONAMS
5.1. Dulkėjimo mechanizmas. Dulkėjimo koeficientas
5.2. Faktoriai veikiantys dulkėjimo koeficientą
5.3. Daugiakomponenčių medžiagų dulkėjimas
VI. AKTYVIŲ DALELIŲ SĄVEIKA SU MEDŽIAGA
6.1. Fizikinis ir cheminis medžiagų ėsdinimas. Sinergetinis efektas
6.2. Neutralios ir jonizuotos dujos
6.2.1. Pagrindinės dujų savybės
6.2.2. Dujų jonizacija elektriniame išlydyje
6.2.3. Plazmos vidinė energija ir slėgis
6.3. Ėsdinimo kinetiką lemiantys faktoriai
6.4. Aktyvios terpės formavimas
6.5. Pernešimo reiškiniai plazmoje
6.6. Procesai kietojo kūno paviršiuje
6.6.1. Adsorbcija ir desorbcija
6.6.2. Aktyvių dalelių reakcijų su paviršiumi kinetika
6.6.3. Cheminių reakcijų paviršiuje kinetika
6.7. Plazmocheminis ėsdinimas. Ėsdinimo stimuliavimas joniniu bombardavimu
6.8. Inhibitorių formavimasis. Aktyvių priemaišų įtaka ėsdinimo/polimerizacijos reakcijoms
LITERATŪRA
PRIEDAS

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.