Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Psichologija

  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА

  Рута Петраускене, Йолита Сінкене, Раса Даугелене, Брігіта Янюнайте, Йоланта Вайчюнене, Ліна Гайжюнене, Eдіта Штуопіте, Дмитро Дзвінчук, Мар’яна Орлів

  Дизайн-мислення – це творча методологія вирішення проблем, яку широко застосовують організації різного типу в усьому світі. Основна мета цієї публікації – допомогти публічному сектору інноваційно реагувати на виклики і міжсекторальні проблеми, з якими стикається сучасне суспільство, та сприяти зміцненню довіри до організацій публічного сектора. Видання призначене для керівників та інших працівників публічного сектора, здобувачів вищої освіти різних рівнів підготовки, які вивчають соціальні науки, учасників програм неформальної освіти, а також всіх, хто прагне творчо реагувати на будь-які виклики та шукати креативні рішення.

  ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЫ

  Рута Петраускене, Йолита Синкене, Раса Даугелене, Бригита Янюнайте, Йоланта Вайчюнене, Лина Гайжюнене, Эдита Штуопите

  Дизайн-мышление — это творческая методология решения проблем, которая широко используется в различного типа организациях во всём мире. Основная цель данной публикации — помочь государственному сектору инновационно реагировать на вызовы и межсекторальные проблемы, с которыми сталкивается современное общество, и способствовать укреплению доверия к государственному сектору. Издание предназначено сотрудникам, руководителям организаций государственного сектора, студентам факультета социальных наук различного уровня подготовки, участникам программ неформального образования и всем, кто стремится творчески реагировать на любые вызовы и искать подходящие решения.

  Dizainu grįsto mąstymo metodologijos taikymas viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijų ugdymui (lietuvių kalba)

  Rūta Petrauskienė, Jolita Sinkienė, Rasa Daugėlienė, Brigita Janiūnaitė, Jolanta Vaičiūnienė, Lina Gaižiūnienė, Edita Štuopytė

  Dizainu grįstas mąstymas – tai kūrybiška iššūkio sprendimo metodologija, kuri plačiai taikoma įvairaus tipo organizacijose visame pasaulyje. Pagrindinis šio leidinio tikslas – padėti viešajam sektoriui inovatyviai reaguoti į šiuo¬laikinės visuomenės patiriamus iššūkius, tarpsektorines problemas ir skatinti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Leidinys skirtas viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojams, vadovams, įvairių studijų lygmenų socialinių mokslų studijų studentams, neformaliojo švietimo programų dalyviams ir visiems, siekiantiems kūrybiškai reaguoti į bet kokius iššūkius ir ieškoti tinkamų sprendinių.

  Product Development Project: Preparation Guidelines for Students

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Vitalija Gabrienė

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės dėstytojui

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas

  Besikeičiant mokymo(si) metodikoms dėstytojas tampa partneriu, gebančiu kartu mokytis su studentais, tačiau jam dažnai kyla vis naujų iššūkių ne tik organizuojant darbus ir užduotis, bet ir vertinant studentų atliktus darbus. Šioje edukacinėje priemonėje dėstytojams pateikiama idėjų, kaip organizuoti modulio „Produkto vystymo projektas“ dėstymą ir darbą pagal jį, kokias užduotis teikti studentams, kad šios įtrauktų į aktyvų, sąmoningą mokymąsi. Dėstytojas taip pat ras idėjų, kaip objektyviai vertinti studentų pasiektus studijų rezultatus. Leidinys naudingas ne tik Universiteto dėstytojams, studentams, bet ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojams, norintiems pritaikyti inovatyvius mokymo metodus.

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės socialiniams partneriams

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Virginijus Baranauskas

  Socialinių partnerių vaidmuo studijų procese yra reikšmingas tiek studentui, tiek Universitetui, tiek pačiam socialiniam partneriui. Ši knyga padės Universiteto socialiniams partneriams suprasti studijų modulio organizavimo etapus ir principus, atskleis, kaip partneriai galėtų įsitraukti įgyvendinant produkto vystymo projektą ir padėtų studentams siekti užsibrėžto tikslo, konstruktyviai teiktų jiems grįžtamąjį ryšį ir objektyviai vertinti studentų pasiekimus. Leidinys skirtas Universiteto studijų modulio „Produkto vystymo projektas“ mokymo procese dalyvaujantiems socialiniams partneriams.

  Produkto vystymo projekto rengimo gairės studentui

  Kristina Žukienė, Asta Daunorienė, Lina Šeduikytė, Ramunė Kasperavičienė, Kęstutis Lukšys, Jūratė Maščinskienė, Gintaras Dervinis, Kęstutis Jankauskas, Valdas Grigaliūnas, Vitalija Gabrienė

  Studentams dažnai kyla klausimų: kaip parengti ir apginti produkto vystymo projektą? Atsakymus galima rasti šioje knygoje, kurioje aptariama produkto vystymo eiga nuo idėjos iki maketo ar prototipo sukūrimo, ataskaitos sandara ir apimtis, gynimo ir vertinimo tvarka bei pateikiama patarimų, kaip parengti projektą, nurodoma gynimui reikalinga medžiaga. Leidinys skirtas Universiteto mokymosi procese dalyvaujantiems pirmosios studijų pakopos studentams, studijuojantiems „Produkto vystymo projekto“ modulį.

  Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir grįžtamasis ryšys

  Asta Daunorienė, Berita Simonaitienė, Kristina Ukvalbergienė, Audronė Daubarienė, Raimunda Česonienė, Milda Ratkevičienė

  Teacher Inspiration Guide

  Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė

  Krypties studijų programų vadovo kompetencijų ir studijų programos vystymas. Metodinė priemonė studijų programų vadovams

  Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

  Development of Study Programme Director Competences and Study Programme. Methodological tool for the study programme director

  Jurgita Šiugždinienė, Jurgita Vizgirdaitė, Asta Daunorienė, Gediminas Dapkus, Ignas Rumbutis

  Dėstytojo įkvėpimo vadovas

  Jurgita Barynienė, Asta Daunorienė, Jurgita Vizgirdaitė

  Šiandien visiems suprantama, kad kokybiškų studijų procese pagrindinį vaidmenį atlieka dėstytojas, ugdantis studentą ne tik kaip savo srities žinovą, bet ir kritiškai mąstantį, kūrybišką, įgijusį įvairiapusių žinių ir gebėjimų asmenį. Todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į dėstytojų didaktikos kompetencijų ugdymą ir pagalbą visame studijų procese. Būtent 2014 m. KTU veiklą pradėjęs „EDU_Lab“ projektas šį tikslą ir plėtojo. Šis „Dėstytojo įkvėpimo vadovas“ – leidinys, padėsiantis iš naujo atrasti gerai žinomus, gal kiek primirštus svarbius dėstymo akcentus.

  Studentų socialinės kompetencijos raiška ir dinamika

  Rosita Lekavičienė, Dalia Antinienė

  Lietuvos akademinio jaunimo tautinis tapatumas

  Dalia Antinienė

  Monografijoje nagrinėjamos tautinio tapatumo genezės ir raiškos problemos, atskleidžiami kai kurie specifiniai tautinio tapatumo bruožai, aptariama jaunimo tautiškumo ugdymo svarba socializacijos procese.

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.