Number of Titles: 1065
  e-mailpassword

  Edukologija

  Moving Forward and Beyond in Education: Concept of FLEXIBLE LEARNING PATHWAYS

  Reda Nausėdaitė, Vytautė Juška, Asta Daunorienė, Kristina Ukvalbergienė

  Flexible Learning Pathways (FLP) serves for the acquisition of knowledge in a flexible and personalised approach when the learner can adapt their learning journey based on their needs, interests, and circumstances at different stages of life. This report at hand sets out the key elements of the Flexible Learning Pathways concept, summarised according to the different elements within the system: needs for the FLP, the elements of the FLP, and the implementation of the FLP. The report encompasses all aspects of the FLP ecosystem. The FLP serves as a future-proof learning model, which, if implemented successfully, will revolutionise educational offering throughout Europe and beyond. Learning as such will not finish after graduating from a traditional university as the FLP allows exploring and learning new skills and competences through life-long learning, thereby uniting business, learners, and academic institutions.

  Kodėl tampama mokytoju? Mokytojo karjeros trajektoriją brėžiantys veiksniai

  Vilija Stanišauskienė

  Pasaulyje žinoma beveik trys tūkstančiai profesijų, iš kurių tik keletas yra visuomenės dėmesio centre. Būtent tokia – mokytojo profesija, siejama su žinių, gyvenimo patirties, kultūros, tradicijų perdavimu jaunajai kartai. Mokslo studijoje autorė atkreipia dėmesį į tai, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje yra mokytojų trūkumo problema – vis mažiau jaunų žmonių renkasi pedagogines studijas ir susieja savo karjerą su mokykla. Atlikta analizė duoda atsakymus į klausimus: kodėl pasirenkama mokytojo karjera, kas lemia, kad kitos srities išsilavinimą ir darbinę patirtį turintys žmonės renkasi mokytojo karjerą, ir kaip pakinta jų profesinis identitetas. Analizuoti šiuos klausimus labai svarbu, kadangi, vyresnės kartos mokytojams užbaigiant savo karjerą, Lietuvos švietimo sistemoje bręsta kritinė situacija, o visuomenės kaita, intensyvėjantys skaitmenizacijos procesai kelia naujus reikalavimus ir lūkesčius mokytojui, mažindami jo karjeros saugumą ir stabilumą. Remiantis mokytojo karjeros pasirinkimo motyvų, darbo vertybių ir profesinio identiteto tyrimų rezultatais pateikiamos išvados ir rekomendacijos bus naudingos pedagogams, apie mokytojo karjeros pasirinkimą svarstantiems žmonėms, švietimo politikams ir švietimo įstaigų vadovams.

  Mokymosi strategijos ir mokinių pasiekimų sąsajos

  Aldona Augustinienė, Berita Simonaitienė

  Monografijoje keliamas probleminis klausimas: kaip mokymosi strategijos susijusios su mokinių pasiekimais? Taip pat išryškinamas mokytojo veiklos svarbumas suteikiant mokiniams žinių apie mokymosi strategijas ir kuriant tokį ugdymo procesą, kuriame būtų pusiausvyra tarp mokymo ir mokymosi. Autorės pristato mokymosi strategijų sampratą ir pagrindžia jų paskirtį ugdant savarankišką besimokantįjį: atskleidžiama mokymosi strategijų vieta mokytojų kuriamuose ugdymo ar pamokų scenarijuose, parodoma, kaip mokytojai ugdo ir stiprina mokinių savarankišką mokymąsi ir gebėjimą mokytis, kaip mokiniai išmoksta taikyti šias strategijas ir kokias iš jų renkasi savo veikloje. Knyga skirta esamiems ir būsimiems mokytojams, taip pat leidėjams, kaip tinkamai parengti vadovėlius, kitas mokymosi priemones ir metodinę medžiagą mokytojams ir taip prisidėti prie mokymosi proceso.

  Edukacinių inovacijų diegimo atvejai

  Brigita Janiūnaitė

  Leidinyje glaustai aptarta atvejo kaip mokymo metodo esmė, apžvelgti skirtingų tipų edukacinių inovacijų diegimo atvejai, pateiktos interviu su jų diegėjais ištraukos, po kiekvieno atvejo – užduotys ir kontroliniai klausimai besimokantiems. Pasitelkus inovacijų diegimo atvejus iš realios edukacinės praktikos, mokomąja knyga siekiama padėti besimokantiems atpažinti edukacines inovacijas, nustatyti jų tipus, diegimo kelius ir strategijas. Knyga bus naudinga ne tik aukštųjų mokyklų ugdymo mokslo krypties bakalaurantams ir magistrantams, pedagogikos gretutinių studijų studentams, bet ir dėstytojams, dėstantiems modulius, susijusius su švietimo sistemos, ugdymo institucijų modernizavimu.

  Methodological Guidelines for the Preparation of Written Works

  Aušra Berkmanienė, Ieva Cesevičiūtė, Alma Dervinienė, Dainora Maumevičienė, Jurgita Mikelionienė, Jolita Rakickaitė, Živilė Rutkūnienė, Jurgita Stravinskienė, Gintarė Tautkevičienė

  This edition has been prepared seeking for higher quality of papers and theses, prepared by students at Kaunas University of Technology. It aims at the unification of requirements imposed upon all written works prepared at the University. This edition extensively discusses the typology of written works, formal requirements for writing, the search for information sources and the use of the reference system in written works as well as the nature of academic writing. The target audience of this edition is therefore all the students of Kaunas University of Technology.

  Rašto darbų rengimo metodiniai nurodymai

  Aušra Berkmanienė, Ieva Cesevičiūtė, Alma Dervinienė, Dainora Maumevičienė, Jurgita Mikelionienė, Jolita Rakickaitė, Živilė Rutkūnienė, Jurgita Stravinskienė, Gintarė Tautkevičienė

  Leidinys parengtas siekiant aukštesnės Kauno technologijos universitete studentų rašomų darbų kokybės ir suvienodinant Universitete rengiamiems rašto darbams taikomus reikalavimus. Priemonėje išsamiai aptartos rašto darbų rūšys, formaliųjų rašto darbų reikalavimai, informacijos šaltinių paieška ir naudojimas rašto darbuose, akademinis rašymas. Leidinys skirtas visiems Universiteto studentams, rašantiems rašto darbus.

  Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba skleistis VI klasės mokinių kūrybiškumui dailės pamokose

  Nijolė Bankauskienė

  Knygoje supažindinama su pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo dizainu, etapais, moko suformuoti tyrimo klausimą, apibūdina tyrimo metodus. Skirta būsimiems pedagogams, kurie studijuoja laipsnio nesuteikiančių studijų programoje.

  Pedagogo veiklos tobulinimas: darbas su globojamu vaiku ir jo šeima

  Vilma Staskevičienė, Nijolė Bankauskienė

  Mokomąją knygą sudaro dvi dalys: teorinės įžvalgos apie vaikų globą kaip socialinį – edukacinį reiškinį, aptariant vaiko globos sampratą, vaikus globojančios šeimos veiklos paradigmų kaitą. Kita dalis – veiklos tobulinimo tyrimo, dirbant su globėjų šeima, taikymo pavyzdys – tyrimo etapai, jų ypatumai, rezultatų apibendrinimas. Ši knyga ne tik moko, kaip atlikti veiklos tobulinimo tyrimą, bet ir skatina reflektuoti jau turimas ir naujai įgytas žinias, akina skaitytoją ryžtis atlikti tokio pobūdžio tyrimą, įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, tobulinant kitus, tobulėti ir patiems.    

  Edukacinės novacijos ir jų diegimas

  Brigita Janiūnaitė

  Monografijos tikslas - remiantis teorinėmis įžvalgomis bei atskirų atvejų analize, atskleisti edukacinių novacijų, ypač išorinių, diegimo fenomeno ypatumus, ir atkreipti dėmesį į edukacinių novacijų sėkmės prielaidas, t. y. iš mokslinių pozicijų išryškinti galimus trikdžius edukacinių novacijų diegimo kelyje bei pagrįsti jų išvengimo ar mažinimo būdus.

  Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba V klasės mokiniams rengti tekstinius dokumentus taikant informacines technologijas

  Nijolė Bankauskienė, Renaldas Čiužas, Rūta Trofimova

  Pedagogo veiklos tobulinimas: vaikų globos namų auklėtinių rengimas šeimai

  Nida Ambrasė

  QiS–Quality in School. Total Quality Management within European School

  Romualda Marcinkonienė, Giedrė Klimovienė

  Kokybė mokykloje (Qis). Visuotinės kokybės vadyba Europos mokyklose

  Romualda Marcinkonienė, Giedrė Klimovienė

   
  Our website uses cookies. More about used cookies.