Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Elektros ir elektronikos inžinerija

  Taikomoji elektronika. Laboratoriniai darbai

  Alvydas Dosinas, Mindaugas Vaitkūnas, Saulius Gudžius, Artūras Baronas

  Metodinėje priemonėje pateikiamos darbo laboratorijoje taisyklės, aprašoma tyrimams reikalinga laboratorinių darbų įranga. Naudodamiesi šiuo leidiniu studentai gali atlikti matavimų elektroninėse grandinėse, diodų, tranzistoriaus darbo stiprinimo režimu, operacinių stiprintuvų ir jų taikymo, kombinacinių loginių įtaisų ir trigerių laboratorinius darbus. Taikomosios elektronikos laboratorinių darbų knyga skirta elektronikos ir elektros inžinerijos studijų studentams ar kitų krypčių studentams, klausantiems elektronikos ar energetinės elektronikos kursą.

  Intouch sistemos platformai

  Leonas Balaševičius, Virginijus Baranauskas, Vidas Raudonis

  Metodinėje priemonėje pristatoma pramoninė programinės įrangos platforma Wonderware System Platform ir programine įranga InTouch. Daug dėmesio skiriama praktikai – nurodoma, kaip kurti ir realizuoti sistemos žmogus-mašina sąsają procesui vizualizuoti ir kaip atlikti supervizorinį valdymą. Leidinys skirtas ne tik studentams, studijuojantiems informacines valdymo technologijas, bet ir pramonės sektoriaus darbuotojams, kuriantiems ir diegiantiems proceso vizualizavimo ir supervizorinio valdymo sprendimus.

  Elektros grandinių laboratoriniai darbai, I d.

  Robertas Lukočius, Povilas Marčiulionis, Roma Račkienė, Ramūnas Deltuva

  Nedidelės apimties leidinyje elektros inžinerijos ir energetikos bakalaurantai ras visą jų studijų moduliui „Elektros grandinių analizė, I dalis“ reikalingą informaciją apie metodinius nurodymus, darbų saugos instrukcijas ir svarbiausia – 5 laboratorinius darbus, kurie apima pagrindinius elektros grandinių veikimo principus. Šis leidinys bus išties naudingas tiems, kurie nori nesiblaškydami, greitai ir kokybiškai pagilinti ir pakartoti elektros grandinių kursą ir kartu žinias panaudoti praktikoje: pasitelkiant šią laboratorinių darbų metodinę priemonę, galima išmokti savarankiškai sujungti grandines pagal schemas, kad būtų galima eksperimentiškai atkurti ir patikrinti įvairius teorijoje išnagrinėtus reiškinius, susipažinti su elektriniais matavimais, palyginti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, padaryti išvadas. Leidinyje išsamiai pateikiami metodiniai reikalavimai padės aiškiai ir lengvai suprasti, nuo ko pradėti laboratorinį darbą ir kokie yra pagrindiniai žingsniai siekiant jį teisingai atlikti. Dėl savo išsamaus turinio metodinė priemonė gali būti naudinga tiek patyrusiems šioje srityje ir norintiems pagilinti bei pasitikrinti sukauptas žinias, tiek pradedantiems susipažinti su šia sritimi.

  Elektros energetikos pagrindai. Laboratoriniai darbai

  Algimantas Navickas, Gytis Svinkūnas, Rasa Juraškienė

  Elektros energetikos sistema (EES) – elektros įrenginių, skirtų elektrai gaminti, perduoti ir skirstyti visuma. EES – tai viena didžiausių žmogaus sukurtų technologinių sistemų. Ji apima kelių valstybių teritoriją ir užtikrina normalų tiek pramonės, tiek buitinių vartotojų funkcionavimą. Šioje laboratorinių darbų knygoje trumpai, bet išsamiai apžvelgiami įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimo principai, transformatorių darbo režimai, aukštesniosios harmonikos elektros tinklai, pastatų elektros instaliacija, pramonės įmonių elektros apkrovos. Atliekant laboratorinius darbus išmokstama naudoti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginius, parinkti transformatorių skaičių ir darbo režimą įmonėje, išmokstama įvertinti ir užtikrinti tinklo elektros kokybę, susipažįstama su elektros instaliacijos projektavimo ir saugaus eksploatavimo principais, ypač patikimomis elektros tiekimo schemomis. Ši knyga yra skirta elektronikos ir elektros inžinerijos krypties automatikos ir valdymo, elektros inžinerijos, termoinžinerijos, statybos inžinerijos studijų programų studentams.

  Elektrostatinių MEMS projektavimas

  Darius Viržonis, Marius Mikolajūnas, Gailius Vanagas, Dovydas Barauskas, Donatas Pelenis, Mindaugas Dzikaras

  Mokomoji knyga papildo ankstesniame leidime publikuotą elektrostatiniu būdu veikiančių MEMS įtaisų projektavimo metodiką ir su ja susijusias žinias. Leidinyje nagrinėjami realiųjų elektrostatinių MEMS įtaisų sukūrimo ir testavimo pavyzdžiai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami kontroliniai uždaviniai ir klausimai, kurie padės detaliau suvokti teorinę medžiagą. Knyga skirta ne tik antrosios ir trečiosios pakopos studijų klausytojams, besimokantiems mikrosistemų projektavimo ir kitų su mikrosistemomis susijusių disciplinų, ir atliekantiems mokslinius tyrimus. Leidinys bus naudingas platesniam elektroninių ir elektromechaninių sistemų konstruktorių ratui kaip pažintinė medžiaga.

  Programiniai PID reguliatoriai SIMATIC valdikliuose (TIA Portal)

  Algirdas Večkys, Jolanta Repšytė, Virginijus Baranauskas

  Mokomojoje knygoje susisteminta SIEMENS programinė įranga (TIA Portal), skirta pramoniniams procesams valdyti SIMATIC valdikliais S7-1200/1500 ir S7-300/400. Knygoje nuosekliai supažindinama su programinių PID reguliatorių konfigūravimo ir automatinio derinimo priemonėmis, pateikiama konkrečių programavimo pavyzdžių. Leidinys skirtas ne tik studentams, nagrinėjantiems programuojamas valdymo sistemas, bet ir valdiklių programuotojams ir visiems tiems, kurie domisi automatizacija.

  Energijos poreikių prognozavimo metodai

  Inga Konstantinavičiūtė, Vaclovas Miškinis, Aistija Vaišnorienė, Tomas Deveikis, Jonas Vaišnys

  Knygoje analizuojamos dabartinės ekonomikos ir energetikos sektorių plėtros tendencijos bei šiuolaikinės energijos poreikių prognozavimo metodikos. Leidinyje pateikiama informacija praktiškai pritaikoma ne tik sprendžiant energetikos plėtros ilgalaikio planavimo, bet ir nacionalinės energetikos strategijos rengimo ir įgyvendinimo klausimus, tokius kaip: energijos gamybos, tiekimo, transportavimo ar suvartojimo prognozavimo bei planavimo. Knyga parengta pagal Kauno technologijos universiteto studijų modulio „Energijos poreikių prognozavimo metodai“ programą ir yra skirta Elektros ir elektronikos fakulteto studijų programų studentams, tačiau bus naudinga ir energetikos skyriuje dirbantiems specialistams.

  Procesų vizualizavimo sistema WinCC Advanced (TIA Portal)

  Algirdas Večkys, Jolanta Repšytė, Vygandas Vaitkus, Donatas Levišauskas

  Leidinyje nagrinėjama WinCC Advanced vizualizavimo sistema, kuri gali būti realizuota vieno kompiuterio monitoriuje arba bet kokiame SIEMENS pulte (HMI sistema). Knygoje apžvelgiama WinCC (TIA Portal) inžinerinė sistema: WinCC sistemos sudėtis, vizualizavimo sistemos funkcijos, aprašoma, kaip kuriami vizualizavimo projektai, kokie ekrano elementai reikalingi procesams vizualizuoti ir kokie pagrindiniai jų nustatymai, aptariama darbo eiga, ataskaitų ruošimas, užduočių planavimas, bendrosios projektų kūrimo ir administravimo priemonės ir projekto paruošimas vykdymui. Mokomoji knyga bus naudinga ne tik studentams, bet ir visiems tiems, kurie siekia efektyvaus rezultato dirbdami su procesų vizualizavimo sistemomis.

  Signalai ir sistemos. Laboratoriniai darbai

  Vytautas Dumbrava

  Leidinyje aprašyti periodinių ir neperiodinių signalų spektrų tyrimai, moduliuotųjų signalų parametrų ir spektrų, signalų sintezės, signalų perėjimo per tiesines ir netiesines rezonansines grandines, taip pat RC autogeneratorių, AM moduliatoriaus bei AM ir DM virpesių tyrimai analoginėse ir skaitmeninėse sistemose. Knygoje pateikiama nemažai paveikslais iliustruotos teorinės medžiagos, kuri padės geriau įsisąmoninti būtinus teorinius dalykus, o laboratorinių darbų tyrimų rezultatus, išvadas bus galima pateikti užduočių ir darbo eigos aprašymo tekstuose. Ši knyga skiriama elektronikos inžinerijos nuolatinių studijų antrojo kurso studentams ir ištęstinių studijų trečiojo kurso studentams.

  Laboratories of Electrical and Electronic Circuits

  Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė, Roma Račkienė

  This book introduce the main units, laws and processes in direct and alternating current circuits as well as electronic elements and devices, and helps students not only perform laboratory work and take notes of the readings but also to study and prepare for laboratory works at home. The course of Electrical and electronic circuits is a general introductory course developed for students of non-electrical specializations.

  Electric and Magnetic Circuits. Preparation for Midtest

  Konstantinas Otas, Valdas Pakėnas, Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė

  The book helps student to learn how to apply the main laws or formulas correctly for a specific c i r c u i t . The present instructions describe what the student should know on every topic. Examples of tasks for individual preparation are also supplied to ensure successful preparation. Only those students who can solve these tasks by themselves may expect to get a positive grade for their midtest papers.

  Žmogaus sauga. Laboratorinių darbų metodiniai nurodymai

  Rimas Adaškevičius, Donata Putnaitė, Loreta Valatkienė, Dalia Nizevičienė

  Knygoje pateikti darbo aplinkos rizikos veiksnių vertinimo principai, prevencinių priemonių parinkimo ir jų efektyvumo vertinimo metodiniai pagrindai. Leidinys skirtas visų specializacijų technologijos mokslų studijų srities bakalauro studijoms.

  Matlab grandinių teorijoje

  Renaldas Raišutis, Olgirdas Tumšys

  Knygoje aprašyti pagrindiniai programavimo Matlab aplinkoje principai, pateikti elektrinių grandinių teorijos uždavinių sprendimo, naudojant Matlab aplinkoje parašytas programas, algoritmai. Mokomoji medžiaga skirta studentams, magistrantams ir doktorantams, taikantiems grandinių teoriją elektros ir elektronikos inžinerijoje. Teorijoje vaizdžiais pavyzdžiais tiriami stacionarieji ir pereinamieji procesai elektros grandinėse, naudojant Matlab programinę aplinką.

  Valdiklių programavimo STEP 7 (TIA Portal) pagrindai

  Algirdas Večkys, Kęstutis Brazauskas

  Leidinyje pateikiami SIMATIC S7-1200/1500 valdiklių programavimo ir testavimo STEP 7 paketu (TIA Portal), pagrindai, aprašomi aparatūrinės įrangos ir komunikacinių tinklų konfigūravimo, derinimo metodai. Leidinys skirtas studijuojantiems šiuolaikines programuojamąsias valdymo sistemas. Jis taip pat gali būti naudingas gamybininkams ir projektuotojams, dirbantiems technologinių procesų automatizavimo srityje, įgijusiems pagrindinių žinių apie valdiklių programavimą.

  Elektros grandinių teorija. Laboratoriniai darbai

  Darius Jegelevičius, Darijus Pagodinas

  Norint gerai suvokti procesus, vykstančius elektros grandinėse, grandinių elementų ir jų junginių paskirtį bei savybes be teorinių žinių, studentams taip pat būtini realūs eksperimentai ir praktiniai įgūdžiai, kuriems įgyti ir skirti šie laboratoriniai darbai. Ši mokomoji knyga skirta Elektronikos inžinerijos, Biomedicininės elektronikos ir Transporto elektronikos studijų programų studentams, studijuojantiems grandinių teoriją kaip vieną iš bazinių mokomųjų dalykų.

  Galios elektronika. Laboratoriniai darbai, I dalis

  Mindaugas Vaitkūnas, Alvydas Dosinas, Jonas Vanagas, Adas Gelžinis

  Leidinyje supažindinama su vienfaziais valdomais ir nevaldomais lygintuvais, inverteriais ir nuolatinės srovės keitikliais bei pateikiamas glaustas teorinis kiekvieno laboratorinio darbo aprašymas, šių darbų atlikimo metodiniai nurodymai ir užduotys. Knyga skirta KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Elektros inžinerijos, Elektros energetikos sistemų ir Atsinaujinančios energetikos pirmosios pakopos studijų programų, taip pat išlyginamųjų studijų studentams, klausantiems Galios elektronikos ir Energetinės elektronikos kursus.

  Ergonomika. Laboratoriniai darbai

  Rimas Adaškevičius, Donata Putnaitė

  Leidinyje pateikti ergonomikos principai ir tyrimų metodologija, padedantys tirti darbo procesus ir projektuoti darbo vietas. Taip pat suteikiama žinių, reikalingų šiuolaikinėms saugos sistemoms projektuoti ir darbo vietos ergonominiams veiksniams vertinti. Siekiant optimizuoti žmogaus darbą, knygoje analizuojamos žmogaus fizinės ir protinės galimybės, kurios turi būti suderinamos su technikos reikalavimais. Laboratoriniams darbams atlikti naudojami programinės įrangos valdymo ir sudėtingesnių prietaisų aprašymai, leidžiantys atlikti tyrimus, apskaičiavimus ir suformuluoti išvadas. Leidinys skirtas technologijos mokslų bakalauro studijoms.

  Wonderware sistemos platforma. Praktiniai darbai

  Leonas Balaševičius, Virginijus Baranauskas, Gintaras Dervinis, Alma Dervinienė

  Leidinyje aptariama pramonės technologiniams procesams valdyti ir stebėti skirta sistema Wonderware System Platform, naudojanti pažangiausią Wonderware ArchestrA technologiją. Wonderware System Platform užtikrina gamybos procesų valdymą ir informacijos valdymo sistemų administravimą. Knyga su programavimo pavyzdžiais skirta kaip papildoma mokymosi priemonė studentams, klausantiems kompiuterinio valdymo sistemų bei informacinių technologijų disciplinas, padės atliekant šių disciplinų laboratorinius darbus.

  Hibridinės procesų stebėsenos ir valdymo sistemos

  Vytautas Galvanauskas, Rimvydas Simutis

  Pastaraisiais metais kuriant technologinių procesų valdymo sistemas vis dažniau taikomi hibridiniai modeliavimo bei valdymo metodai ir hibridinės sistemos. Knygoje analizuojami hibridinio modeliavimo ir valdymo metodai, algoritmai, programinė įranga šiems metodams realizuoti, šių metodų efektyvumas ir kylančios metodų taikymo problemos. Taip pat aptariamas hibridinių metodų taikymas procesų duomenų analizei, procesų stebėsenai, procesų modeliavimui ir optimizavimui. Leidinys skirtas valdymo technologijų magistro studijų programų studentams.

  Elektroninių sistemų programavimas. Laboratoriniai darbai

  Vytautas Knyva, Mindaugas Knyva, Marius Saunoris

  Mokymo knyga skirta elektronikos inžinerijos, biomedicininės elektronikos, transporto elektronikos, telekomunikacijų ir robotikos studijų programų studentams. Pagrindinis knygos tikslas – pateikti studentams elektroninių sistemų programavimo pagrindus, t. y. išmokyti programuoti C kalba, suteikti programavimo Matlab/Simulink aplinkoje įgūdžius, supažindinti su programavimu Labwindows/CVI ir Labview programavimo aplinkose.

  Elektros grandinių analizė 1. Laboratoriniai darbai

  Alfredas Bartulis, Olga Fiodorova, Lina Urbanavičiūtė, Tomas Jukna, Donatas Aviža

  Ši mokomoji knyga skirta I pakopos studijų programų „Automatika ir valdymas“ ir „Robotika“ studentams, studijuojantiems dalyką „Elektros grandinių analizė 1“.

  Paketinio perdavimo tinklai ir technologijos: praktiniai darbai

  Tomas Adomkus, Rasa Brūzgienė, Lina Narbutaitė

  Ši mokomoji knyga skirta pirmosios pakopos Telekomunikacijų studijų programos studentams, studijuojantiems studijų modulius „Paketinio perdavimo tinklai“ ir „Paketinio perdavimo technologijos“. Joje pateikta medžiaga orientuota į praktinių įgūdžių suteikimą būsimiems telekomunikacijų srities inžinieriams, jų gebėjimų pritaikyti turimas teorines žinias praktinėms užduotims atlikti lavinimą.

  Telekomunikacijų teorijos pratybų ir individualaus darbo metodiniai nurodymai

  Stasys Kašėta

  Mokomojoje knygoje pateikta pratybų ir individualaus darbo medžiaga Kauno technologijos universiteto telekomunikacijų inžinerijos bakalauro studijų studentams, studijuojantiems 612H64001 studijų programos studijų modulį „Telekomunikacijų teorija“. Mokomąją knygą sudaro dvi dalys: pirma dalis skirta pratybų uždaviniams spręsti auditorinių užsiėmimų metu, o kita – telekomunikacijų uždaviniams spręsti individualaus darbo metu. Pratybų užduotys apima šešias telekomunikacijų teorijos temas: matavimo vienetus telekomunikacijose, informacijos perdavimo parametrus, signalo matematinį modeliavimą, informacijos šaltinio kodavimą, triukšmingo adityviojo Gauso kanalo modelio taikymą, laisvosios erdvės radijo kanalo modelio taikymą. Individualaus darbo užduotys apima keturias telekomunikacijų teorijos temas: signalų šaltinio parametrus, atsitiktinius procesus telekomunikacijose, telekomunikacijų kanalų parametrus, optimalų signalų priėmimą.

  Baigtinių elementų metodo taikymas elektroninėms sistemoms projektuoti. Laboratoriniai darbai

  Alius Noreika, Paulius Tarvydas, Nerijus Bagdanavičius

  Šioje knygoje pateikiami studijų modulio „Elektroninių sistemų projektavimas ir technologijos“ laboratorinių darbų ir juose numatytų savarankiškų užduočių atlikimo metodikos aprašymai bei baigtinių elementų metodo ir baigtinių elementų analizės teoriniai pagrindai, reikalingi praktiniams darbams atlikti. Šis leidinys yra orientuotas į elektronikos inžinerijos bakalauro studijų programas, taip pat išryškina tuos dalykus, su kuriais susiduriama modeliuojant elektroninius įtaisus ir sistemas. Laboratorinių darbų užduotyse nurodomas darbų turinys, atlikimo metodai ir nuoseklumas, darbams atlikti reikalingos kompiuterinės programos ir papildomi jų programiniai kodai, taip pat konkretūs reikalavimai atlikėjams.

  Akustoelektroniniai įtaisai

  Artūras Janeliauskas, Algimantas Valinevičius

  Mokomojoje knygoje pateikiami akustoelektronikos fizikiniai pagrindai, aprašomi pjezoelektriniai monokristalai ir jų pjūviai. Pateikta paviršinių akustinių bangų įtaisų (PAB) medžiagų lyginamoji charakteristika ir parametrai, aptariami PAB įtaisų modeliavimo, elektrinio krūvio tankio aproksimavimo, sintezės, analizės ir įtaisų taikymo klausimai. Pateikti PAB įtaisų ir keitiklių parametrai, charakteristikos, konstrukcijos ir schemos. Metodinė priemonė skirta doktorantams, magistrantams ir aukštesniųjų kursų bakalauro studijų studentams.

  Elektros sistemų stabilumo laboratoriniai darbai

  Audrius Jonaitis

  Knyga skirta aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos studentams, studijuojantiems pagal technologijos mokslų krypties elektros energetikos technologijų, elektros inžinerijos ir joms artimas studijų programas.

  Elektromechanika

  Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis, Pranas Smolskas

  Leidinys skirtas Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto pirmosios pakopos studijoms.

  Reguliatoriai SIMATIC valdikliuose

  Algirdas Večkys

  Knygoje susisteminta SIEMENS programinė įranga, skirta procesų valdymui SIMATIC programuojamaisiais loginiais valdikliais. Aprašomos klasikinių PID reguliatorių programavimo ir testavimo priemonės, pateikiama daug konkrečių pavyzdžių. Leidinys skirtas studentams, nagrinėjantiems programuojamas valdymo sistemas, taip pat gamybininkams ir projektuotojams, dirbantiems technologinių procesų automatizavimo srityje ir turintiems žinių apie valdiklius ir jų programavimo pagrindus.

  Elektronika. Laboratoriniai darbai

  Stasys Zajankauskas

  Leidinyje aprašyti įvairių elektroninių elementų bei operacinio stiprintuvo tyrimo laboratoriniai darbai. Leidinys skirtas elektronikos inžinerijos ir telekomunikacijų studijų studentams.

  Elektros pavarų laboratoriniai darbai

  Petras Černys, Vytautas Kepalas, Vaclovas Kubilius, Arūnas Lipnickas, Romualdas Konstantinas Masteika, Česlovas Ramonas, Stanislovas Marcinkevičius

  Šis leidinys gali būti naudingas ne tik studentams, studijuojantiems elektros pavarų modulį bei ruošiantiems baigiamuosius darbus, susijusius su elektros pavaromis, bet taip pat visiems tiems, kuriems reikia trumpų žinių apie elektros pavaras ir jų taikymą.

  Elektros ir magnetinės grandinės. Medžiaga pasirengti kolokviumui

  Kristina Masiokienė, Konstantinas Otas, Valdas Pakėnas

  Pateiktos užduotys savarankiškai pasirengti kolokviumui iš elektros ir magnetinių grandinių, išdėstyti jų analizės teoriniai pagrindai, paaiškinta sprendimo metodika. Ši knygelė skirta KTU neelektriškųjų specialybių bakalauro studijų dieninio skyriaus studentams, pasirinkusiems Elektros ir elektronikos grandinių arba Elektrotechnikos pagrindų modulius.  

  Elektromagnetinis laukas

  Stasys Žebrauskas

  Vadovėlis skirtas elektrotechniškųjų specialybių studentams, pagal bakalauro studijų programą studijuojantiems elektromagnetinį lauką. Taip pat jis gali būti naudingas elektros inžinerijos magistrantams. Jame apibendrinta informacija ir patirtis, įgyta skaitant elektromagnetinio lauko paskaitas Kauno technologijos universitete Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto studentams 2000–2012 metais.

  Belaidžių telekomunikacijų tinklų uždavinynas

  Saulius Japertas, Ričardas Slanys

  Mokomoji knyga skirta studentas, studijuojantiems telekomunikacijų programas, bet galėtų būti naudingas ir kitų panašių programų bei modulių studentams.

  Ultragarsinių matavimų laboratoriniai darbai

  Elena Jasiūnienė, Egidijus Žukauskas, Vykintas Samaitis

  Signalai ir sistemos. Laboratoriniai darbai

  Vytautas Dumbrava, Linas Svilainis

  Mokomojoje knygoje pateikiama teorinė medžiaga susijusi su aprašytais laboratoriniais darbais, kontroliniai klausimai, kurie padės geriau įsisąmoninti teorinius dalykus, laboratorinių darbų tikslai, darbo laboratorijoje užduotys, matavimo įrangos sujungimo schemos.

  Lanksčiosios automatizuotos gamybos valdymas

  Jonas Daunoras, Andrius Knyš, Faustas Tubelis

  Taikomoji elektrotechnika. Individualus skaičiuojamasis grafinis darbas

  Kristina Masiokienė, Konstantinas Otas, Valdas Pakėnas

  Taikomosios elektrotechnikos individualaus skaičiuojamojo grafinio darbo užduotys, jų sprendimo teoriniai pagrindai, metodiniai nurodymai ir paaiškinimai. Ši knygelė skirta KTU neelektriškųjų specialybių bakalauro studijų dieninio skyriaus studentams.

  Elektros mašinų triukšmai ir vibracijos

  Steponas Gečys, Pranas Smolskus

  Optinio ryšio tinklai

  Paulius Tervydis

  Vadovėlyje pateikiamos pagrindinės žinios apie optinio ryšio tinklus, optinio ryšio linijas, jų komponentus, technologijas, veikimo principus ir savybes. Jame taip pat pateikiami optinio ryšio tinklų projektavimo, charakteristikų skaičiavimo ir matavimo pagrindai. Skirtas telekomunikacijų studentams, bet gali būti naudingas telekomunikacijų srityje dirbantiems specialistams.

  Automatizuotojo projektavimo ir optimizavimo laboratoriniai darbai

  Danutė Vaičiukynienė, Aras Kantautas, Vilimantas Vaičiukynas

  Matlab grandinių teorijoje

  Renaldas Raišutis, Olgirdas Tumšys, Juozas Sveikata

  Knyga skirta studentams, magistrantams bei doktorantams, taikantiems grandinių teoriją elektros ir elektronikos inžinerijoje. Teorijoje vaizdžiais pavyzdžiais tiriami stacionarieji ir pereinamieji procesai elektros grandinėse, naudojant Matlab programinę aplinką. Knygoje aprašyti pagrindiniai programavimo Matlab aplinkoje principai, pateikti elektrinių grandinių teorijos uždavinių sprendimo, naudojant Matlab aplinkoje parašytas programas, algoritmai.

  Pramoninės komunikacijos

  Algirdas Večkys

  Mokomoji knyga supažindina su pramoninių komunikacijų pagrindais. Plačiai aprašomi atviri komunikacijų tinklai: ASI, PROFIBUS ir PROFINET (Industrial Ethernet) ir kt. komunikacinės sistemos. Nagrinėjami pasyvūs ir aktyvūs tinklų komponentai, tinklų konfigūravimas STEP 7 paketo priemonėmis, pateikiama pavyzdžių. Leidinys skirtas ne tik studentams, studijuojantiems šiuolaikines programuojamas valdymo ir komunikacijų sistemas, bet ir gamybininkams bei projektuotojams, dirbantiems technologinių procesų automatizavimo srityje ir turintiems žinių apie valdiklius ir jų programavimą pagrindus.

  Procesų ir sistemų modeliavimas

  Tomas Tekorius, Vytautas Galvanauskas

  Mokomojoje knygoje pateikiami 10 darbų, skirtų procesams ir sistemoms modeliuoti, aprašai, kuriuose išdėstyta technologinių objektų statinių ir dinaminių charakteristikų aproksimavimo, modelių adekvatumo nustatymo ir aktyviojo eksperimento metodika. Leidinyje taip pat pateikiami programų pavyzdžiai, parašyti MATLAB programinei įrangai, ir individualių užduočių variantų duomenys. Darbai skirti Automatikos ir valdymo studijų programos studentams. Ši knyga taip pat gali būti naudinga magistrantams, doktorantams bei gamybininkams, besidominantiems technologinių procesų ir sistemų modeliavimu.    

  Garso inžinerija

  Antanas Dumčius

  Mokomoji knyga skirta studentams, klausantiems „Garso ir vaizdo inžinerijos“, „Garso ir vaizdo technikos ir technologijos“, „Radijo ir TV komunikacijos pagrindų“, „Garso ir vaizdo reklamos projektavimo“ kursus, bet gali būti naudinga ir studijuojantiem muzikos technologijas bei kitiems studentams besidomintiems šiuolaikine garsinių ir audiosignalų apdorojimo technologija bei technika.

  Taikomoji elektronika

  Vaclovas Bartkevičius, Alvydas Dosinas

  Vadovėlyje nagrinėjami puslaidininkiniai elementai, analoginiai ir skaitmeniniai elektroniniai įtaisai. Vadovėlis skirtas elektronikos ir elektros inžinerijos ar kitų jai artimų studijų krypčių studentams, klausantiems elektronikos ar taikomosios elektronikos kursą. Kaip pagalbine priemone juo galėtų naudotis ir studentai, klausantys specialius, detalesnius elektronikos kursus, taip pat studentai, klausantys bendrąjį elektrotechnikos ir elektronikos kursą.        

  Telekomunikacijų teorija

  Stasys Kašėta

  Telekomunikacijų teorija aprėpia daug klausimų, susijusių su elektrinio signalo apdorojimu, perdavimu ir priėmimu. Be šių pagrindinių bendrųjų klausimų, telekomunikacijų teorija matematiniais modeliais aprašo ir signalo siuntimo technologijas bei siuntimo ir priėmimo techniką. Vadovėlis skirtas Kauno technologijos universiteto telekomunikacijų srities pagrindinių studijų studentams, tačiau kaip pagalbinė priemonė tinka ir magistrantūros studijų studentams.

  Telekomunikacijų tinklų projektavimo metodiniai nurodymai

  Alfonsas Jarutis

  Mokomojoje knygoje pateikiama apkrovos srautų ir reikalingų resursų telefono tinkle nustatymo ypatumų analizė, naujosios kartos tinklų projektavimo ir taip pat privačių telekomunikacijų tinklų projektavimo metodika, įvertinant naudojamas paslaugas.  Mokomoji knyga skirta telekomunikacijų krypties bakalaurams ir magistrantams, atliekantiems individualius ar grupinius semestrinius darbus, kuriuose reikalinga skaičiuoti srautus, nustatyti resursus, reikalingus jiems perduoti.

  Teorinė elektrotechnika. Kursinių ir namų darbų užduotys, sprendimo pavyzdžiai

  Roma Račkienė

  Šis leidinys padės studentams savarankiškai spręsti elektros grandinių teorijos kursinius ir namų darbus.

  Videoinformacinės sistemos. Laboratoriniai darbai

  Paulius Kaškonas

  Leidinys skirtas Videokomunikacijų modulį pasirinkusiems studentams. Laboratoriniuose darbuose stengtasi palikti laisvės studentų kūrybiškumui.

  Elektroninių sistemų programavimas. Laboratoriniai darbai

  Vytautas Knyva, Mindaugas Knyva, Marius Saunoris

  Mokymo knyga skirta elektronikos inžinerijos ir telekomunikacijų specialybių studentams. Pagrindinis knygos tikslas – pateikti studentams elektroninių sistemų programavimo pagrindus, t. y. išmokyti programuoti C kalba, supažindinti su programavimu Labwindows/CVI ir Labview programavimo aplinkose.

  Dualiųjų elektros sistemų grandinių teorija ir praktika

  Povilas Balčiūnas

  Monografijoje pateikiamos elektrinių reiškinių dvilypumo (dualumo) elektros grandinių teorijoje nuostatos ir jų praktinio taikymo galimybės. Šių reiškinių dvilypumo esmę gali atskleisti tik gilesnis jų pažinimas ir palyginimas. Tačiau jų savybės ir dėsningumai elektros grandinėse dar nėra pakankamai gerai ištirti, apibendrinti ir plačiau taikomi.   

  Biofizika

  Audris Kopustinskas, Gindra Kopustinskienė

  Ši mokomoji knyga skirta biomedicininės inžinerijos magistro studijų programos studentams. Ji taip pat gali būti naudinga ir kitoms techniškųjų magistro bei bakalauro studijų programų studentams, besidomintiems biomedicinine technika, bioelektromagnetizmo reiškiniais, biomechanika, fizikinių metodų taikymu biologijoje.

  Analoginiai signalai ir įtaisai. Laboratoriniai darbai

  Alvydas Dosinas, Mindaugas Vaitkūnas

  Mokymo knyga skirta elektronikos inžinerijos krypties bakalauro studijų studentams.

  Analoginiai įtaisai. Laboratoriniai darbai

  Vytautas Knyva, Mindaugas Knyva, Marius Saunoris

  Studijuodami analoginius įtaisus, studentai įgyja žinių apie šių įtaisų sintezės ir analizės principus bei metodus, išmoksta projektuoti įtaisus, skirtus analoginiams signalams stiprinti ir apdoroti. Norėdami geriau įsisavinti žinias, šiame kurse atliekami laboratoriniai darbai ir pratybos, kurių metu studentai tiria analoginius grandynus atlikdami modeliavimą kompiuteriu ir laboratoriniuose maketuose sumontuotų grandynų matavimus. Darbų tikslas – sustiprinti ir įtvirtinti teorines žinias, ugdyti gebėjimus jas panaudoti praktikoje. Kadangi laboratoriniuose darbuose pateikta ir modeliavimo kompiuteriu užduočių, pirmajame mokymo knygos skyriuje pateikti analoginių grandynų tyrimo kompiuteriu Altium Designer aplinkoje pradmenys.    

  Sistemų modeliavimas ir identifikavimas

  Rimvydas Simutis

  Programuojamieji valdikliai. Laboratoriniai darbai

  Leonas Balaševičius, Napalys Ezerskis

  Procesų vizualizavimo sistemos

  Algirdas Večkys, Jolanta Repšytė

  Mechatroninių sistemų modeliavimas

  Roma Rinkevičienė, Andrius Petrovas

  Mechatroninių sistemų ir elementų modeliavimas

  Marijonas Bogdevičius

  Mechatroninės sistemos

  Vilius Antanas Geleževičius

  Kompiuterinės mašinų valdymo sistemos

  Kastytis Šarkauskas

  Elektroniniai galios keitikliai

  Dainius Udris

  Elektromechaniniai mechatronikos elementai

  Algirdas Smilgevičius

  Biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas. Praktikumas ir uždaviniai

  Vytautas Galvanauskas, Donatas Levišauskas

  Mikro- ir nanotechnologijos elektronikoje, II dalis

  Romualdas Anilionis, Julija Anilionienė, Darius Andriukaitis

  Leidinyje aprašyti integrinių mikrograndynų gamybos pagrindiniai technologiniai procesai. Pateiktos dvikrūvių mikrograndynų integrinių elementų technologijos. Skirtas pirmos studijų pakopos studentams, bet gali būti naudinga ir magistrantams.

  Biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas

  Vytautas Galvanauskas, Donatas Levišauskas

  Automatinio reguliavimo sistemų derinimas

  Donatas Levišauskas

  Ultragarsinė medžiagotyra

  Elena Jasiūnienė

  Neelektrinių dydžių matavimas

  Rymantas Kažys

  Neardomųjų bandymų metodai ir sistemos

  Liudas Mažeika

  Matavimų automatizavimas ir matavimo sistemos

  Rymantas Kažys, Reimondas Šliteris

  Magnetinės medžiagos ir elementai

  Judita Puišo

  Radiotechninių sistemų pagrindai

  Napaleonas Eidimtas

  Ergonomika

  Algirdas Jurgis Kliučininkas

  Ergonomikos metodai, sukurti per devynis jos vystymosi dešimtmečius, remiasi technikos, fiziologijos, psichologijos, biomechanikos ir kitų mokslų duomenimis. Tinkamai taikant artimus natūraliems fizinius žmogaus faktorius, darbo įrankių bei mechanizmų ypatybes, galima sukurti optimalias darbo sąlygas, didinančias darbo našumą, užtikrinančias saugą darbe, tausojančias žmogaus sveikatą, mažinančias įtampą ir nuovargį. Autorius tikisi, kad šioje mokomojoje knygoje pateikta ergonomikos samprata, jos raida bei vystymosi tendencijos suteiks skaitytojui pakankamai išsamių žinių ir padės taikyti ergonomikos principus praktinėje veikloje.

  Elektromagnetinio lauko laboratoriniai darbai

  Stasys Žebrauskas

  Asinchroninės elektros mašinos

  Povilas Kostrauskas

  Vadovėlio pagrindinė dalis skirta trifazės asinchroninės mašinos savybėms tirti, tačiau neatsisakyta ir netrifazių asinchroninių mašinų teorijos elementų bei šių mašinų taikymo sričių aprašymo. Vadovėlis skirtas techniškųjų mokyklų studentams.

  Loginių integrinių schemų diagnostika

  Rita Benisevičiūtė

  Monografijoje apžvelgiami nauji elektroninių schemų projektavimo metodai, nagrinėjamos pagrindinės integrinių schemų projektavimo ir modeliavimo problemos ir įranga, nestandartinių IS projektavimo metodologija, suprojektuotų IS verifikavimo ir testavimo klausimai.

  Įterptinės sistemos: mišrių signalų mikrovaldiklio MSP30 naudojimas

  Žilvinas Nakutis

  Knyga skirta  elektronikos inžinerijos studentams, turintiems skaitmeninės ir mikroprocesorinės technikos projektavimo pagrindus, taip pat C programavimo kalbos bazines žinias.

  Procesų modeliavimas

  Silva Butkienė, Rimvydas Simutis, Tomas Tekorius

  Vietinių tinklų kabelinės sistemos

  Julius Gvergždys

  Vadovėlyje rašoma apie universalios, nepriklausomos nuo panaudos tipo struktūrizuotos kabelinės sistemos projektavimą ir kūrimą, taip pat apie gyvenamųjų namų kabelines sistemas. Vadovėlis skirtas Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų studentams ir gamybininkams

  Grandinių teorija. Laboratoriniai darbai

  Darijus Pagodinas, Darius Jegelevičius

  Mokomoji knyga skirta studentams, studijuojantiems grandinių teoriją kaip vieną iš bazinių mokomųjų dalykų elektronikos inžinerijos ir telekomunikacijų specialybių studentams. Norint gerai suvokti procesus, vykstančius elektrinėse grandinėse, be teorinių žinių studentams būtini praktiniai įgūdžiai.  

  Elektromechaninių keitiklių kokybė

  Steponas Gečys

  Knyga skirta antrosios pakopos studijų studentams, pasirinkusiems elektros inžinerijos ir artimų jai krypčių studijų programas. Knyga gali būti naudinga mokslo darbuotojams, inžinieriams ir doktorantams

  Elektros mašinų patikimumas ir eksploatacija

  Steponas Gečys

  Knyga skirta elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto elektros inžinerijos studijų krypties pirmosios pakopos studentams. Ji gali būti naudinga elektros inžinerijos specialistams, projektuojantiems, gaminantiems ir eksploatuo­jantiems elektros mašinas ar elektros įtaisus.    

  Technologinių procesų loginis valdymas

  Kazys Balžekas, Vytautas Rimkevičius

  Mokomojoje knygoje pateikiama aparatinių ir programinių loginio valdymo ir diskretinio reguliavimo sistemų analizės ir sintezės metodika, pagal kurią galima sudaryti įvairių procesų valdymo sistemas. Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems mechanikos inžinerijos ir žiniasklaidos technologijas.

  Elektrotechnologiniai matavimai

  Rimantas Jonas Tališauskas

  Knygoje supažindinama su elektrotechninių medžiagų ir matavimo modulio programa, pateikti metodiniai nurodymai ir kontrolinio darbo užduotys savarankiškoms studijoms.

  Spinduliuotės detektoriai

  Diana Adlienė, Gediminas Adlys

  Leidinyje nagrinėjami spinduliuotės detektavimo tikslai, spinduliuotės rūšys, spinduliuotės sąveika su medžiaga, spinduliuotės lauko parametrai. Aprašyti spinduliuotės registravimo metodai, detektorių parametrai, branduolinių detektorių elektronika.

  Kineskopų statistinės priimamosios kokybės kontrolės charakteristikų modeliavimas ir įverčių skaičiavimas

  Anicetas Vaišvila, Rimantas Kalnius

  Supervizorinio valdymo ir duomenų surinkimo sistema INTOUCH

  Leonas Balaševičius, Gintaras Dervinis, Vidmantas Mačerauskas

  Leidinyje pateikiama trumpa Wondenware InTouch SCADA sistemos analizė, struktūra bei funkcinės galimybės. Aprašoma vartotojo aplikacijų kūrimo, komunikacijų konfigūravimo ir programavimo, naudojant skriptus, metodika. Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems šiuolaikines programuojamąsias valdymo sistemas. Tačiau jis gali būti naudingas ir tiems, kurie siekia kelti savo žinių lygį, tobulinti kvalifikaciją, savarankiškai išmokti dirbti su Wonderware InTouch SCADA sistema.

  Programų paketas CENTAURUS. Modeliavimas, identifikavimas, optimizavimas

  Stanislovas Bartkevičius, Kastytis Šarkauskas

  Programų paketas CENTAURUS yra skirtas dinaminėms sistemoms modeliuoti ir parametrinei optimizacijai. Leidinyje pateikta CENTAURUS naudojami blokų tipai, jų aprašymas ir modelių sudarymo specifika.

  Matavimo rezultatų analizė

  Danielius Eidukas

  Mokomoji knyga skiriama doktorantūros modulio „Elektroninių sistemų metrologija" studijoms, ruošiant savarankiškus namų darbus bei įsisavinant koliokviumų medžiagą. Ji taip pat bus naudinga visų trijų pakopų studentams: bakalaurams, magistrams, doktorantams analizuojant matavimų rezultatus baigiamuosiuose darbuose. Medžiaga gali būti panaudota visų sričių specialistų, kada būtina apibendrinti gamybos kontrolės matavimų rezultatus ir teikti pasiūlymus produkcijos kokybei gerinti.

  Longitudinal Surface Acoustic Waves

  Stanislovas Sajauskas

  Monografijoje aprašomos naujo tipo paviršinės akustinės bangos - paviršinės išilginės bangos (PIB), jų teorija, sužadinimo sąlygos, būdingosios savybės, ekspertinių tyrimų rezultatai. Nagrinėjami jų taikymai įvairiose technikos srityse: neardomiesiems ultragarsiniams bandymams atlikti, medžiagų fizikinėms bei mechaninėms charakteristikoms matuoti, seisminiams reiškiniams modeliuoti.

  Mikrobangų elektronika

  Jonas Osvaldas Meilus

  Knygoje nagrinėjami fizikiniai mikrobangų generavimo, stiprinimo ir transformavimo principai. Analizuojami pagrindinių elektrovakuuminių ir kietojo kūno mikrobanginių prietaisų veikimo principai, teorija, svarbiausios charakteristikos ir parametrai. Aptariamos naudojimosi šiais prietaisais galimybės. Skirta aukštųjų mokyklų bakalauro studijų studentams, magistrantams ir doktorantams, aukštųjų bei specialiųjų mokyklų dėstytojams ir moksliniams darbuotojams.

  Analoginės komunikacijos. Laboratoriniai darbai. I dalis

  Algimantas Čitavičius, Algimantas Regelskis, Albinas Užupis

  Mokomoji knyga skirta elektronikos inžinerijos bei elektronikos inžinerijos ir vadybos dieninių ir neakivaizdinių studijų programų studentams. Gali būti naudinga ir gretutinės – telekomunikacijų studijų programos studentams, besidomintiems analoginiu signalų priėmimu ir apdorojimu. Knygoje supažindinama su laboratorinių darbų užduotimis, eksperimentinių tyrimų metodika, atitinkamais teoriniais klausimais. Kiekvieno darbo aprašymas apima: teorinę dalį, laboratorinio maketo aprašymą, eksperimentinio darbo ir skaičiavimų užduotis, nurodymus eksperimentiniam darbui ir skaičiavimams, reikalavimus ataskaitos turiniui, kontrolinius klausimus studentų žinioms įvertinti prieš darbą ir darbo gynimo metu bei literatūros sąrašą.

  Judesio valdymo sistemų sintezė ir analizė

  Vytautas Rimkevičius

  Knyga skirta automatikos ir valdymo specialybę studijuojantiems bakalaurams, pasirinkusiems modulį ,,Judesio valdymo sistemos“. Leidinyje pateikta medžiaga gali remtis automatiką ir valdymą studijuojantys studentai, rengdami bakalauro baigiamąjį darbą.

  Grandinių teorijos laboratoriniai darbai ir uždavinių pavyzdžiai

  Juozas Sveikata, Darius Jegelevičius

  Mokomoji knyga skirta elektronikos inžinerijos ir telekomunikacijų studijų studentams. Knygoje pateikiama elektros ir elektronikos grandinių tyrimo metodika laboratorijoje. Leidinyje taip pat pateikti grandinių tyrimo šiuolaikinėse programinėse terpėse Multisim bei Mathcad pavyzdžiai.

  Automatinis valdymas: teorija, uždaviniai, sprendimai

  Vytis Svajūnas Januševičius

  Vadovėlis skirtas susipažinti su automatinių sistemų valdymo technologija - terminologija, koncepcijomis, principais, metodika ir skaičiavimais, kurią valdymo inžinieriai ir technikai taiko parinkdami, analizuodami, specifikuodami, projektuodami ir eksploatuodami visus valdymo sistemos elementus. Jame pateiktos ir sprendžiamos problemos apima į techniškųjų universitetų aukštesniųjų kursų pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas įtrauktų „Automatinio valdymo teorijos“, „Automatinio valdymo sistemų“, „Valdymo technologijos pagrindų“ ir kt. automatizavimo disciplinų teoriniuose kursuose nagrinėjamas temas. 2006 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta pirmoji premija.

  Mikrobangų įtaisai matavimo prietaisams

  Romualdas Dovidavičius

  Elektrodinamika. Laboratoriniai darbai

  Laimutis Dičiūnas, Nerijus Kruopis

  Mokomoji knyga skirta elektronikos inžinerijos ir telekomunikacijų studijų studentams. Leidinyje aprašyta 10 laboratorinių darbų iš elektromagnetinių bangų sklidimo laisvoje erdvėje ir kreipiančiosiose struktūrose, antenų, maitinimo linijų, šviesolaidžių. Pateikti bendrieji nurodymai, darbų tvarkos ir elektrosaugos reikalavimai, darbų tikslai, pasirengimo ir darbo laboratorijoje užduotys, matavimų grandinių schemos, ataskaitų rengimo užduotys, rekomenduojamos literatūros sąrašas.

  Elektroniniai informacijos atvaizdavimo įtaisai

  Bangimantas Starkus

  Knygoje nagrinėjami informacijos teorijos pagrindai, informacijos atvaizdavimas, televizijos ir skaitmeninės fotografijos principai, diskretiniai indikatoriai ir plokštieji ekranai, informacijos apdorojimas ir atvaizdavimas asmeniniame kompiuteryje. Leidinys skirtas studijuojantiems elektros inžineriją.

  Galios elektronika

  Bangimantas Starkus

  Leidinyje nagrinėjami galingieji puslaidininkiniai jungikliai, pereinamieji procesai grandinėse su ventiliais, kintamosios bei pastoviosios įtampos bei srovės reguliatoriai, kintamosios srovės lygintuvai ir priklausomieji inverteriai, autonominiai inverteriai, dažnio keitikliai, filtrai, maitinimo šaltiniai ir grandinių apsauga. Leidinys skirtas studijuojantiems elektros inžineriją.

  Akustoelektroniniai įtaisai: projektavimas ir taikymas

  Artūras Janeliauskas, Stasys Rupkus

  Monografijoje nagrinėjami akustoelektronikos fizikiniai pagrindai, paviršinių akustinių bangų (PAB) įtaisų modeliavimo, elektrinio krūvio tankio aproksimavimo, sintezės, analizės ir įtaisų taikymo klausimai. Pateikti PAB įtaisų ir keitiklių parametrai, charakteristikos, konstrukcijos ir schemos. Monografija skirta mokslo darbuotojams ir inžinieriams, kuriantiems akustoelektroninius įtaisus, taip pat doktorantams, magistrantams ir aukštesniųjų kursų bakalauro studijų studentams.

  Reliability and Efficiency of Electronic Systems

  Danielius Eidukas, Pranciškus Balaišis, Algimantas Valinevičius, Mindaugas Žilys

  Garso ir vaizdo technika ir technologija

  Antanas Dumčius

  Teletrafiko teorija

  Ramutis Rindzevičius

  Vadovėlio paskirtis - padėti studentams ir baigusiems studijas specialistams pasinaudoti pateiktais šiame darbe analizės ir modeliavimo metodais moksliniame - tiriamajame darbe, rengiant disertacijas bei projektuojant telekomunikacijų tinklus. 2006 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos paskirta paskatinamoji premija.

  Technologinių procesų automatizavimas ir valdymas

  Vytautas Aleksa, Vytautas Galvanauskas

  Knygoje pateikta automatizavimo sistemų analizė, tolydžiųjų ir diskrečiųjų vienkontūrių ir daugiakontūrių automatinio reguliavimo sistemų sintezės ir derinimo metodika, sistemų vykdymo įtaisų skaičiavimo ir parinkimo metodika, duodama kai kurių technologinių procesų šiuolaikinių automatizavimo sistemų pavyzdžių. Knyga skirta universitetų ir kolegijų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams, į kurių studijų programas yra įtraukti kursai, susiję su technologinių procesų automatizavimu ir valdymu. Be to, šiame vadovėlyje daug informacijos ras inžinieriai, projektuojantys, derinantys ir eksploatuojantys automatinius įrenginius.

  Elektroniniai mikroprocesoriniai įtaisai ir valdikliai

  Audris Mačiulis, Alvydas Dosinas

  Knyga skirta bakalaurų studijų studentams, klausantiems modulį Elektroniniai mikroprocesoriniai įtaisai ir valdikliai ir atliekantiems šio modulio laboratorinius darbus.

  Žmogaus sauga

  Rimas Adaškevičius, Algis Vegys, Donata Putnaitė, Loreta Valatkienė, Dalia Nizevičienė

  Leidinyje pateikti darbo aplinkos rizikos veiksnių vertinimo principai, prevencinių priemonių parinkimo ir jų efektyvumo vertinimo metodiniai pagrindai.  Skirtas visų technologijos mokslų studijų bakalauro studijoms.

  Elektromagnetiniai laukai ir bangos

  Stasys Mickūnas

  Vadovėlyje pateikta medžiaga reikalinga studijuojant elektrodinamikos studijų modulį, privalomą elektronikos inžinerijos ir telekomunikacijų bakalauro studijų programų studentams. Jis gali būti naudingas visiems studentams, studijuojantiems elektromagnetinio lauko modulį.

  Mikro- ir nanotechnologijos elektronikoje

  Romualdas Anilionis, Julija Anilionienė

  Mokomojoje knygoje pateikiama medžiaga elektronikos inžinerijos studijų programos moduliui T170B105 „Mikro– ir nanotechnologijos elektronikoje“ studijuoti.  Leidinys taip pat gali būti naudingas studijuojant mikroelektroninės aparatūros konstravimo ir gamybos procesus.  

  Signalai ir sistemos, II d.

  Vytautas Dumbrava

  Vadovėlis skirtas Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto  studentams. Jis gali būti naudingas ir kitų fakultetų studentams, magistrantams, doktorantams, savarankiškai studijuojantiems signalų  ir elektroninių sistemų teoriją.  

  Asinchroninių narvelinių variklių ekvivalentinės schemos parametrų ir charakteristikų skaičiavimas

  Steponas Gečys, Rimantas Mukulys

  Knyga skirta studentams rengiantiems elektromechanikos dalyko kursinį darbą. Kursinis darbas yra tarpinis dalyko „Elektromechanika“ studijų atsiskaitymo etapas. Rengiant šį kursinį darbą pagilinamos ir įtvirtinamos teorinės paminėto dalyko žinios. Šia knyga galės naudotis studentai rengiantys baigiamuosius projektus,  taip pat ir antrosios pakopos studentai rengiantys  individualias užduotis ar baigiamąjį darbą. Ankščiau išleista knyga yra papildyta variklio charakteristikų skaičiavimu ir dažniausiai vartojamų terminų apibrėžtimis. Neteiktini vartoti terminai pakeisti naujais pagal 2010 metais išleistą aiškinamąjį elektrotechnikos terminų žodyną.

  Skaitmeniniai įtaisai

  Vaidotas Arnoldas Dzenkauskas, Andrius Chaziachmetovas

  Mokomoji knyga skiriama elektronikos inžinerijos, intelektualių elektroninių sistemų, biomedicininės elektronikos dieninių ir neakivaizdinių studijų studentams. Leidinyje aprašyti skaitmeninių signalų parametrų matavimo, formavimo ir apdorojimo, skaitmeninės logikos įrenginių tyrimo laboratoriniai darbai. Akcentuojama skaitmeninių signalų formavimo bei kombinatorinių ir sekvencinių įtaisų dalys.

  Taikomosios elektrotechnikos laboratoriniai darbai

  Kristina Masiokienė, Valdas Pakėnas, Jonas Varkalys, Alfonsas Vaškys

  Leidinyje pateikta medžiaga, reikalinga pasirengti laboratoriniams darbams, aprašyta eksperimento eiga, pateiktos elektrinių grandinių shemos. Skirtas neelektrotechniškųjų bakaluro studijų studentams.

  Elektroninių sistemų gamybos kokybė ir valdymas

  Olegas Zimarinas

  Vadovėlis skirtas elektronikos krypties aukštesniųjų kursų studentams, magistrantams ir doktorantams. Jame nagrinėjami elektroninių sistemų (ES) gamybos kokybės klausimai: inžinerinė ES kokybės analizė, ES gamybos kokybės kontrolė ir valdymas, ES priimamosios kontrolės funkcionavimas ir jos charakteristikų kompiuterinis modeliavimas, šių charakteristikų nuosekliųjų įverčių apskaičiavimas.  Vadovėlis gali būti naudingas ir kitų specializacijų studentams, nagrinėjantiems produkcijos gamybos kokybės kontrolės ir valdymo klausimus,  taip pat specialistams, norintiems taikyti statistinės priimamosios gaminių kokybės kontrolės (acceptance sampling) metodus savo veikloje.

  Analoginiai įtaisai. Laboratoriniai darbai

  Vytautas Knyva, Algimantas Regelskis, Albinas Užupis

  Mokomoji knyga skiriama elektronikos inžinerijos bei elektronikos inžinerijos ir vadybos dieninių ir neakivaizdinių studijų programų studentams. Leidinyje pateikti analoginių įtaisų schemotechnikos pagrindai - nagrinėjamos aktyviųjų elementų maitinimo grandinės bei jungimo grandynai, grįžtamojo ryšio įtaka analoginio įtaiso parametrams, įvairios paskirties funkciniai analoginiai įtaisai. Pateikti darbų tikslai, medžiaga pasirengimui, darbo laboratorijoje užduotys, tiriamų analoginių įtaisų schemos, reikalavimai ataskaitai ir kontroliniai klausimai.

  Automatikos mikromašinos

  Vladas Katkevičius, Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis

  Mokomoji knyga skirta elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto, taip pat telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto studentams. Ji padės išmokti teorinę medžiagą ir savarankiškai pasiruošti laboratoriniams darbams.

  Elektros mašinos, I d. Transformatoriai. Asinchroninės mašinos

  Steponas Gečys, Artūras Kalvaitis, Pranas Smolskas

  Ši knyga skirta pagrindinių studijų studentams, pasirinkusiems elektros inžinerijos ir artimų jai krypčių studijų programas.

  Elektros pavaros

  Romualdas Konstantinas Masteika

  Leidinys gali būti naudingas ne tik studentams, studijuojantiems elektros pavarų modulį bei ruošiantiems baigiamuosius darbus, susijusius su elektros pavaromis, bet taip pat visiems tiems, kuriems reikia trumpų žinių apie elektros pavaras, jų taikymą ir skaičiavimus. Knygoje daugiausia dėmesio skiriama elektros pavarų mechanikai, energetikai ir nuolatinės bei kintamosios srovės elektros pavarų teorijai, elektros schemoms, jų elementų skaičiavimui ir parinkimui, greičio ir mechaninių charakteristikų sudarymui, sprendžiant atskirus uždavinius ar atliekant kursinį projektą.

  Radijo bangos

  Stasys Mickūnas

  Mokomoji knyga skirta elektros inžinerijos studentams, studijuojantiems elektroniką ir atliekantiems laboratorinius darbus.

  Žmogaus sauga ir sveikata

  Rimas Adaškevičius, Vanda Barkauskienė, Romualdas Kurila, Gediminas Seniūnas, Stanislava Stašienė, Algis Vegys

  Mokomojoje knygoje pateikti dešimties laboratorinių darbų aprašymai, kuriuose darbuotojų saugos ir sveikatos aspektu nagrinėjami kenksmingų ir pavojingų gamybos veiksnių ypatumai.

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.