Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
1. ĮVADAS
1.1. Fizikos tyrimo objektas
1.2. Fizikos mokslo sandara
1.3. Fizikos vystymosi etapų apžvalga
1.4. Pagrindinės fizikos neišspręstos problemos
1.5. Fizikos mokslo metodai
1.6. Fizikiniai matavimai, paklaidos ir jų skirstiniai
1.7. Vektoriai
I. MECHANIKOS PAGRINDAI
2. SLENKAMOJO IR SUKAMOJO JUDĖJIMO KINEMATIKA
2.1. Materialusis taškas ir atskaitos sistema
2.2. Greitis ir pagreitis
2.3. Slenkamojo judėjimo lygtys ir grafikai
2.4. Kreivaeigis judėjimas ir jo pagreitis
2.5. Sukamasis judėjimas ir jo kinematinės lygtys
3. SLENKAMOJO JUDĖJIMO DINAMIKA
3.1. Pirmasis Niutono dėsnis. Inercinės atskaitos sistemos. Galilėjaus reliatyvumo principas
3.2. Impulsas ir jėga. Antrasis Niutono dėsnis. Jėgos impulsas
3.3. Trečiasis Niutono dėsnis. Impulso tvermės dėsnis
3.4. Sistemos masių centras ir jo judėjimas
3.5. Kintamosios masės kūno judėjimas
4. SUKAMOJO JUDĖJIMO DINAMIKA
4.1. Jėgos ir impulso momentai nejudančiojo taško ir ašies atžvilgiu
4.2. Kūno inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema
4.3. Pagrindinis dinamikos dėsnis sukamajam judėjimui. Impulso momento tvermės dėsnis
4.4. Kieto kūno sukamojo judėjimo kinetinė energija
5. MECHANINĖ ENERGIJA. POTENCIALINIŲ JĖGŲ LAUKAI
5.1. Energija ir darbas. Pastoviosios ir kintamosios jėgos darbas
5.2. Kinetinė ir potencinė energijos. Energijos tvermės dėsnis
5.3. Centrinių jėgų laukas. Konservatyviosios jėgos
5.4. Keplerio ir visuotinės traukos dėsniai. Žemės gravitacinis laukas. Jo stipris ir potencialas
5.5. Jėgos ir potencinės energijos ryšys
5.6. Kūnų judėjimas gravitaciniame lauke
6. SKYSČIŲ MECHANIKA
6.1. Slėgis nejudančiame skystyje. Paskalio dėsnis ir Archimedo keliamoji jėga
6.2. Skysčio tekėjimas. Tolydumo lygtis
6.3. Bernulio lygtis ir jos praktinis taikymas
6.4. Tekančio skysčio judesio kiekis ir reakcijos jėga
6.5. Skysčio vidinė trintis
6.6. Skysčio paviršiaus įtempis. Kapiliarumas. Papildomas slėgis po kreivu paviršiumi
7. SPECIALIOJI RELIATYVUMO TEORIJA
7.1. Specialiosios reliatyvumo teorijos teiginiai
7.2. Lorenco transformacijos
7.3. Vienalaikiškumo reliatyvumas
7.4. Reliatyvistinė reiškinio trukmė
7.5. Reliatyvistinis kūno sutrumpėjimas
7.6. Reliatyvistinė greičių sudėtis
7.7. Keturmatis intervalas
7.8. Reliatyvistinė dinamika
8. SVYRAVIMAI IR BANGOS
8.1. Harmoniniai svyravimai. Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys
8.2. Harmoningai svyruojančio kūno greitis, pagreitis, energija
8.3. Fizinė, matematinė ir sukamoji svyruoklės
8.4. Vienos krypties harmoninių svyravimų sudėtis. Mūša
8.5. Statmenųjų harmoninių svyravimų sudėtis. Lisažù figūros
8.6. Slopinamieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis ir sprendinys
8.7. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas
8.8. Bangų samprata. Bangų tipai. Bangos lygtis. Bangos skaičius
8.9. Bangos energija. Energijos tankis
8.10. Bangų interferencija ir jos sąlygos
8.11. Bangų atspindys. Stovinčiosios bangos. Pūpsniai ir mazgai
8.12. Garso bangos ir jų charakteristikos
II. MOLEKULINĖS FIZIKOS IR TERMODINAMIKOS ELEMENTAI
9. MOLEKULINĖS FIZIKOS IR TERMODINAMIKOS PAGRINDAI
9.1. Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai
9.2. Būsenos termodinaminiai parametrai ir lygtys
9.3. Pagrindinė molekulinės kinetinės idealiųjų dujų teorijos lygtis
9.4. Molekulių skirstiniai
9.5. Molekulės vidutinis laisvasis lėkis
9.6. Pirmasis termodinamikos dėsnis
9.7. Molekulės laisvės laipsnių skaičius ir energijos tolydaus pasiskirstymo dėsnis
9.8. Medžiagos šiluminė talpa
9.9. Pirmojo termodinamikos dėsnio taikymas termodinaminiams procesams
9.10. Cikliniai procesai. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai
9.11. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas
9.12. Antrasis termodinamikos dėsnis
9.13. Entropija ir jos savybės
10. PERNEŠIMO REIŠKINIAI DUJOSE
10.1. Difuzija
10.2. Klampumas
10.3. Šilumos laidumas
11. REALIOSIOS DUJOS
11.1. Molekulių sąveikos jėgos. Sąveikos energija
11.2. Van der Valso lygtis ir jos izotermės
11.3. Realiųjų dujų vidinė energija. Džaulio ir Tomsono reiškinys
11.4. Dujų skystinimas
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.