Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Vadyba ir administravimas

  Baigiamųjų projektų rengimo gairės

  Eglė Gaulė, Rūta Petrauskienė, Rimantas Rauleckas, Irena Segalovičienė

  Baigiamieji projektai – vieni svarbiausių studijų darbų, kuriems reikia skirti daug laiko, pastangų ir svarbiausia – gerai išmanyti jų rengimo gaires. Šioje metodinėje priemonėje sutalpinta visa svarbiausia informacija, kuri padės parengti reikalavimus atitinkančius baigiamuosius projektus ir leis formuoti fundamentinio ar taikomojo mokslo darbo įgūdžius, ugdyti savarankiškumą bei aukštą tyrimo atlikimo kultūrą. Tik įsigilinę į baigiamojo projekto tipus, paskirtį ir išanalizavę galimus skirtumus, prieisite prie kitos svarbios dalies – rengimo gairių, kuriose glaustai aprašyti bendrieji struktūros reikalavimai, o darbo struktūros dalys atskirai aptariamos kiekviename poskyryje. Dėl šios priežasties, tiek studentai, tiek dėstytojai galės lengvai ir patogiai naudotis šia metodine priemone ir ras jiems svarbiausias dalis, kurias norima išsiaiškinti ar pagilinti. Nors leidinys paruoštas KTU bendruomenės mokslininkų, tačiau jis gali būti aktualus ir kitų Lietuvos universitetų baigiamųjų kursų studentams ir baigiamųjų projektų vadovams.

  Sumanioji socialinė sistema

  Robertas Jucevičius, Jurgita Šiugždinienė (sudarytojai)

  Sumanus socialinės sistemos vystymas – naujas terminas, apibrėžiantis savaime besivystančią kompleksinę bendruomenę. Mokslinis darbas apibendrina sumanios socialinės sistemos esmę bei suformuluoja esminius jos vystymosi principus, akcentuodamas du problemos aspektus: socialinių sistemų sumanumo teorinę koncepciją ir sumanaus vystymosi teorinių ir praktinių prieigų tinkamumą vėluojančioms (ribotų išteklių) šalims. Taip pat knygoje rasite daug įvairių tyrimų, skirtų tokioms specifinėms socialinėms sistemoms, kaip viešasis valdymas, ekonomika, miestas bei regionas, kultūros sektorius, tirti.

  Baigiamųjų projektų rengimo metodiniai reikalavimai

  Eglė Gaulė, Rūta Petrauskienė, Rimantas Rauleckas, Irena Segalovičienė, Ligita Šarkutė

  Metodinė priemonė „Baigiamųjų projektų rengimo metodiniai reikalavimai“ skirta viešojo valdymo studijų krypties programų bakalauro ir magistrantūros studijų studentams, rengiantiems baigiamuosius analitinius projektus, pagrįstus savarankiškai atliktais moksliniais arba taikomaisiais tyrimais. Rašydami baigiamąjį projektą, studentai turi gebėti formuluoti tyrimo problemą, tikslą, uždavinius, analizuoti mokslinę literatūrą pasirinkta tema, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus darbus, sėkmingai atlikti tyrimus, analizuoti jų duomenis, aiškiai ir pagrįstai formuluoti išvadas. Metodinių reikalavimų tikslas – pateikti bakalauro ir magistro baigiamiesiems projektams keliamus formaliuosius ir dalykinius reikalavimus. Šis leidinys turėtų padėti parengti reikalavimus, atitinkančius baigiamuosius projektus, formuoti mokslo tiriamojo ar taikomojo darbo įgūdžius ir ugdyti studento savarankiškumą, darbo įforminimo kultūrą.

  Informacinės sistemos ir socialinių duomenų analizė

  Irena Patašienė, Gražvidas Zaukas, Rima Kregždytė, Martynas Patašius

  Ši mokomoji knyga skirta socialinių, humanitarinių, biomedicinos mokslų krypties studentams. Jeigu informacinių sistemų vartotojai išmanys informacinės sistemos kokybės kriterijus, supras pavienių sistemų elementams keliamus reikalavimus, tuomet gebės kompetentingai bendrauti su informacinių technologijų specialistais, galės sėkmingiau ir išsamiau panaudoti sistemų galimybes, gebės ne tik pateikti užduotis sistemų kūrėjams, bet ir patys mokės suformuluoti ir realizuoti racionalias užklausas. Leidinyje akcentuojama duomenų vizualizacijos svarba ir patogumas analizuojant duomenis. Pateikta informacija padės organizuoti informacinės sistemos kūrimą, palaikymą ir jos reorganizavimą.

  Prekės valdymas: pateiktys ir praktinės užduotys

  Renata Žvirelienė, Daiva Žostautienė, Rita Kuvykaitė

  Mokomoji knyga skirta aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, studijuojantiems rinkodarą. Leidinyje siekiama patraukliau pateikti vieno iš pagrindinių rinkodaros elementų – prekės – mokomąją medžiagą, sudarant galimybę paskaitose kelti probleminius klausimus ir diskutuoti, lengviau suvokti ir įsisavinti prekių valdymo teorines žinias, nes teorinių žinių pateikimas yra pagrįstas praktiniais pavyzdžiais.

  Ne pelno siekiančios narystės organizacijos atvejo tyrimo metodika: kokybinio pobūdžio ieškomojo ir aprašomojo tyrimo prieiga

  Asta Krašenkienė

  Metodinėje medžiagoje pateikiama kokybinio pobūdžio ieškomojo ir aprašomojo tyrimo prieiga, kuri iliustruojama didžiausios Lietuvoje ne pelno siekiančios narystės organizacijos – profesinių sąjungų tyrimo pavyzdžiais. Leidinys skirtas socialinių mokslų studentams.

  Darbo rinkos segmentacija

  Sandra Jakštienė

  Mokomojoje knygoje pateikiama darbo rinkos segmentacija – plačiau aptariama jos samprata, darbo rinkos segmentų susidarymo požymiai, pagrindinės pažeidžiamų darbo rinkos segmentų problemų priežastys darbo rinkoje ir darbo rinkos segmentaciją aiškinančios teorijos. Mokomoji knyga yra skirta studentams, studijuojantiems pagal bakalauro studijų programą ekonomiką ir klausantiems Darbo ekonomikos studijų dalyką, ir studentams, studijuojantiems pagal bakalauro studijų programą verslo administravimą ir klausantiems Paslaugų ekonomikos studijų dalyką.

  Verslo administravimo pagrindinių studijų praktikos ir bakalauro baigiamojo darbo bendrosios nuostatos

  Liudmila Bagdonienė, Dalia Kunigėlienė, Neringa Langvinienė

  Metodinė priemonė skirta Kauno technologijos universiteto Verslo administravimo programos pagrindinių studijų studentams. Šios metodinės priemonės tikslas – pasiekti, kad studentai, atlikdami studijų programoje numatytą praktiką ir rengdami praktinio mokymo ataskaitas, laikytųsi vienodų keliamų reikalavimų; pristatyti verslo administravimo programos bakalauro baigiamojo darbo struktūros reikalavimus, jo organizavimo, rengimo, atsiskaitymo ir vertinimo tvarką.

  Finansų valdymo sprendimai

  Eugenijus Bagdonas, Ginta Railienė

  Mokomojoje knygoje supažindinama su pinigų laiko vertės, pagrindinių ataskaitų sudarymu ir analize, finansinių rodiklių skaičiavimu ir vertinimu, sąnaudų grupavimu ir paskirstymu. Medžiaga suskirstyta temomis, pateikiami tikslai, užduotys, pavyzdžiai ir probleminės situacijos, skaičiavimų atlikimo galimybės MS Excel programos pagrindu.

  Finansai

  Vilma Kazlauskienė

  Mokomojoje knygoje pateikiama finansų esmė, funkcijos, valstybės finansinės sistemos struktūra. Nagrinėjama valstybės biudžetinė sistema, nebiudžetiniai fondai. Analizuojama mokesčių sistema, valstybės skolos valdymo klausimai. Nagrinėjami investicinių projektų kaštų-naudos analizės klausimai bei Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimo galimybės. Darbas skiriamas socialinių mokslų krypčių studentams, taip pat verslo ir viešojo sektoriaus ūkio subjektų darbuotojams.

  Tarptautinė paslaugų prekyba

  Neringa Langvinienė

  Vadovėlyje analizuojama tarptautinės paslaugų prekybos sistema, prekybos ištakos, struktūra, išdiskutuojama tarptautinės paslaugų prekybos analizės ir vertinimo metodologija, tarptautinių paslaugų sektorių plėtros tendencijos, identifikuojami tarptautinių paslaugų vartojimo pokyčiai ir įvardijamos vystymosi prognozės. Vadovėlis skirtas studijuojantiems verslo studijų programose, gilinantiems savo žinias tarptautinėje paslaugų prekyboje, verslininkams, kitiems besidomintiems paslaugų, prekiaujamų tarptautinėje rinkoje, specifika, tendencijomis.

  Europos ekonominė integracija

  Daiva Dumčiuvienė

  Vadovėlyje apibrėžiami ir analizuojami pagrindiniai ekonominės integracijos etapai, vidaus rinkos formavimasis, nagrinėjamos Europos Sąjungos bendrosios politikos, ekonominiai procesai Europoje.

  Verslo administravimo pagrindinių studijų praktika: bendrosios nuostatos. Metodinė priemonė

  Liudmila Bagdonienė, Dalia Kunigėlienė

  Metodinė priemonė skirta KTU Socialinių mokslų fakulteto Verslo administravimo pagrindinių studijų studentams. Šios metodinės priemonės tikslas – pasiekti, kad studentai, atlikdami studijų programoje numatytą praktiką ir rengdami praktinio mokymo ataskaitas, laikytųsi vienodų KTU Socialinių mokslų fakulteto ir Verslo administravimo katedros keliamų reikalavimų.

  Prekės valdymas: pateiktys ir praktinės užduotys

  Renata Žvirelienė, Daiva Žostautienė, Rita Kuvykaitė

  Mokomoji knyga skirta aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, studijuojantiems rinkodarą. Šia mokomąja knyga siekiama patraukliau pateikti studentams vieno iš pagrindinių rinkodaros elementų – prekės – mokomąją medžiagą, sudarant galimybę paskaitose kelti probleminius klausimus ir diskutuoti, lengviau suvokti ir įsisavinti prekių valdymo teorines žinias, nes teorinių žinių pateikimas yra pagrįstas praktiniais pavyzdžiais.

  Tarpbankinių mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos: struktūra, procesai ir pagrindiniai rodikliai

  Donatas Bakšys

  Mokomosios knygos tikslas – padėti suprasti mokėjimų ir atsiskaitymo sistemų veikimo principus, sisteminius reikalavimus, iškylančias problemas bei teikiamas galimybes vykdant vietinius ir tarptautinius finansinius atsiskaitymus.

  Marketingo kultūra

  Daiva Žostautienė

  Monografija skirta aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams ir verslininkams, ieškantiems konkurencinių pranašumų bei siekiantiems būti lyderiais rinkoje.

  Logistikos operacijų vadyba

  Gelminė Sližienė, Gražvidas Zaukas

  Mokomojoje knygoje supažindinama su logistikos vadybos ir operacijų vadybos pagrindais. Skirta studijuojantiems logistikos ir operacijų vadybą.

  ES ekonominė integracija: priežastys, raida, perspektyvos

  Rasa Daugėlienė

  Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į studentus, siekiančius geriau, nuosekliau suprasti Europos ekonominės integracijos dimensijas. Jo pagrindinė idėja – sudėtingus Europos ekonominės integracijos procesus pateikti suprantamai ne tik ekonomikos ar vadybos studijų krypčių, tačiau ir kitą bazinį išsilavinimą turintiesiems studentams. Taip pat siekiama sužadinti smalsumą išsamiau panagrinėti vieną ar kitą sudominusią temą. Reikia pabrėžti, kad Europos Komisija remia tarpdisciplininio pobūdžio studijas bei skatina Europos Sąjungos veikimo principus aiškinti kuo didesnei, įvairų išsilavinimą bei amžių turinčiai auditorijai.

  Mokslas, technologija ir šiuolaikinės visuomenės kaita

  Leonardas Rinkevičius

  Vartotojo dalyvavimo, teikiant žinioms imliąsias verslo paslaugas, valdymas: teorinės įžvalgos

  Liudmila Bagdonienė

  Mokslo studijoje sprendžiama problema: kaip žinioms imlios verslo paslaugos vartotojo dalyvavimas turi būti valdomas, kad jis taptų aktyviu ir bendrai su teikėju kuriančiu paslaugų dalyviu.

  Žmogiškųjų išteklių padalinio funkcijų realizavimo imitacinėse įmonėse metodiniai nurodymai

  Dalia Stukaitė, Živilė Stankevičiūtė, Violeta Šilingienė

  Mokomojoje knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas praktikos užduotims atlikti, naudojantis imitacinių įmonių verslo valdymo valdymo sistemos galimybėmis ir funkcijomis. Skirtas ekonomikos, vadybos, žmogiškųjų išteklių vadybos studijų programas studijuojantiems studentams.  

  Laisvalaikio paslaugų vaidmuo gyvenimo kokybės kontekste

  Neringa Langvinienė

  Laisvalaikio, laisvalaikio paslaugų vaidmuo gyvenimo kokybei mokslinėje literatūroje analizuojamas gana fragmentiškai. Autorė mokslo studijoje apibrėžia laisvalaikio, laisvalaikio paslaugų sampratą modernioje ekonomikoje, pateikia laisvalaikio, rekreacijos bei turizmo paslaugų priklausomybę. Atliktos anketinės apklausos pagrindu pateikiami  tyrimo, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti laisvalaikio paslaugų įtaką individų gyvenimo kokybei, jų preferencijas vartojamoms laisvalaikio paslaugoms, rezultatai.  

  Organizacijų inovacinė kultūra

  Brigita Janiūnaitė, Monika Petraitė, Giedrius Jucevičius

  Inovacijos yra svarbiausias šiuolaikinių organizacijų, šalių konkurencingumo veiksnys, vertės kūrimo variklis. Šioje mokslo studijoje ieškoma atsakymų į klausimus: kas yra inovacinė kultūra, kas yra organizacijų inovacinė kultūra, kokiomis charakteristikomis turi pasižymėti organizacija, kad joje būtų palanki terpė inovacijoms atsirasti bei diegti ? Taip pat leidinyje pateikiami instrumentai, kaip įvertinti organizacijos inovacinės kultūros charakteristikų raišką; pateikiami įvairaus tipo organizacijų inovacinės kultūros raiškos pavyzdžiai. Mokslo studija gali naudotis įvairių lygmenų bei mokslo sričių studentai, studijuojantys inovacijų valdymo klausimus; mokslininkai, įvairaus tipo (pelno ir nepelno siekiančių) organizacijų vadovai, inovacijų skatinimo padalinių specialistai ir pan.

  Reklama ir kūrybiškumas

  Laimona Šliburytė

  Mokomojoje knygoje siekiama komplėksiškai ir agumentuotai aptarti šiuolaikinės reklamos sampratą, jos formas bei funkcijas rinkoje. Skirta studijuojantiems vadybą ir marketingą, taip pat bus naudinga reklamos ir marketingo specialistams.

  Strateginio marketingo plano rengimo metodologija

  Inga Uus, Rimgailė Vaitkienė, Monika Petraitė

  Mokslas, technologija ir visuomenės kaita

  Leonardas Rinkevičius (mokslinis redaktorius)

  Mokomoji knyga įgalina studijuojančius suvokti technologijos sampratą socialinių ir humanitarinių mokslų požiūriu, atskleidžia  mokslo ir technologijų raidos santykį su modernios visuomenės kaita.

  Marketingo valdymas

  Regina Virvilaitė

  Marketingo tyrėjai susiduria su vis kitokia ir nuolat besikeičiančia situacija rinkoje. Klasikinio marketingo teorija, kurios pagrindą sudaro marketingo komplekso akcentavimas, o pagrindinis tikslas – įtikinti vartotoją pirkti prekę, yra keičiama naujomis, į santykių su vartotojais kūrimą ir palaikymą orientuotomis marketingo koncepcijomis. Spartėjantys globalizacijos procesai ir nuolat kintanti rinkos aplinka, jos kintamieji, didėjantys ir išrankesni vartotojų poreikiai skatina naujų marketingo koncepcijų atsiradimą. Mokomoji knyga skirta studijuojantiems vadybą ir verslo administravimą bei įmonių marketingo vadybininkams.    

  Lyderystė

  Violeta Šilingienė

      Vadovėlyje pateiktos žinios, kurios padės pažinti lyderystės fenomeną, bet ir patiems įvertinti bei ugdyti savo lyderystės potencialą. Vadovelis skirtas aukaštųjų mokyklų vadybos ir administravimo studijų krypties studentams. Juo galės naudotis  įmonių ir organizacijų vadovai, kurie vis dažniau šalia tradicinių atlieka ir naujas funkcijas   bei naujus vaidmenis – ugdytojo, patarėjo, globėjo. Šie vaidmenys skatindami efektyvią komunikaciją, įgaliojimų suteikimą darbuotojams, komandinio darbo plitimą, kartu sąlygoja ir efektyvų lyderystės kompetencijų ugdymą visais organizacijos lygiais.  

  Naujo produkto kūrimas. Vadybos pagrindų namų darbo metodiniai nurodymai

  Vilmantė Kumpikaitė, Milita Vienažindienė, Ramunė Čiarnienė

  Mokomoji knyga padės atsakyti į klausimus: ar sumąstyta verslo idėja turi prasmę, kas bus prekės, paslaugos vartotojai, kokius poreikius ji tenkins. Mokomosios knygos tikslas – išmokyti studentus priimti vadybinius sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje, vadovaujantis vadybiniais principais. Pateikiamu namų darbu siekiama pagilinti studentų teorines žinias vadybos moksle, ugdyti gebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti verslo įmonių veikloje, formuoti gebėjimą priimti optimalius sprendimus praktinėje veikloje. Mokomoji knyga skirta KTU studentams, rengiantiems „Vadybos pagrindų“ namų darba. Ji taip pat gali būti naudinga kitų universitetų ar kolegijų studentams, studijuojantiems verslo ar vadybos pradmenis.

  Kaip tapti geru derybininku

  Rasa Glinskienė, Lina Kazokienė

  Mokomoji knyga gali būti naudinga ne tik studentams studijuojantiems vadybą, tarptautinį verslą ar verslo administravimą, bet ir visiems, besidomintiems ir siekiantiems sėkmingo bendradarbiavimo.  

  Europos verslas, I d. Europos verslo aplinkos raida

  Leonas Žitkus

  Mokomojoje knygoje aptariama integracijos procesų suformuota aplinka, kurioje veikia Europos šalių įmonės, analizuojamos ES vykdomos politikos.

  Valstybės pagrindai. Teorinis aspektas

  Jonas Bikulčius

  Verslo žaidimas „Kietas riešutas“

  Eugenijus Bagdonas, Irena Stanislava Bajorūnienė, Dalia Kunigėlienė, Irena Patašienė, Martynas Patašius, Vytautas Skvernys

  Knygoje pristatyta atnaujinta antroji internetinė žaidimo versija. Šioje versijoje virtualios įmonės veiklos ataskaitų turinys  kiek įmanoma priartintas prie verslo apskaitos standartų reikalavimų. Kainos, produkto paklausa ir kiti duomenys atspindi Lietuvos ūkio realijas.

  Viešosios politikos pagrindai: savarankiško darbo ir savikontrolės užduotys

  Gintaras Žilinskas

  Mokomosios knygos tikslas – sudaryti studentams galimybę giliau įsisavinti viešosios politikos paskaitų mokomąją medžiagą, geriau pasiruošti seminarams. 

  Tarptautinių projektų valdymo ypatybės

  Evelina Meilienė, Daiva Dumčiuvienė, Bronius Neverauskas

  Projektų valdymas. Savarankiškų darbų praktinės užduotys

  Bronius Neverauskas, Vytautas Stankevičius, Algimantas Venckus

  Projektų valdymas

  Bronius Neverauskas, Vytautas Stankevičius, Algimantas Venckus

  Projektų planavimas. Savarankiškų darbų praktinės užduotys

  Bronius Neverauskas, Vytautas Stankevičius, Algimantas Venckus

  Projektų planavimas

  Bronius Neverauskas, Vytautas Stankevičius, Algimantas Venckus

  Projektų komandos ir lyderystė. Savarankiškų darbų praktinės užduotys

  Rūta Čiutienė, Violeta Šilingienė

  Projektų komandos ir lyderystė

  Asta Savanevičienė, Violeta Šilingienė

  Projektų ekonominis ir socialinis vertinimas. Savarankiškų darbų praktinės užduotys

  Rasa Norvaišienė, Rytis Krušinskas

  Projektų ekonominis ir socialinis vertinimas

  Rasa Norvaišienė, Rytis Krušinskas

  Kokybės funkcijos išskleidimas. Savarankiškų darbų praktinės užduotys

  Diana Bagdonienė

  Kokybės funkcijos išskleidimas

  Povilas Vanagas

  Žmogiškųjų išteklių valdymas intelektualioje organizacijoje

  Palmira Jucevičienė, Auksė Blažėnaitė

  Žinių valdymas

  Palmira Jucevičienė, Svetlana Šajeva

  Žinių organizacijos valdymas

  Robertas Jucevičius, Monika Kriaučionienė

  Žinių organizacijos strateginis valdymas

  Robertas Jucevičius, Zita Monkevičienė, Egidijus Rybakovas

  Verslo procesų valdymo sprendimai

  Arvydas Juodis, Petras Oržekauskas

  Verslo modelio inovacijos: teorija ir atvejai

  Giedrius Jucevičius, Inga Uus

  Verslo ir socialinė įžvalga

  Robertas Jucevičius, Petras Oržekauskas, Giedrius Jucevičius

  Tarptautinė lyginamoji vadyba

  Giedrius Jucevičius, Mindaugas Puidokas

  Tarptautinė komunikacija ir derybos

  Viktorija Baršauskienė, Auksė Blažėnaitė

  Profesionalių produktų marketingas

  Rūta Aurelija Urbanskienė, Rimgailė Vaitkienė

  Organizacijų tinklai

  Robertas Jucevičius, Inga Uus, Daiva Valiukonytė

  Kūrybiškumas organizacijose

  Giedrius Jucevičius, Inga Uus

  Intelektuali antreprenerystė: fenomenas, kontekstas, perspektyvos

  Robertas Jucevičius, Renata Urbonė

  Intelektinio kapitalo valdymo studijų vadovas

  Lina Užienė, Renata Urbonė

  Intelektinės nuosavybės valdymas

  Arvydas Juodis, Renata Urbonė

  Inovacijų vadyba

  Arminas Ragauskas, Monika Kriaučionienė

  Darni plėtra

  Jurgis Staniškis, Monika Kriaučionienė

  Žmogiškųjų išteklių vadyba

  Viktorija Baršauskienė

  Vietos marketingas

  Liudmila Bagdonienė, Rimantė Hopenienė

  Regionų ir miestų sėkmės strategijos

  Giedrius Jucevičius, Monika Kriaučionienė

  Nuotolinio mokymosi kursų rengimo metodikos pagrindai

  Danguolė Rutkauskienė, Irena Patašienė, Vilma Mušankovienė, Judita Kasperiūnienė, Rimantė Hopenienė

  Valdymo ir veiklos audito pagrindai

  Petras Oržekauskas

  Marketingo padalinio funkcijų vykdymo imitacinėse įmonėse metodiniai nurodymai

  Gediminas Dapkus, Indrė Jucaitytė, Beata Šeinauskienė

  Projektų valdymas: pagrindiniai žingsniai nuo inicijavimo iki igyvendinimo

  Rytis Krušinskas, Rūta Čiutienė, Evelina Meilienė, Vytautas Stankevičius

  Vadybos pagrindai

  Vilius Misevičius

  Mokomoji knyga skirta KTU Mechanikos ir kitų inžinerinių fakultetų neakivaizdinio skyriaus studentams, tačiau ji gali būti naudinga visiems besigilinantiems vadybos moksle.

  Standartizuota vadybos sistema: nuo kūrimo iki tobulinimo

  Vidmantas Adomėnas

  Knyga skirta universitetų bakalauro ir magistro studijų studentams,  taip pat ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, kuriems dėstomi šiuolaikiniai organizacijų valdymo metodai. Ji bus naudinga  įvairių organizacijų vadovams ir specialistams, kuriantiems, įgyvendinantiems ir prižiūrintiems  vadybos sistemą.          

  Vadybos pagrindai

  Ramunė Čiarnienė, Jolanta Solnyškinienė, Edverdas Bartkus, Audrius Taraškevičius, Kristina Kinsfaterienė, Milita Vienažindienė

  Ergonomika. Laboratoriniai darbai

  Rimas Adaškevičius, Algis Vegys

  Studijų darbų parengimo tvarka

  Viktorija Baršauskienė, Irena Mačerinskienė

  Leidinys skirtas KTU Socialinių mokslų fakulteto studentams. Gali būti naudingas ir kitų fakultetų bei universitetų studentams.

  Visuotinės kokybės vadyba

  Povilas Vanagas

  Vadovėlis skirtas universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, kuriems dėstoma visuotinės kokybės vadyba. Ši knyga bus naudinga,  nes visuotinai pripažinta, kad visuotinės kokybės vadyba yra svarbiausias konkurencingumo veiksnys. Vadovėlyje aiškinama visuotinės kokybės vadybos esmė, pateikiamos pagrindinės sąvokos ir visuotinės kokybės vadybos koncepcijos turinys. Nagrinėjama visuotinės kokybės vadybos evoliucija, pradedant seniausiais laikais, baigiant XXI amžiumi. 2007 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta pirmoji premija.

  Projektų valdymas

  Rūta Čiutienė, Evelina Meilienė, Bronius Neverauskas, Vytautas Stankevičius

  Leidinys skirtas Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams ir magistrantams, taip pat ir inžinerinių fakultetų studentams, siekiantiems įgyti projektų valdymo žinių pagrindus.

  Vadyba

  Stasys Stoškus, Daiva Beržinskienė

  Vadovėlyje pateikta medžiaga yra teorinis vadybos žinių pagrindas verslo ir administravimo sričių vadovams ir specialistams. Knyga bus naudinga dėstytojams, studentams ir visiems susidomėjusiems bendraisiais vadybos principais.

  Profesinė komunikacija

  Liudvika Stanislava Naginevičienė

  Knyga  plačiai nagrinėja visų profesijų bendruosius komunikavimo principus, modelius, sąvokas ir t. t. Šiek tiek daugiau dėmesio skiriama inžinerinių profesijų specialistų bakalauro studijų programoms. Knyga rekomenduojama ir intensyvaus mokymo studijų magistrantūros programos ekonomikos, ir vadybos profesijų specialistams.

  Dalykinė komunikacija organizacijoje

  Virginija Chreptavičienė

  Leidinyje pateikiami bendrieji organizacinių tvarkomųjų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai, komentarai ir pavyzdžiai.

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.