Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
1. Elektromagnetinės bangos
1.1. Maksvelo lygtys
1.3.Elektromagnetinių bangų skalė. Bangų spinduliavimas
2. Banginė optika
2.1. Šviesos bangos
2.2. Pagrindinės fotometrinės sąvokos
2.3. Šviesos interferencija
2.4. Šviesos interferavimo būdai
2.5. Interferometrai
2.6. Interferencijos panaudojimas
2.7. Šviesos difrakcija
2.8. Frenelio difrakcija
2.9. Fraunhoferio difrakcija
2.10. Difrakcija vienmatėje difrakcinėje gardelėje
2.11. Šviesos difrakcija erdvinėje difrakcinėje gardelėje
2.12. Optinių prietaisų skiriamoji geba
2.13. Holografija
2.14. Šviesos poliarizacija
2.15. Atsispindėjusios ir lūžusios šviesos poliarizacija
2.16. Dvejopas šviesos lūžimas. Poliarizacijos prietaisai
2.17. Poliarizuotos šviesos interferencija
2.18. Dirbtinė optinė anizotropija
2.19. Poliarizacijos plokštumos sukimas
2.20. Šviesos dispersija
2.21. Šviesos sugertis
2.22. Šviesos sklaida
2.23. Čerenkovo spinduliavimas
2.24. Doplerio reiškinys
2.25. Grupinis greitis
3. Specialioji reliatyvumo teorija
3.1. Galilėjaus reliatyvumo principas ir transformacijos
3.2. Lorenco koordinačių ir laiko transformacijos
3.3. Greičių sudėtis, erdvės ir laiko intervalai reliatyviojoje mechanikoje
3.4. Reliatyvioji dinamika
4. Kvantinė optika
4.1. Fotonai
4.2. Išorinis fotoefektas
4.3. Komptono reiškinys
4.4. Šviesos slėgis
5. Pagrindiniai kvantinės mechanikos principai
5.1. Dvejopa mikrodalelių prigimtis
5.2. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšiai
5.3. Banginė funkcija
5.4. Šrėdingerio lygtis
5.5. Laisvosios dalelės judėjimas
5.6. Dalelė potencialo duobėje
5.7. Dalelės perėjimas per potencialinį barjerą
5.8. Kvantinis harmoninis osciliatorius
5.9. Šrėdingerio lygties taikymas vandeniliškosioms sistemoms
5.10. Vandeniliškųjų atomų banginė funkcija
5.11. Dalelių sukinys
5.12. Vandenilio atomo Boro teorija
5.13. Paulio principas
5.14. Cheminių elementų periodinė lentelė
6. Atomų ir molekulių fizikos pradmenys
6.1 Vandeniliškųjų atomų linijiniai spektrai
6.2. Spektrinių linijų plotis
6.3. Franko ir Herco bandymai
6.4. Rentgeno spinduliai
6.5. Atomas magnetiniame lauke
6.6. Cheminis ryšys
6.7. Molekulių energija
6.8. Molekulių spektrų samprata
6.9. Kombinacinė šviesos sklaida ir liuminescencija
6.10. Kvantiniai stiprintuvai ir generatoriai
6.11. Lazerių taikymas
7. Kvantinės statistikos pradmenys
7.1. Klasikinė ir kvantinė statistikos
7.2. Fazinė erdvė
7.3. Pagrindinės statistikinės fizikos sąvokos
7.4. Kvantiniai skirstiniai
7.5. Neišsigimusios ir išsigimusios dujos
8. Šiluminis spinduliavimas
8.1. Šiluminio spinduliavimo samprata
8.2. Šiluminio spinduliavimo dėsniai
8.3. Planko formulės
9. Kietojo kūno fizikos pradmenys
9.1. Kietojo kūno modelis
9.2. Kristalo energijų juostos
9.3. Laidininkai, puslaidininkiai ir dielektrikai
9.4. Puslaidininkių savasis ir priemaišinis laidumas
9.5. Puslaidininkių elektrinis laidumas
9.6. Mikroelektronikos elementai
9.7. Fononai
9.8. Metalai. Fermi energija
9.9. Metalų šiluminė talpa
9.10. Metalų elektrinis laidumas
10. Atomo branduolio fizika
10.1. Atomo branduolio sandara ir pagrindinės savybės
10.2. Branduolinės jėgos
10.3. Branduolio ryšio energija
10.4. Radioaktyvusis skilimas
10.5. Branduolinės reakcijos
10.6. Branduolių dalijimasis
10.7. Branduoliniai reaktoriai89
10.8. Termobranduolinės reakcijos
10.9. Jonizuojančiosios spinduliuotės ir medžiagos sąveika
11. Elementariosios dalelės
11.1. Makro-ir mikropasaulių masteliai
11.2. Dalelės ir antidalelės
11.3. Fundamentaliosios sąveikos
11.4. Subatominių dalelių klasifikacija
11.5. Elementariųjų dalelių virsmai
11.6. Kvarkai
11.7. Fundamentaliųjų sąveikų nešikliai
12. Pagrindinių šiuolaikinės fizikos ir astrofizikos problemų samprata
13. Pagrindinės fizikinės konstantos
14. Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.