Viso knygų: 1021
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. Penkianarių heterociklinių junginių sintezė
1.1. 2,5-Dimetilpirolas
1.3. N-benzil-2,5-dimetil-1H-pirolas
1.4. Furanas
1.5. Etil-2-metilfuran-3-karboksilatas
1.6. 1-Arilpakeistų 5-okso-3-pirolidinkarboksirūgščių sintezė
1.7. 3,5-Dimetilpirazolas
1.8. 3-Amino-5-fenil-1H-pirazol-4-karbonitrilas
1.9. 1-(4-Pakeistų fenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehidų sintezė
1.10. 4-Fenilimidazolas
1.11. 4,5-Difenilimidazolas
1.12. 4,5-Difenil-2-(4-metilfenil)-1H-imidazolas
1.13. 1,2,4-Triazolas
1.14. 2-Aminotiazolas
1.15. 2-Amino-4-metiltiazolas
1.16. N-(4-bromfenil)-4-feniltiazol-2-aminas
1.17. 5-Fenil-2-merkapto-1,3,4-oksadiazolas
2. Šešianariai heterocikliniai junginiai ir jų savybės
2.1. 6-Metil-2-tiokso-2,3-dihidropirimidin-4(1H)-onas (6-Metil-2-tiouracilas)
2.2. 2-Tioksodihidropirimidin-4,6(1H,5H)-dionas
2.3. 5-Ciancitozinas
2.4. 5-Metoksikarbonil-4-(4-metoksifenil)-6-metil-3,4-dihidropirimidin-2-(1H)-onas
2.5. 3,5-Dietoksikarbonil-2,6-dimetilpiridinas
2.6. 3,5-Dietoksikarbonil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridinas
2.7. Tiopirimidinų sintezė
2.8. 2,4,6-Trifenilpirilio perchloratas
2.9. 2,4,6-Trifenilpiridinas
2.10. 2-Metiltiopirimidin-4,6(1H,5H)-dionas
2.11. 2-Brompiridinas
2.12. 4,6-Dichlor-2-metiltio-5-pirimidinkarbaldehidas
2.13. Piridino N-oksidas
2.14. Izonikotino rūgštis
2.15. N-benzil-3-karbamoilpiridinio chloridas
2.16. N-benzil-1,4-dihidronikotinamidas
2.17. 5,6-Difenil-3-(1H-imidazol-2-il)-1,2,4-triazinas
3. Kondensuotieji heterocikliniai junginiai
3.1. 2-Fenilindolas
3.2. Klasikinė 2-fenilindolo sintezės procedūra
3.3. 2-Fenilindolizinas
3.4. Etilimidazo[1,2-a]piridin-2-karboksilatas
3.5. 2-(2-Nitrofenil)imidazo[1,2-a]piridinas
3.6. 6-Chlorchinolinas
3.7. 8-Hidroksichinolinas
3.8. 2,4-Dietilchinolinas
3.9. 4-(4-Chlorfenil)-1-fenil-3,7,7-trimetil-1,4,6,7,8,9-heksahidro-5H-pirazol[3,4-b]chinolin-5-onas
3.10. Chinoksalinas
3.11. 2,3-Dihidroksichinoksalinas
3.12. Chinazolinas
3.13. 3-Fenil-2-metilchinazolin-4(3H)-onas
3.14. Benzimidazolų ir jų darinių sintezė
3.15. 2-Metilbenzimidazolas
3.16. Bezimidazolas
3.17. 2-Fenilbenzimidazolas
3.18. 2-Hidroksimetilbenzimidazolas
3.19. 2-Cianmetilbenzimidazolas
3.20. Benzimidazolin-2-tionas
3.21. 2-(Fenoksimetil)-1H-benzimidazolas
3.22. Benztriazolas
3.23. Benzoksazolas
3.24. Etilendioksibenzenas
3.25. Fentiazinas
3.26. 1,2,3,4-Tetrahidrokarbazolas
3.27. Etil-2H-1-benzopiran-2-on-3-karboksilatas (Etilkumarin-3-karboksilatas)
3.28. N-(4-metil-2-okso-2H-chromen-7-il)acetamidas
3.29. 7-Hidroksi-4-metil-2H-chromen-2-onas
3.30. 1-Benzilindolas
3.31. N-metilindolas
3.32. 9-Metilkarbazolas
3.33. Chinolino N-oksidas
3.34. 9-Etil-3-karbazolkarbaldehidas
3.35. 5-Nitrobenzimidazolas
3.36. 2,3-Dichlorchinoksalinas
3.37. 3-Dimetilaminometilindolas (Graminas)
3.38. 1H-benzimidazol-2-sulfonrūgštis
3.39. 2-Metiltio-1H-benzo[d]imidazolas
3.40. 2-Metilsulfonil-1H-benzo[d]imidazolas
3.41. Pirazin-2,3-dikarboksirūgštis
3.42. 1-Fenil-3-metil-1,6-dihidropirazol[3,4-c] pirazolas
3.43. 2,2,4-Trimetil-2,3-dihidro-1H-benz[b][1,4] diazepinas
4. Mikrobangų kaip šildymo šaltinio panaudojimas
5. Klausimai
Literatūra
Priedai

Knyga neprieinama