Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Filologija

  Vertimas, tekstas, technologijos

  Ramunė Kasperė, Dainora Maumevičienė, Jurgita Mikelionienė, Jurgita Motiejūnienė, Dalia Venckienė

  Dar niekada žmonės nėra tiek daug rašę, kiek dabar. Kasdien parašome milijardus el. laiškų, trumpųjų žinučių, komentarų internete, rašome tinklaraščius ir atsiliepimus, kuriose dalijamės naujausiais įvykiais, pasiekimais, mokslo laimėjimais ir idėjomis. O kur dar knygos, žurnalai ir žiniasklaida. Tam, kad būtų skatinama globali sklaida, mažinama mokslinė atskirtis, labai svarbu užtikrinti kokybišką vertimą, plėsti dalykinių tekstų vertimo apimtį ir taikyti naujausias technologijas, kurios, kaip pažymi knygos autorės, „labai paspartina vertimo procesą, tačiau kelia ir naujų iššūkių“. KTU mokslininkės – prof. dr. Ramunė Kasperė, doc. dr. Jurgita Mikelionienė, doc. dr. Dainora Maumevičienė, doktorantė Jurgita Motiejūnienė ir lektorė Dalia Venckienė – parengė išsamų vadovėlį „Vertimas, tekstas, technologijos“, kuriame supažindina skaitytojus su pamatinėmis technikos kalbos vertimo kryptimis, metodais ir kitais aktualiais profesijos aspektais. Mokslinis leidinys skirtas vertimo studijų ir kitų filologijos mokslų krypčių studentams, norintiems atnaujinti ir plėsti savo žinias apie dirbtiniu intelektu grįstą mašininį vertimą, postredagavimą ir lokalizaciją. Vadovėlyje pateikiama informacija bus naudinga ir kitų studijų krypčių studentams, besidomintiems įvairiais vertimo metodais, dalykinių tekstų vertimu, vertimo etika.

  Practica Paso a Paso (I)

  Maria Inmaculada De Potestad Tellechea

  Globalizacijos procesą išgyvenančiame pasaulyje gebėjimas bendrauti keliomis užsienio kalbomis, atpažinti ir suprasti kultūrinius skirtumus ir efektyviai veikti daugiakultūrėje aplinkoje tampa kaip niekada svarbus. Šių laikų pasaulyje vis svarbesnę vietą užima ispanų kalba. Taigi KTU lektorė pristato metodinę priemonę „Practica Paso a Paso (I)“, padėsiančią išmokti ispanų kalbos ir suvokti daugiakalbystės suteikiamą naudą. Knyga visiems besimokantiems padės įgyti ispanų kalbos A1 lygio gebėjimus: mokėsite paprastai susikalbėti tarpusavyje, užduoti ir atsakyti į paprastus klausimus apie save, inicijuoti paprastus teiginius ir atsakyti į juos tiesiogiai arba bendrauti labai artimomis temomis. Atlikdami metodinėje priemonėje išdėstytas nesudėtingas užduotis susipažinsite su svarbiausiomis gramatikos taisyklėmis, kurias išmokti padės pateiktos naudingos ispanų kalbos gramatinės lentelės ir pavyzdžiai.

  Mokslinio-techninio teksto vertimo ypatumai (lietuvių-rusų, rusų-lietuvių)

  Dalia Vyšniauskienė, Liudmila Kravcova

  Tai pirmasis tokio tipo lietuvių-rusų, rusų-lietuvių vadovėlis, kuriame mokoma techninio teksto vertimo. Vadovėlis parašytas remiantis metodologija, kurios pagrindą sudaro gretinamojo metodo ir vertimo transformacijų taikymas. Gretinamuoju metodu pagrindžiama galima dviejų kalbų skirtingų sistemų analizė, o vertimo transformacijomis akcentuojama mokslinių tekstų ir kalbinių konstrukcijų semantinės reikšmės svarba. Vadovėlį sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje aptariamos mokslinio-techninio stiliaus ypatybės, pateikiama mokslinių tekstų klaisfikacija, apžvelgiamos jų ypatybės, žanrai, kalbos, tipai, tekstų loginė struktūra, tarpusavio ryšys. Praktinę dalį sudaro 13 skyrių, kuriuose vertimo mokoma remiantis pagrindinėmis mokslinio-techninio teksto konstrukcijomis (supratimo ir prasmės kategorijomis). Knyga skirta studentams, magistrantams, dėstytojams ir besidomintiems mokslinio-techninio teksto vertimu.

  General Requirements for Semester Projects (Linguistics)

  Jolita Horbačauskienė, Jonas Jonušas, Saulė Juzelėnienė, Ramunė Kasperavičienė, Jurgita Motiejūnienė, Saulė Petronienė

  Research project writing is a difficult and demanding task for a student. These methodological guidelines provide specific features of semester projects as well as other requirements, such as citation, formal requirements, information on how to make a bibliographical list, etc. The methodological guidelines provided here are recommended to all students of the Department of Modern Languages and Intercultural Communication.

  English for Information and Communications Engineering

  Jolita Horbačauskienė, Ramunė Kasperavičienė, Saulė Petronienė

  This book contains materials aimed at mastering the word stock of academic and informal English in the field of information communications engineering and at developing competence of employing the appropriate specialised terms and analysing technical literature. The presented assignments are bound to develop oral interaction and text understanding skills. This educational book is aimed at Kaunas University of Technology Information and Communications Engineering BA level students studying English at C1 level.

  Bendrieji semestro projektų reikalavimai (vertimo kryptis)

  Jolita Horbačauskienė, Jonas Jonušas, Saulė Juzelėnienė, Ramunė Kasperavičienė, Saulė Petronienė

  Kalbos analizės semestro projektas – pirmasis savarankiškas mokslinis tiriamasis KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vertimo studijų studentų rašto darbas. Kalbos analizės semestro projektu siekiama ugdyti studentų gebėjimą savarankiškai mąstyti, pasirinkti ir kritiškai vertinti teorinės literatūros šaltinius, mokomasi kaupti, klasifikuoti ir aprašyti tiriamąją medžiagą, argumentuotai reikšti nuomonę, daryti apibendrinimus. Metodine priemone siekiama supažindinti su svarbiausiais kalbos analizės semestro projekto keliamais reikalavimais, pateikti svarbiausius metodinius patarimus, padėsiančius rašyti reikalavimus atitinkantį darbą.

  Specialybės kalbos pratimai mechanikos ir mechatronikos studentams

  Jonas Jonušas

  Metodinę priemonę sudaro pratimai, skirti tarčiai, kirčiavimui, leksikai, žodžių darybai ir gramatika, taip pat raštingumui ugdyti. Skirta Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams.

  Lietuvių kalbos normos: rašyba, skyryba, kirčiavimas

  Vilija Celiešienė

  Ši mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentams. Ji parengta pagal šio universiteto Lietuvių kalbos normų kurso programą. Mokymo priemonė apima dalį Lietuvių kalbos normų kurso temų – rašybą, skyrybą, tartį ir kirčiavimą.

  English for Students of Mathematics

  Almantė Meškauskienė, Viorika Šestakova

  Mokomoji knyga skirta matematiką studijuojantiems studentams.

  English for Students of Chemical Technology

  Daiva Šidiškytė, Daiva Tamulaitienė

  Mokomoji knyga skirta įvairių cheminės technologijos programų studentams. Pateikiami teminiai tekstai, praktinės užduotys ir pratimai.

  Profesinė chemikų kalba: užduotys ir patarimai

  Virginija Stankevičienė

  Šis profesinės kalbos pratimų ir patarimų rinkinys papildytas ir atnaujintas, skirtas Cheminės technologijos fakulteto studentams, besimokantiems privalomą specialybės kalbos kursą ir parengtas pagal Kauno technologijos universiteto Kalbotyros katedros sudarytą programą. Vienas iš pagrindinių šios knygelės tikslų – mokyti studentus specialybės ir bendrinės kalbos taisyklingumo. Siekiant padėti studentams geriau suvokti savo specialybės kalbos savitumą, leidinyje aptariamos bendrinės kalbos normos ir pažeidimai, atkreipiamas dėmesys į naujausias kalbos specialistų rekomendacijas ir teorinius dalykus. Šiuo patarimų ir pratimų rinkiniu siekiama, kad būsimieji specialistai kritiškiau žiūrėtų ne tik į specialybės kalbą, bet į kalbos kultūrą apskritai.    

  Development of Listening and Reading Comprehension Skills through the Media Texts

  Valdas Narbutas

  Leidinys skirtas studentams, besimokantiems anglų kalbos C1 lygiu.

  Reading Comprehension Through the Media

  Valdas Narbutas

  Profesinės kalbos kultūros pratimai taikomosios matematikos studentams

  Saulė Juzelėnienė

  Mokomoji knyga skirta studentams, klausantiems Profesinės kalbos kultūros kursą. Knygoje pateiktos praktinės užduotys sudarytos atsižvelgiant į paskaitų temas.  

  Try Engineering

  Sudarė Dalia Susnienė

  Professional English for Export Engineers

  Audronė Daubarienė, Ilona Rinkevičienė, Jūratė Zdanytė

  Mokomoji knyga skirta TSC studentams, pasirinkusiems eksporto inžineriją.

  Vertimo atodangos: teorija ir praktika (prancūzų–lietuvių kalba)

  Aurelija Leonavičienė

  Vadovėlyje aptariami vertimo teorijos ir praktikos klausimai, pristatomos svarbiausios pasaulio vertimo teorijos, jų atstovų teiginiai, darbai. Nagrinėjamos vertimo teorijos atsiradimo priežastys, įvairių vertimo teorijų požiūris į vertimą, vertimo procesą, rezultatą, jų siūloma vertimo metodologija. Vadovėlyje nuosekliai siejasi teorinė ir praktinė dalis, pateikiamos su jomis susijusios užduotys studentams.  

  English for Transport Engineering

  Romualda Marcinkonienė

  Mokomoji knyga skirta transporto studijoms.

  English for Students of Wood Technology

  Daiva Zavistanavičienė

  Mokomoji knyga skirta medienos apdirbimo technologijos studijoms. Jį sudaro originalūs  tekstai, pratimai ir užduotys.

  English for Students of Social Pedagogy

  Jūratė Morkūnienė, Irena Praškevičienė, Dalia Venckienė

  English for Students of Physics and Materials Science

  Sudarė: Almantė Meškauskienė, Viorika Šestakova

  Mokomoji knyga skirta fizikos ir medžiagotyros studijoms. Pateikiami teminiai tekstai, praktinės užduotys ir pratimai. 

  English for Students of Mechatronics

  Dana Švenčionienė

  Mokomoji knyga skirta mechatronikos studijų studentams. Ją sudaro originalūs tekstai, pratimai ir užduotys.

  English for Students of Mechanical Engineering

  Živilė Kemeklienė

  Mokomoji knyga skirta Mechanikos ir mechatronikos fakulteto bakalauro pakopos studentams. Kiekvieną skyrių sudaro faktinė informacija, iliustruota medžiaga, parinktas teminis žodžių ir terminų žodynas, praktines užduotys. 

  English for Students of Mass Media Technology

  Dalia Pravackaitė, Tatjana Vėžytė

  Mokomoji knyga skirta žiniasklaidos technologijų studijų studentams. Ją sudaro originalūs mokomieji tekstai, pratimai ir užduotys.

  English for Students of Clothing Technology

  Inga Dagilienė, Daiva Zavistanavičienė

  Mokomoji knyga skirta siuvimo technologijos studijoms. Ją sudaro originalūs tekstai, pratimai ir užduotys.

  Aspects of British and American Studies

  Jūratė Zdanytė

  Lietuvių literatūros apžvalga

  Saulius Keturakis

  English Through Telecommunications

  Jolita Horbačiauskienė, Ramunė Kasperavičienė, Dalia Pravackaitė

  Mokomoji knyga skirta Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto studentams.

  English for Students of Music Technology

  Romualda Marcinkonienė

  Mokomoji knyga skirta Humanitarinių mokslų fakulteto studentams.

  English phonetics and phonology: workbook

  Raimunda Česonienė

  Fachtexte zum Lesen, Üben und Diskutieren

  Loreta Šmidtaitė, Dalia Kačergienė

  Mokomoji knyga skirta mokslinės literatūros supratimo įgūdžiams ugdyti.

  Практический курс русского языка, II ч.

  Jadvyga Jonušienė, Dalija Kemeklienė

  Mokomoji knyga skirta techniškiesiems tekstams ir terminams aiškinti bei nagrinėti.

  Profesinės kalbos pagrindai

  Vilija Celiešienė, Judita Džežulskienė

  Šis vadovėlis visų pirma skirtas Kauno technologijos universiteto įvairių specialybių studentams, studijuojantiems profesinės kalbos kultūrą ir siekiantiems išsiugdyti sąmoningos ir taisyklingos kalbos vartojimo įgūdžius, reiškiamus su būsimąja veikla susijusiu sakytiniu ir rašytiniu tekstu. Tikimės, kad vadovėlio medžiaga ugdys būsimųjų specialistų gebėjimą lanksčiai vartoti skiriamąsias specialybės kalbos priemones, supažindins su mokslinio teksto ypatumais ir jo kūrimu. Vadovėlis sudarytas kūrybiškai remiantis Valstybinės lietuvių kalbos ko-misijos rekomendacijomis ir Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbotyros katedros parengta specialybės kalbos kultūros programa. Tačiau pateikta medžiaga gali naudotis ne tik Technologijos universiteto, bet ir kitų universitetų, aukštųjų mokyklų, kolegijų studentai bei vidurinių mokyklų moksleiviai.

  Kalbos akustika glaustai

  Rytis Ambrazevičius

  Knygelėje glaustai supažindinama su svarbiausiais kalbos akustikos reiškiniais ir akustinėmis garsų ypatybėmis. Tai metodinė priemonė, skirta visų pirma kalbos studijoms.  

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.