Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PRATARMĖ
PRATARMĖ KETVIRTAJAM PATAISYTAM IR PAPILDYTAM LEIDIMUI
TURINYS
1. EKONOMIKOS TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI
1.1. EKONOMIKOS SĄVOKA
1.2. EKONOMIKOS SISTEMOS
1.3. MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA
1.4. EKONOMIKOS MODELIAI IR PRAKTIKA. CETERIS PARIBUS. GRAFIKAI IR INDEKSAI
1.5. EKONOMIKA IR EKONOMINIS ELGESYS
1.5.1. Racionalumo samprata
1.5.2. Nuosavybės teisė ir savanaudiškumas
1.5.3. Savanaudiškumas, konkurencija ir “nematomoji ranka”
1.6. NORMUOJANČIOJI IR POZITYVIOJI EKONOMIKA
1.7. TOBULOSIOS KONKURENCIJOS EKONOMIKA
1.7.1. Rinkos subalansavimas ir kainos
1.7.2. Sandorio kaštai. Rinkos klaida
1.7.3. Srautai ir fondai ekonomikoje
1.7.4. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara
1.7.5. Ekonominių srautų judėjimas ratu
Kartojimo klausimai
2. PAKLAUSOS IR PASIŪLOS ANALIZĖS PAGRINDAI
2.1. PAKLAUSA
2.1.1. Paklausos dėsnis ir jos kreivė
2.1.2. Paklausos veiksniai
2.1.3. Rinkos paklausa
2.2. PASIŪLA
2.2.1. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė
2.2.2. Pasiūlos veiksniai
2.2.3. Rinkos pasiūla
2.3. RINKOS PUSIAUSVYRA
2.3.1. Rinkos pusiausvyros susidarymas
2.3.2. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui
2.4. RINKOS PUSIAUSVYROS PAŽEIDIMAI VYRIAUSYBEI NUSTATANT MINIMALIĄJĄ IR MAKSIMALIĄJĄ KAINAS
Kartojimo klausimai
3. PAKLAUSOS IR PASIŪLOS ELASTINGUMAS
3.1. PAKLAUSOS ELASTINGUMAS KAINŲ ATŽVILGIU
3.1.1. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas
3.1.2. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai
3.1.3. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai
3.1.4. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos
3.1.5. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu
3.1.6. Kryžminis paklausos elastingumas
3.2. PASIŪLOS ELASTINGUMAS KAINŲ ATŽVILGIU
3.2.1. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas
3.2.2. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai
3.2.3. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai
3.3. ELASTINGUMO INTERVALE IR TAŠKE APSKAIČIAVIMAS
3.3.1. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale apskaičiavimas
3.3.2. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame taške apskaičiavimas
3.3.3. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale ir taške apskaičiavimas
3.4. ELASTINGUMAS IR KREIVĖS NUOLYDIS
3.4.1. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis
3.4.2. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis
3.5. PRAKTINIS ELASTINGUMO TEORIJOS TAIKYMAS
3.5.1. Elastingumas ir kainų kontrolė
3.5.2. Elastingumas, mokesčių našta ir vyriausybės pajamos
Kartojimo klausimai
4. VARTOTOJO ELGSENA IR PREKIŲ PAKLAUSA
4.1. NAUDINGUMAS IR VARTOTOJO ELGSENOS ABEJINGUMAS
4.1.1. Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas
4.1.2. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus
4.1.3. Naudingumo funkcija
4.1.4. Vartotojo abejingumo kreivės
4.1.5. Abejingumo kreivių nuolydis ir ribinis naudingumas
4.2.VARTOTOJO BIUDŽETO IR PREKIŲ KAINŲ ĮTAKA PAKLAUSAI
4.2.1. Vartotojo biudžetas
4.2.2. Vartotojo naudingumo maksimizavimas
4.2.3. Vartotojo paklausos funkcija
4.2.4. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai
4.2.5. Pajamų ir vartojimo kreivė. Engelio dėsnis
4.2.6. Prekių kainų pokyčio įtaka prekių paklausai
4.2.7. Gifeno prekių paklausa
4.2.8. Kainos ir vartojimo bei konkrečios prekės paklausos kreivės
Kartojimo klausimai
5. GAMYBOS TEORIJA
5.1. FIRMŲ TIPAI IR JŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
5.2. GAMYBA
5.2.1. Gamyba ir jos veiksniai
5.2.2. Gamybos funkcija
5.2.3. Izokvantė ir izokvantinė kartograma
5.3. GAMYBA TRUMPUOJU LAIKOTARPIU
5.3.1. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktai bei jų tarpusavio priklausomybė
5.3.2. Mažėjančiojo ribinio rezultatyvumo dėsnis
5.4. GAMYBA ILGUOJU LAIKOTARPIU
5.4.1. Gamybos masto grąža
5.4.2. Kobo ir Duglaso funkcija
5.5. GAMYBOS VEIKSNIŲ PAKEIČIAMUMAS: RIBINĖ TECHNINIO KEITIMO NORMA
Kartojimo klausimai
6. FIRMOS GAMYBOS KAŠTAI
6.1. EKONOMINIŲ KAŠTŲ SAMPRATA IR PELNAS
6.1.1. Alternatyvieji kaštai
6.1.2. Normalusis ir ekonominis pelnas
6.2. TRUMPOJO LAIKOTARPIO KAŠTAI
6.2.1. Kaštų funkcija
6.2.2. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai
6.2.3. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai
6.2.4. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės
6.3. TRUMPOJO LAIKOTARPIO KAŠTŲ MINIMIZAVIMAS
6.3.1. Vienodų kaštų tiesė
6.3.2. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas
6.3.3. Gamybos plėtros kreivė
6.4. ILGOJO LAIKOTARPIO KAŠTAI
6.4.1. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai
6.4.2. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės
Kartojimo klausimai
7. FIRMOS PELNO MAKSIMIZAVIMAS TOBULOSIOS KONKURENCIJOS RINKOJE
7.1. KONKURUOJANČIOSIOS FIRMOS PAGAMINTO PRODUKTO PAKLAUSA. FIRMOS PAJAMOS
7.2. KONKURUOJANČIOSIOS FIRMOS GAMYBOS APIMTIES NUSTATYMAS TRUMPUOJU LAIKOTARPIU
7.2.1. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį
7.2.2. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė
7.2.3. Firmos trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė
7.3. KONKURUOJANČIOSIOS FIRMOS GAMYBOS APIMTIES NUSTATYMAS ILGUOJU LAIKOTARPIU
7.3.1 Firmos ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė
7.3.2. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu
7.3.3. Pastoviųjų kaštų šakos pasiūlos kreivė
Kartojimo klausimai
8. GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKOS. AKTYVŲ RINKA
8.1. TOBULOSIOS KONKURENCIJOS GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKOS
8.1.1. Darbo jėgos paklausa
8.1.2. Darbo jėgos pasiūla
8.1.3. Pusiausvyra konkurencinėje gamybos veiksnių rinkoje
8.2. MONOPSONINĖS GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKOS
8.3. MONOPOLINĖS GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKOS
8.4. AKTYVŲ RINKA
Kartojimo klausimai
9. BENDROJI PUSIAUSVYRA IR EFEKTYVUMAS
9.1. PUSIAUSVYRA KELIŲ PREKIŲ RINKOSE
9.2. MAINAI IR PREKIŲ PASKIRSTYMO EFEKTYVUMAS
9.2.1. Edžvorto diagrama
9.2.2. Mainai ir konkurencinė pusiausvyra
9.2.3. Pareto optimumas ir paskirstymo sandorių kreivė
9.3. IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMO EFEKTYVUMAS
9.3.1. Edžvorto gamybos diagrama
9.3.2. Gamybos sandorių ir gamybos galimybių kreivė
9.4. BENDROJI PUSIAUSVYRA: PREKIŲ IR IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMO EFEKTYVUMAS
Kartojimo klausimai
10. MONOPOLIJA
10.1. GRYNOJI MONOPOLIJA. ĮĖJIMO Į ŠAKĄ KLIŪTYS
10.2. MONOPOLINĖS FIRMOS PRODUKCIJOS PAKLAUSA. BENDROSIOS, VIDUTINĖS IR RIBINĖS PAJAMOS
10.3. MONOPOLINĖ FIRMA IR JOS EKONOMINIAI SPRENDIMAI
10.3.1. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas
10.3.2. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas
10.3.3. Monopolinės firmos pasiūla
10.4. MONOPOLIJOS REAKCIJA Į REGULIUOJAMĄ KAINĄ, MOKESČIUS IR SUBSIDIJAS
10.4.1. Maksimaliosios kainos nustatymas
10.4.2. Mokesčiai ir subsidijos
10.5. KAINŲ DISKRIMINACIJA MONOPOLIJOS SĄLYGOMIS
Kartojimo klausimai
11. MONOPOLINĖS KONKURENCIJOS RINKA
11.1. MONOPOLINĖS KONKURENCIJOS RINKOS BRUOŽAI
11.2. FIRMOS PELNO MAKSIMIZAVIMAS TRUMPUOJU LAIKOTARPIU
11.3. FIRMOS PELNO MAKSIMIZAVIMAS IR PUSIAUSVYRA MONOPOLINĖS KONKURENCIJOS RINKOJE ILGUOJU LAIKOTARPIU
11.4. NEKAININĖ KONKURENCIJA IR JOS REIKŠMĖ
Kartojimo klausimai
12. OLIGOPOLINĖ RINKA
12.1. OLIGOPOLINĖS RINKOS APIBŪDINIMAS
12.2. STABILIOS KAINOS MODELIS
12.3. KARTELIO MODELIS
12.4. VYRAUJANČIOSIOS FIRMOS (KAINŲ LYDERIO) MODELIS
12.4.1. Vyraujančiosios firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu
12.4.2. Ilgalaikė vyraujančiosios firmos rinkos paklausa, pasiūla ir pusiausvyra
12.5. DUOPOLIJA
12.5.1. Kurno modelis
12.5.2. Hotelingo paradoksas
12.5.3. Nešo pusiausvyra
12.6. LOŠIMŲ TEORIJA
12.6.1. Dviejų subjektų nulinės sumos lošimas
12.6.2. Dviejų subjektų nenulinės sumos lošimas
Kartojimo klausimai
13. RINKOS RIBOTUMAS IR MONOPOLIJOS VALDŽIOS REGULIAVIMAS
13.1. EFEKTYVUMAS. VARTOTOJŲ IR GAMINTOJŲ NAUDA
13.2. RINKOS RIBOTUMAS
13.2.1. Monopolija ir efektyvumas
13.2.2. Nepakankama informacija, išoriniai efektai, visuomeninės gėrybės ir jų įtaka rinkai
13.3. RINKOS MONOPOLIJOS VALDŽIOS ĮVERTINIMAS IR REGULIAVIMAS
13.3.1. Monopolijos valdžios įvertinimas: Lernerio ir Herfindalo indeksai
13.3.2. Antimonopolinė politika
13.3.3. Natūraliosios monopolijos ir jų veiklos reguliavimas
Kartojimo klausimai
PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ RODYKLĖ
LITERATŪRA
PRIEDAS
PAGRINDINIAI SUTRUMPINIMAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.