Number of Titles: 980
  e-mailpassword

  Chemija

  Medžiagų struktūros ir technologinių savybių tyrimų laboratoriniai darbai

  Joana Bendoraitienė, Ramunė Rutkaitė, Kęstutis Baltakys, Agnė Grinevičienė

  Išstudijavę mokomąją knygą, studentai gebės ne tik kritiškai vertinti aplinką, mus supančias medžiagas, bet ir analizuoti ir matematiškai apdoroti gautus duomenis. Knyga skirta Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Cheminės technologijos ir inžinerijos, Aplinkosaugos technologijos ir inžinerijos bei Taikomosios chemijos bakalauro studijų programų studentams, taip pat gali būti naudinga kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų vykdomų studijų programų studentams. Laboratorinių darbų aprašymus sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir eksperimentinė. Knygoje aptariami svarbiausi organinių, neorganinių medžiagų ir kompozitų struktūros, technologinių ir eksploatacinių savybių (terminių, elektrinių, mechaninių ir kt.) tyrimų metodai, kurių didžioji dalis remiasi šiuo metu galiojančiais standartais.

  Procesų modeliavimo laboratoriniai darbai

  Nora Kybartienė, Virginija Valančienė, Zenonas Valančius, Darius Kybartas

  Ši metodinė priemonė skirta supažindinti studentus su fizikinio ir matematinio modeliavimo taikymais aplinkos ir chemijos inžinerijoje. Laboratorinių darbų metu supažindinama su eksperimentinių duome¬nų analizės metodais, tokiais kaip grafinė duomenų analizė, koreliacinė analizė, tiesinės regresijos analizė, bei statinės ir dinaminės sistemų aprašymo būdais. Atlikdami šiuos darbus studentai išmoks atlikti įvairių modelinių sistemų skaičiavimus bei gautus duomenis atvaizduoti nau¬dodami programas Microsoft Excel ir MATLAB. Knyga yra skirta Kauno technologijos universiteto Cheminės technolo¬gijos fakulteto bakalaurams ir magistrantams, klausantiems modulius Aplinkos procesų modeliavimas bei Procesų optimizavimas.

  Cheminių elementų ir junginių oksidacinės-redukcinės savybės

  Algirdas Šulčius, Agnė Šulčiūtė

  Knygoje pateikta medžiaga leis studentams patiems pasirinkti reakcijos produktus, apskaičiuoti oksidacijos-redukcijos procesų potencialus ir tuo remiantis nuspręsti apie jų termodinaminę vyksmo galimybę esant standartinėms ir realioms sąlygoms. Studentams taip pat siūloma naudoti uždavinių sprendimo algoritmus ar schemas. Tačiau jie parodo tik bendruosius nagrinėjamųjų temų sprendimų būdus. Todėl autoriai kartu siūlo šiuos algoritmus papildyti skaičiavimais, kuriems naudojama patikslinta oksidacijos-redukcijos reakcijų elektrovaros skaičiavimo formulė. Naudojant šią formulę, galima gauti duomenis, artimus realiomis sąlygomis vykstančių procesų vertėms.

  Fizikinės chemijos uždavinynas

  Rasa Šlinkšienė, Andrius Jaskūnas, Nijolė Dukštienė

  Ši mokomoji knyga padės visapusiškai įsisavinti ir suvokti fizikinės chemijos kursą, susieti paskaitų metu gaunamas teorines žinias, laboratorinių darbų metu įgaunamus praktinius įgūdžius ir praktinius skaičiavimus. Knygoje pateikta teorinė dalis su pagrindinėmis tą temą atitinkančiomis lygtimis ir jų paaiškinimais, taip pat uždavinių sprendimo pavyzdžiai su paaiškinimais. Leidinys skirtas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto chemijos inžinerijos ir technologijos, taikomosios chemijos, maisto mokslo ir technologijos, aplinkosaugos inžinerijos, pramoninės biotechnologijos programų pirmosios studijų pakopos studentams.

  Neorganinės chemijos laboratorinių darbų ataskaitos ir savarankiškos užduotys

  Remigijus Ivanauskas, Rūta Stokienė, Skirma Žalenkienė, Neringa Petrašauskienė

  Knygoje yra dešimties laboratorinių darbų aprašai, kuriuose apgalvotai išdėstytos problemos, nurodyta, kaip atlikti įvairius eksperimentus ir juos tinkamai aprašyti, pateikti naudotinos aparatūros paveikslai. Metodinė priemonė padės pasiruošti neorganinės chemijos laboratoriniams darbams, knygos savarankiškos užduotys ugdys cheminį mąstymą ir leis pasirengti kontroliniams darbams. Ši knyga skirta KTU Cheminės technologijos fakulteto Maisto technologijos bakalaurų studijų studentams.

  Procesai aplinkoje. Laboratoriniai darbai

  Violeta Kaunelienė, Dalia Jankūnaitė

  Knygoje pateikiami pagrindiniai geriamojo, paviršinio vandens bei nuotekų charakterizavimo rodiklių nustatymo metodai, laboratorinių darbų aprašai, pateikiama medžiaga apie šių rodiklių nustatymo tikslingumą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami kontroliniai klausimai. Metodinės priemonės tikslas – gilinti studentų žinias, ugdyti jų analitinius gebėjimus ir kritinį mąstymą. Leidinys bus naudingas ir kaip susistemintos informacijos šaltinis, kuriuo galima naudotis laboratorijoje vykdant vandens kokybės tyrimus, pavyzdžiui, ruošiant magistro ir doktorantūros mokslinius darbus.

  Neorganinė chemija 2. Laboratorinių darbų ataskaitos ir savarankiškos užduotys

  Ingrida Ancutienė, Skirma Žalenkienė, Neringa Petrašauskienė

  Metodinėje priemonėje rasite penkis laboratorinių darbų aprašus, kuriuose apgalvotai pateiktos problemos, nurodyta kaip atlikti įvairius eksperimentus ir juos tinkamai aprašyti, pateikti naudotos aparatūros paveikslai. Leidinys padės ugdyti cheminį mąstymą ir leis pasirengti kontroliniams darbams. Ši knyga skirta Cheminės technologijos fakulteto Taikomosios chemijos, Cheminės technologijos bei Pramoninės biotechnologijos bakalaurų studijų studentams.

  Cheminės analizės praktikumas

  Valentina Krylova

  Leidinio paskirtis – padėti pasirengti cheminės analizės laboratoriniams ir kontroliniams darbams ir pagal pateiktas metodikas juos atlikti. Be to, knyga palengvins studentų savarankišką darbą ir pagerins studijų kokybę. Pirmojoje knygos dalyje pateikti kokybinės analizės jonų atpažinimo reakcijomis ir kiekybinės titrimetrinės analizės laboratorinių ir kontrolinių darbų aprašymai. Antrojoje dalyje išdėstytos laboratorinių ir kontrolinių darbų aprašai-ataskaitos. Leidinys skirtas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos bakalauro studijų antro kurso studentams, studijuojantiems Cheminės analizės modulį.

  Mėsos mokslas ir technologija. Laboratoriniai darbai

  Rimantė Vinauskienė

  Leidinys padės studentams susipažinti su mėsos mokslu bei technologija ir įtvirtinti įgytas žinias. Knygoje aptariami mėsos ir mėsos produktų sudėtis ir jos galimi nustatymo metodai, aprašyti mėsos subrendimo rodiklių ir technologinių savybių tyrimai, pateikiami mėsos šviežumo įvertinimo metodai. Taip pat yra informacijos apie mėsos riebalų kokybę, sudėtį, vykstančius pokyčius ir galimi riebalų įvertinimo metodus. Leidinys skirtas Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos studijų programos bakalaurams.

  Taikomosios mikrobiologijos laboratoriniai darbai

  Antanas Šarkinas

  Leidinyje dėstomos taikomosios ir maisto mikrobiologijos mokslo temos: pateikiama medžiaga apie mitybos terpes ir jų ruošimą, pagrindinius komponentus, aprašoma terpių klasifikacija, mitybos terpių kokybės kontrolė. Taip pat nagrinėjama mėginių ėmimo ir skiedinių ruošimo tvarka. Aprašomi pagrindiniai mikroorganizmų sėjimo būdai, mikroorganizmų nustatymo metodai, inhibitorinių medžiagų likučių nustatymo metodai. Knyga skirta Kauno technologijos universiteto studentams, studijuojantiems taikomąją mikrobiologiją. Ji taip pat gali būti naudojama bendrosios mikrobiologijos ar maisto mikrobiologijos laboratorinių darbų metu

  Neorganinė chemija 1. Laboratorinių darbų ataskaitos ir savarankiškos užduotys

  Ingrida Ancutienė, Skirma Žalenkienė, Neringa Petrašauskienė

  Metodinėje priemonėje rasite dešimties laboratorinių darbų aprašus, kuriuose apgalvotai pateiktos problemos, nurodyta kaip atlikti įvairius eksperimentus ir juos tinkamai aprašyti, pateikti naudotos aparatūros paveikslai. Leidinys padės ugdyti cheminį mąstymą ir leis pasirengti kontroliniams darbams. Ši knyga skirta Cheminės technologijos fakulteto Taikomosios chemijos, Cheminės technologijos bei Pramoninės biotechnologijos bakalaurų studijų studentams.

  Kristalografija, mineralogija ir petrografija

  Kęstutis Baltakys, Alfredas Balandis

  Tai pirmasis vadovėlis lietuvių kalba, kuriame pateiktos pagrindinės žinios apie glaudžiai tarpusavyje susijusias kristalų mokslo sritis: kristalografiją, mineralogiją ir petrografiją. Autoriai apžvelgė naujausius kristalinių medžiagų struktūros tyrimo metodus ir prietaisus, pateikė matematinius struktūros elementų skaičiavimo metodus ir pavyzdžius. Leidinyje glaustai pateiktos ne tik pagrindinės žinios apie geometrinę, fizikinę bei cheminę kristalografiją, bet ir mineralogijos bei petrografijos pagrindai, todėl juo galės pasinaudoti platus skaitytojų ratas. Leidinys skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų chemijos, chemijos inžinerijos, medžiagų mokslo, statybos inžinerijos ir gretutinių studijų programų studentams, taip pat inžinieriams bei įvairių technologijų specialistams ir besidomintiems šia tema skaitytojams.

  Popieriaus inžinerijos pagrindai

  Rimtautas Kavaliūnas, Jolita Ostrauskaitė, Juozas Vidas Gražulevičius

  Lietuvoje vystantis esamoms ir kuriantis naujoms popieriaus, kartono ir pakavimo pramonės įmonėms, popieriaus gaminių technologų ir inžinierių poreikis vis didėja. Šia tema yra parašyta daug leidinių, tačiau visi jie – užsienio kalbomis. Tai viena pirmųjų knygų lietuvių kalba apie popieriaus gaminių žaliavas, įvairių rūšių gaminių gamybos ypatybes, savybes ir jų tyrimo metodus, apdailą ir perdirbimo į gaminius ypatybes. Leidinys bus naudingas studijuojantiems ir besidomintiems šia sritimi.

  Metalų korozija ir dekoratyvinis metalų apdorojimas

  Algirdas Šulčius, Egidijus Griškonis

  Knygoje pateikiami metalų elektrochemijos pagrindai, nagrinėjamos su metalų korozija, jų sauga nuo korozijos ir dekoratyvinio metalų apdorojimo susijusios temos. Pateikiami laboratoriniai darbai praktiniams įgūdžiams ugdyti. Keliems laboratoriniams darbams autoriai sukūrė originalias eksperimento atlikimo schemas, padedančias studentams išmokti ir pagrįsti teoriją. Ši knyga skirta Chemijos inžinerijos (elektrochemijos) ir Medžiagų ir nanotechnologijų specialybių studentams.

  Trąšos. Gavimas ir analizė

  Rasa Paleckienė, Rasa Šlinkšienė

  Knygoje gausu žinių apie mineralinių paprastųjų ir sudėtinių trąšų gamybos žaliavas, procesus ir savybes. Be išdėstytos teorinės dalies ir laboratorinių darbų aprašo, knygoje pateikti reikalavimai, pagal kuriuos studentai turi sutvarkyti atliktų laboratorinių darbų ataskaitas, ir aprašytos saugaus darbo chemijos laboratorijoje taisyklės. Leidinys skirtas KTU Cheminės technologijos fakulteto Cheminės inžinerijos ir technologijos studijų programų studentams.

  Procesų inžinerijos laboratoriniai darbai

  Irmantas Barauskas, Anatolijus Eisinas, Aras Kantautas, Giedrius Vaickelionis, Zenonas Valančius

  Knygoje pateikti laboratoriniai darbai apima visus pagrindinius cheminės technologijos procesus: hidromechaninius, mechaninius, šilumos ir masės pernašų. Kiekvieno laboratorinio darbo apraše pateikiama teorinė dalis, išsamiai aprašyta proceso tyrimo stendo schema, nurodytas darbo tikslas, darbo ir skaičiavimų eiga. Aprašas baigiamas kontroliniais klausimais, kurie padės studentams pasirengti ginti darbus.

  Enzimologijos laboratoriniai darbai

  Dalia Čižeikienė, Vytautas Mickevičius

  Ši mokomoji medžiaga skirta studijuojantiems Kauno technologijos universitete pagal bakalauro ir magistro studijų programą „Pramoninė biotechnologija“ ir pasirinkusiems modulį „Enzimologija“. Atliekant laboratorinius darbus, įgyjama teorinių ir praktinių žinių apie tyrimo metodų tikslumą ir patikimumą enzimologijoje, fermentų savybes, jų aktyvumo nustatymo metodus. Taip pat leidinys gali būti naudingas bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentams, besigilinantiems į biotechnologinius procesus ir atliekantiems mokslinius tiriamuosius darbus fermentų savybių tyrimo ir fermentinės katalizės efektyvumo vertinimo srityje.

  12th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food R&D in the Baltics and Beyond“. FoodBalt – 2018

  Petras Rimantas Venskutonis (pirmininkas)

  Biochemijos pagrindai. Metodiniai nurodymai ir laboratoriniai darbai

  Rimgailė Degutytė

  Biochemija, dar vadinama gyvybės chemija, tyrinėja fizines ir chemines molekulių savybes ir procesus, vykstančius gyvajame organizme, energijos apykaitą, organizmo ir jo aplinkos tarpusavio ryšius. Leidinyje supažindinama su pagrindinių gyvųjų organizmų junginių klasių (baltymų, angliavandenių, nukleorūgščių, lipidų) struktūra, savybėmis, vaidmeniu, bioaktyviųjų medžiagų svarba, medžiagų ir energijos apykaitos organizme principais. Knyga skirta studijuojantiems biochemijos pagrindus ir besidomintiems šia mokslo sritimi.

  Neorganinė chemija

  Neringa Petrašauskienė, Vitalijus Janickis, Skirma Žalenkienė

  Šis leidinys – tai keturių dalių vadovėlis, padėsiantis lengviau suvokti ir studijuoti išplėstinę bendrąją ir neorganinę chemiją. Skirtingose vadovėlio dalyse pateikta aiškiai suskirstyta teorija ir studijavimo priemonės (laboratoriniai darbai, chemijos uždaviniai). Informacija vadovėlyje atrinkta labai kruopščiai, todėl studentai jame ras būtent tai, ko iš tiesų reikia, studijuos dėstomą dalyką nuosekliai ir kryptingai ne tik skaitydami, bet ir analizuodami iliustracijas bei schemas, kurių leidinyje gerokai daugiau nei kituose vadovėliuose. Vadovėlis neabejotinai padės ne tik studentams, studijuojantiems bendrąją ir neorganinę chemiją, bet ir visiems tiems, kas nori įgyti šio dalyko žinių.

  Polimerų modifikavimas talio sulfidų sluoksniais

  Vitalijus Janickis, Ingrida Bružaitė, Rūta Stokienė

  Mokslo monografija leis skaitytojui susipažinti su specifiniais talio chalkogenidų (sulfidų, selenidų, telūridų) kompozitais ir iš jų sudarytais sluoksniais, pasižyminčiais stechometrijos ir fizikinių savybių įvairove. Knygoje nemažai informacijos apie talio sulfidų sluoksnių susidarymą bei šių sluoksnių pritaikymą modifikuojant polimerus. Knygoje apibendrinami KTU mokslininkų originalių tyrimų rezultatai: įvairių bandymų metu buvo tirtas sulfidų nanosluoksnių susidarymas PE ir PA paviršiuje. Knyga skirta studijuojantiems bei dirbantiems talio, bendrosios ir neorganinės chalkogenų chemijos srityse, o kartu ir visiems, susiduriantiems su neorganinę ar bendrąja chemija.

  Keraminių medžiagų cheminė technologija

  Raimundas Šiaučiūnas

  Šiuolaikinis medžiagų mokslas daugiausia tiria tris pagrindines medžiagų klases: metalus, keramiką ir polimerus, taip pat iš jų sudarytus lydalus ir kompozitus. Keramika yra neorganinės, nemetalinės ir daugiausia polikristalinės medžiagos. Šiame vadovėlyje daug dėmesio skirta molio mineralų kristalų gardelės struktūrai, cheminei ir mineralinei sudėčiai, savybėms. Detaliai aprašytas formavimo mišinių paruošimas, išnagrinėti svarbiausi gaminių formavimo būdai, aptarti veiksniai, lemiantys džiovinimo proceso greitį ir kokybę ir kt. Taip pat išsamiai aprašyta plytų, keraminių blokų, čerpių, koklių, grindų ir sienų plytelių bei klinkerio gamybos technologija. Vadovėlis yra skirtas KTU Silikatų technologijos katedros studentams, keramikos įmonių inžinieriams bei technologams.

  Organic Chemistry. Laboratory Manual

  Kazimieras Anusevičius, Vytautas Mickevičius, Birutė Sapijanskaitė, Rita Vaickelionienė

  This publication presents organic chemistry laboratory works performed with small amounts of reagents and not requiring complex laboratory equipment. The book also briefly covers the issues of safety in a chemistry laboratory, provides knowledge on the laboratory glassware, methods of material purification and introduces the primary materials to be used in experiments. The nomenclature of organic compounds of various classes, their properties and fields of application are also discussed. The publication is aimed at students not specialising in chemistry studies.

  Įmonės aplinkos apsaugos kaštai: vertinimas ir optimizavimas

  Žaneta Stasiškienė

  Šiame leidinyje supažindama su pagrindiniais aplinkos vadybos kaštų vertinimo (AVKV) principais ir procedūromis. Knygoje pateikiamas pagrindinių AVKV principų ir procedūrų kompleksas. Jį galima pritaikyti įvairioms korporacijoms ir pavienėms įmonėms, visiems verslo sektoriams. Aplinkos apsaugos kaštai yra įmonės integruotos žaliavų ir pinigų srautų sistemos dalis. Atlikti aplinkos apsaugos vadybos kaštų vertinimą – tai atlikti geresnį ir visapusiškesnį vadybos vertinimą. Aplinkos apsaugos duomenys padeda įvertinti iki tol „paslėptus“ kaštus. Vertinant žaliavų srautus dėmesys sutelkiamas į tikslius gamybos kaštų skaičiavimus. Pateiktą metodiką gali taikyti įmonių finansų ekspertai ir gamybos specialistai. Kiekybiniai fiziniai duomenys yra paremti žaliavų srautais arba vadinamąja ISO:14031 operacine sistema, susiejančia juos su finansiniais balanso duomenimis.

  Keramikos laboratoriniai darbai

  Raimundas Šiaučiūnas, Edita Prichockienė, Virginija Valančienė

  Knygoje kompleksiškai pateikiami visi keraminių žaliavų ir iš jų pagamintų dirbinių tyrimo metodai, aprašytos keraminės šukės ir šlikerių tyrimo metodikos. Statybinės ir dailiosios keramikos pagrindinių savybių nustatymo metodai gausiai iliustruoti paveikslais, schemomis, duomenų lentelėmis. Leidinys skirtas KTU ir kitų Lietuvos universitetų ir kolegijų studentams, kurie studijuoja statybinių medžiagų gamybos ir eksploatacijos programas.

  Rišamųjų medžiagų gaminių technologija

  Rimvydas Kaminskas

  Leidinyje pateikta žinių apie cementinio betono dirbinių gamybos būdus, betonų fizikines ir mechanines savybes, betonų sudėties nustatymo metodus. Nuodugniai aprašytos silikatinių dirbinių gamybos žaliavos, gamybos būdai ir technologinis procesas, fizikiniai ir cheminiai silikatinių dirbinių gamybos procesai. Ši mokomoji knyga skirta studentams, norintiems susipažinti su rišamųjų medžiagų gaminių gamybos technologija ir savybėmis.

  Neorganinės chemijos pagrindai ir užduotys ištęstinių studijų studentams

  Remigijus Ivanauskas, Ingrida Ancutienė

  Tai pirmoji mokomoji knyga ištęstinių studijų studentams, siekiantiems įsisavinti neorganinės chemijos teorinius ir praktinius pagrindus. Leidinyje pateikti neorganinės chemijos teorijos pagrindai, laboratorinių darbų aprašymai, uždavinių sprendimo pavyzdžiai ir individualių darbų užduotys.

  Grūdų ir konditerijos produktų mokslas ir technologija. Laboratoriniai darbai

  Gražina Juodeikienė, Daiva Vidmantienė

  Leidinyje aprašyti grūdų saugos įvertinimo naujųjų metodų vystymo principai, netradicinių duonos, makaronų ir konditerijos gamybos teoriniai pagrindai ir jos realizavimo ypatumai. Norėdami suprasti technologinių procesų ir analizės metodų vystymo esmę, būsimieji maisto pramonės šakų specialistai turi išmanyti gamybos realizavimo ypatumus. Šioje mokomojoje knygoje susisteminta informacija, skirta būsimiesiems specialistams, kurie plėtos šiuolaikinius technologinius procesus ir kokybės analizės metodus.

  Vaisių ir daržovių mokslas ir technologija

  Pranas Viškelis

  Leidinyje supažindinama su vaisių ir daržovių chemine sudėtimi, fikinėmis ir technologinėmis savybėmis, jų kitimu vaisius ir daržoves laikant bei perdirbant, taip pat aptartas kokybės ir sudėties nustatymas. Knygoje gausu informacijos apie vaisių ir daržovių nokimo biochemiją, laikymo būdus, perdirbimo biochemiją ir biotechnologiją, kokybės ir saugos užtikrinimą.

  Žuvų produktų mokslas ir technologija

  Aušra Šipailienė

  Mokomojoje knygoje aptarta žuvies šalutinių produktų cheminė sudėtis ir perdirbimo technologija, žuvų ir jūros gyvūnų produktų gedimo priežastys ir trūkumai, suteikiama žinių apie žuvies produktų mokslą ir technologijas.

  Mėsos produktų mokslas ir technologija

  Rimantė Vinauskienė

  Mokomoji knyga skirta gilinti žinias apie mėsos mokslą ir technologijas. Knygoje pateikta mėsos gaminių cheminės sudėties ir ribojamų receptūros komponentų skaičiavimo metodika, bendroji metodologija mėsos, jos pakaitalų ir užpildų funkcinėms savybėms tirti, aprašyta mėsos produktų su maisto priedais ir mėsos pakaitalais gamyba, technologiniai skaičiavimai.

  Maisto saugos įstatymai

  Daiva Leskauskaitė

  Mokomoji knyga skirta maisto technologijas studijuojantiems antrosios pakopos studentams. Leidinyje pateikiama informacijos apie ES ir Lietuvos maisto įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriuose apibrėžiami gyvūninės ir augalinės kilmės žaliavų, maisto produktų ir maisto higienos kokybės ir saugos reikalavimai.

  Maisto sauga ir toksikologija

  Gražina Juodeikienė

  Mokomojoje knygoje pateikta žinių apie mikrobinės ir cheminės kilmės toksines medžiagas augalinės ir gyvūninės kilmės maisto produktuose, apie komponentus, patenkančius į maistą su pramoniniais teršalais ir susidarančius liečiantis su pakuote. Aprašomos rizikos įvertinimo procedūros, taip pat maisto priedų reguliavimas ir maisto klastojimo prevencija. Knygoje atlikta bendros dietos studija, padedanti užtikrinti maisto saugą.

  Fermentacijos mokslo ir technologijos laboratoriniai darbai

  Rimantas Kublickas

  Mokomoji knyga skirta magistrantūroje studijuojančiųjų fermentacijos mokslą ir technologiją praktinių technologinių ir analitinių įgūdžių lavinimui. Laboratoriniuose darbuose mokoma atlikti specifines alaus technologijos operacijas, įvertinti technologinio proceso tarpinių ir galutinių produktų charakteristikas, leidžiančias spręsti apie proceso eigą ir produkto kokybę.

  Pieno ir pieno produktų mokslas ir technologija. Laboratoriniai darbai

  Jonas Damašius

  Mokomoji knyga yra skirta studijuojantiems KTU magistrantūros studijų programas „Maisto mokslas ir sauga“, „Maisto produktų technologija“ bei pasirinkusiems modulį „Pieno ir pieno produktų mokslas ir technologija“.

  Maisto biotechnologija. Laboratoriniai darbai

  Audrius Pukalskas

  Mokomoji knyga skirta maisto technologijas studijuojantiems antrosios pakopos studentams. Leidinyje pateikta informacija apie pagrindinius maisto biotechnologijos procesus ir tyrimų metodus, naudojamus biotechnologijoje.

  Maisto kokybės ir saugos valdymas

  Ina Jasutienė

  Leidinyje pateikiami įmonės standarto parengimo šablonas ir RVASVT plano sudarymo etapai, supažindinama su ES galiojančia Saugomų nuorodų sistema. Prieduose pateikta atvejo analizės „RVASVT planas kvietinių miltų malūnui“, „RVASVT planas sūrio gamybos procesui“ ir „Kai nepakanka turėti RVASVT sistemą įmonėje“.

  Naujų maisto produktų kūrimas

  Loreta Bašinskienė

  Mokomoji knyga skirta Maisto mokslo ir saugos bei Maisto produktų technologijos magistro studijų studentams. Knygoje aprašomi naujų maisto produktų kūrimo pagrindiniai etapai, naujo produkto idėjų paieškos ir atrankos, produkto prototipo modeliavimo, jo technologijos kūrimo ir diegimo rinkoje principai. Pateikiamos rekomendacijos praktiniam naujo produkto kūrimo uždavinių sprendimui, produkto juslinių ir funkcinių savybių optimizavimo ir vartotojų apklausos metodų taikymui šiame darbe.

  Aukštesnioji maisto chemija. Laboratoriniai darbai

  Audrius Pukalskas

  Metodinė medžiaga yra skirta maisto technologijas studijuojantiems antrosios pakopos studentams. Leidinyje pateikta informacija apie cheminės ir instrumentinės analizės metodus, naudojamus tiriant maisto produktų sudėtines dalis.

  Silikatų pramonės įrenginių šiluminiai skaičiavimai. Metodiniai nurodymai

  Nora Kybartienė, Virginija Valančienė, Zenonas Valančius

  Mokomoji knyga yra skirta Cheminės technologijos fakulteto bakalauro studijų programos „Cheminė technologija ir inžinerija“ bakalaurams. „Bakalauro baigiamajame darbe“ studentai turi pateikti vieno iš savo specializacijos srities produkto gamybos technologinio proceso aprašą ir atlikti pasirinkto šiluminio įrenginio skaičiavimus. Šioje knygoje pateikti konvekcinės, tunelinės, purkštuvinės ir būgninės džiovyklos šiluminių skaičiavimų pavyzdžiai.

  Magistro baigiamojo darbo metodiniai nurodymai. Cheminės technologijos fakulteto Chemijos inžinerijos studijų programos magistrantams

  Zenonas Valančius, Dalia Nizevičienė, Odeta Viliūnienė, Jolanta Solnyškinienė, Inga Stasiulaitienė

  Mokomoji knyga skirta Cheminės technologijos fakulteto studentams, studijuojantiems antrosios pakopos studijų Chemijos inžinerijos programoje. Mokomojoje knygoje pateikti nurodymai, kaip rengti magistro baigiamąjį darbą.

  Koloidų chemijos laboratoriniai darbai

  Gitana Dabrilaitė-Kudžmienė, Rasa Paleckienė, Rasa Šlinkšienė

  Šis laboratorinių darbų aprašas padeda studentams atlikti koloidų chemijos laboratorinius darbus, įgyti praktinių įgūdžių ir įsisavinti pagrindines teorines žinias. Mokomoje knygoje be teorinės dalies ir laboratorinių darbų aprašo, pateiktos saugaus darbo chemijos laboratorijoje taisyklės ir reikalavimai, pagal kuriuos studentai turi sutvarkyti atliktus laboratorinius darbus. Leidinys skirtas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto chemijos inžinerijos ir technologijos, taikomosios chemijos, maisto mokslo ir technologijos, aplinkosaugos inžinerijos, pramoninės biotechnologijos studijų programų studentams.

  Cukraus ir krakmolo produktų mokslo ir technologijų pagrindai

  Danutė Ramonaitytė

  Leidinyje aptarti bendrieji maisto pramonės technologinių procesų dėsniai ir jų taikymas cukraus ir krakmolo pramonėje.Pateikti cukraus ir krakmolo bei jo produktų gamybos teoriniai pagrindai, išnagrinėta cukringųjų ir krakmolingųjų žaliavų cheminė sudėtis ir tikslinių komponentų (sacharozės ir krakmolo) sandara, savybės, aprašyti šių junginių išgavimo iš žaliavų fizikiniai cheminiai procesai, gamybinių cukraus tirpalų gryninimo, krakmolo modifikavimo, hidrolizavimo cheminės reakcijos. Aptarta cukraus fabrikų gamybinė struktūra, technologijos procesai, aparatai ir įrenginiai, jų darbo  ir eksploatavimo ypatumai. Supažindinama su šiuolaikinėmis krakmolo perdirbimo į cukringuosius produktus technologijomis, šių produktų įvairove. Įvardyti šalutiniai cukraus gamybos ir krakmolo perdirbimo produktai, jų pritaikymo maisto ir kitose pramonės šakose galimybės.

  Maisto mikrobiologijos laboratoriniai darbai

  Antanas Šarkinas

  Mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto Maisto produktų technologijos katedros studentams, studijuojantiems maisto produktų mikrobiologiją. Knygoje pateikiama medžiagos apie mitybos terpių sudėtį ir ruošimą, skiediklius, skiedinių ruošimą, mikrobiologinių tyrimų ir instrumentinius metodus.      

  Biochemijos pagrindai. Metodiniai nurodymai ir laboratoriniai darbai

  Rimgailė Degutytė

  Leidinyje pradedantieji studijuoti „Biochemijos pagrindų“ modulį supažindinami su programa, studijų eiga, atsiskaitymo ir įvertinimo tvarka, išdėstytas temų, reikalingų išmokti, smulkus planas ir pateikti savikontrolės klausimai, laboratorinių darbų aprašymai. Mokomoji knyga skirta maisto technologijos ir inžinerijos studijų studentams.

  Bendrosios mikrobiologijos laboratoriniai darbai

  Antanas Šarkinas

  Mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto Maisto produktų technologijos katedros studentams, studijuojantiems bendrąją mikrobiologiją. Knygoje pateikiama medžiaga apie mikroskopo sandarą, darbo su juo taisykles, mikroskopinių preparatų darymą, dažymą ir stebėjimą. Aprašyta pasterizavimo ir sterilizavimo tvarka, mitybos terpių klasifikacija ir gamyba, grynųjų kultūrų gavyba ir palaikymas, mikroorganizmų kiekybinio nustatymo metodai.

  Oksidacijos-redukcijos procesai

  Algirdas Šulčius, Agnė Šulčiūtė

  Knyga gali būti skirta ir chemijos mokytojams, besirengiantiems pamokoms, ir motyvuotiems mokiniams, besirengiantiems įvairioms atrankoms bei chemijos olimpiadoms. Knygoje studentams siūloma naudoti uždavinių sprendimo algoritmus. Tačiau jie parodo tik bendruosius nagrinėjamų temų sprendimų būdus. Todėl autoriai siūlo šiuos algoritmus papildyti skaičiavimais, kuriems naudojama patikslinta oksidacijos-redukcijos reakcijų elektrovaros skaičiavimo formulė. Naudojant šią formulę, galima gauti duomenis, artimus realiomis sąlygomis vykstančių procesų vertėms.  

  Naftos ir jos produktų analizė

  Virgilijus Barkauskas, Vytautas Mickevičius, Linas Miknius

  Leidinys skirtas bakalauro studijų aukštesniųjų kursų studentams, atliekantiems naftos ir jos produktų analizės laboratorinius darbus. Jis taip pat gali būti naudingas magistro studijų studentams, besigilinantiems į naftos ir jos produktų tyrimus.

  Grūdų ir konditerijos mokslas ir technologija. Laboratoriniai darbai

  Gražina Juodeikienė, Daiva Vidmantienė

  Natūralios žaliavos ir bioaktyvūs priedai kosmetikoje

  Jolanta Liesienė, Jurgita Kazlauskė

  Fizikinė neorganinė chemija

  Jurgis Barkauskas

  Kai kurie biologiniai grūdinės žaliavos fermentacijos procesų inhibitoriai ir jų vertinimo aspektai

  Daiva Vidmantienė, Gražina Juodeikienė

  Knygoje plačiai apžvelgti naujausi endoksilanazių inhibitorių ir grūdinėje žaliavoje dažniausiai aptinkamų mikotoksinųtyrimai, aprašytos grūdinės žaliavos fermentavimo intensyvinimo ir galutinio produkto kokybės ir saugos užtikrinimo priemonės, pateikti biologinių inhibitorių tyrimų rezultatai respublikoje auginamuose kviečiuose, rugiuose ir kvietrugiuose.

  Vaistų kūrimo principai

  Algirdas Brukštus

  Trąšų agrochemija

  Rasa Paleckienė, Alfredas Martynas Sviklas

  Srautų dinamika

  Alfredas Balandis, Irmantas Barauskas, Anatolijus Eisinas, Zenonas Valančius

  Spektrinė analizė

  Rasa Žūkienė

  Sorbentų chemija

  Tatjana Romaškevič

  Šilumos ir masės pernaša

  Alfredas Balandis, Irmantas Barauskas, Zenonas Valančius

  Rišamųjų medžiagų statybiniai gaminiai

  Rimvydas Kaminskas

  Procesų modeliavimas ir analizė

  Aras Kantautas

  Pramoninių nuotekų valymas

  Viktoras Račys, Dalia Jankūnaitė, Inga Urniežaitė

  Polimerų tyrimo metodai

  Ričardas Makuška

  Polimerų kompleksai

  Rima Julė Žemaitaitienė, Algirdas Žemaitaitis

  Polimerizacijos reakcijų mechanizmai

  Ričardas Makuška

  Polimerinės dangos

  Aušvydas Vareikis

  Pereinamųjų elementų chemijos pratybų užduotys

  Adulfas Abrutis

  Organinių reakcijų mechanizmų užduotys

  Eugenijus Butkus, Viktoras Masevičius, Sigitas Stončius

  Organinių metalų junginių chemija

  Sigitas Tumkevičius

  Medienos cheminė technologija

  Juozas Vidas Gražulevičius, Rimtautas Kavaliūnas

  Neorganinės chemijos rinktiniai skyriai

  Aivaras Kareiva

  Neorganinė biochemija

  Aldona Beganskienė

  Kieto kūno chemijos laboratoriniai darbai

  Virgaudas Kubilius

  Kietafazės reakcijos

  Aivaras Kareiva

  Heterogeninių sistemų termodinamika

  Saulius Kitrys, Rasa Šlinkšienė

  Funkcinių grupių apsaugos metodai

  Viktoras Masevičius

  Cheminių reakcijų inžinerija

  Eugenijus Valatka

  Augalų ir mikroorganizmų biotechnologija

  Ilona Jonuškienė

  Antrinis naftos perdirbimas. Kuro gamyba

  Virgilijus Jonas Barkauskas, Linas Miknius

  Pieno gaminių technologija

  Aloyzas Gudonis

  Vadovėlyje pateikiamos žinios apie pieno sudėtį ir savybes, pieno gaminių asortimentą, aptariamos pieno gaminių gamybos technologinių procesų bendrosios operacijos ir nagrinėjami pieno gaminių gamybos technologiniai procesai.

  Silikatai, aliumosilikatai ir ceolitai

  Bronislovas Matulis, Zenonas Valančius, Giedrius Vaickelionis

  Naftos chemija

  Vytautas Mickevičius, Linas Miknius

  Leidinys skirtas bakalauro studijų aukštesniųjų kursų studentams bei magistrantams, studijuojantiems naftos chemiją ir naftos perdirbimo technologiją.

  Rišamųjų medžiagų cheminė technologija

  Marijonas Martusevičius, Rimvydas Kaminskas, Julius Arnoldas Mituzas

  Vadovėlis skirtas bakalauro studijų studentams, magistrantams, doktorantams, klausantiems rišamųjų medžiagų cheminės technologijos, rišamųjų medžiagų gaminių technologijos, rišamųjų medžiagų chemijos, statybinių medžiagų chemijos kursus. Jis bus naudingas ir inžinieriams, technologams, kitiems specialistams, savo veikloje susiduriantiems su rišamosiomis medžiagomis.

  Metalų korozija ir jų sauga nuo korozijos. Laboratoriniai darbai

  Algirdas Šulčius, Egidijus Griškonis

  Knyga skirta chemijos inžinerijos (elektrochemija) ir medžiagų mokslo studijų studentams. Čia pateikiamos su metalų korozija ir jų sauga nuo korozijos susijusios temos bei 9 laboratoriniai darbai.  

  Pieno technologijos ir inžinerijos laboratoriniai darbai

  Aloyzas Gudonis

  Leidinyje aprašomos pieno ir pieno produktų juslinės savybės, technologinių procesų operacijos, automatizuotos pieno mechaninio ir šiluminio apdorojimo linijos, technologinių procesų projektavimas ir kt.

  Silikatų chemijos laboratoriniai darbai

  Giedrius Vaickelionis, Dalia Nizevičienė

  Mokomoji knyga skirta Cheminės technologijos fakulteto bakalaurams, magistrantams iri Statybos ir architektūros fakulteto magistrantams klausantiems  Silikatų chemijos, Silikatų fizikos ir chemijos bei Statybinių medžiagų chemijos modulius.

  General Chemistry. Laboratory Reports

  Sudarė Kristina Kantminienė

  Fizikocheminės analizės laboratoriniai darbai

  Nijolė Dukštienė, Gitana Dabrilaitė-Kudžmienė, Rasa Paleckienė

  Šioje mokomojoje knygoje pateikti fizikocheminės analizės kurso laboratorinių darbų aprašymai. Jie skirti Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto studentams, studijuojantiems pagal bakalauro studijų programą.    

  Statybinių medžiagų chemija, I d.

  Alfredas Balandis, Rimvydas Kaminskas, Giedrius Vaickelionis

  Knyga yra skirta Statybos ir architektūros fakulteto magistrantams, studijuojantiems modulį „Statybinių medžiagų chemija“. Pramoninėje ir civilinėje statyboje naudojamos statybinės medžiagos dažniausiai gaunamos įvairių cheminių procesų metu. Žaliavų chemine sudėtis, jų struktūra, cheminio perdirbimo pobūdis ir sąlygos turi didelę įtaką gaunamų medžiagų konstrukcinėms ir eksploatacinėms savybėms. 

  Statybinių medžiagų chemija, II d.

  Alfredas Balandis, Rimvydas Kaminskas, Giedrius Vaickelionis

  Mokomojoje knygoje pateiktas neorganinių rišamųjų medžiagų apibūdinimas ir jų klasifikacija, supažindinama su orinių bei hidraulinių rišamųjų medžiagų žaliavomis bei jų gamybos būdais, nagrinėjami procesai, vykstantys rišamųjų medžiagų gamybos metu, taip pat supažindinama ir rišamųjų medžiagų hidratacijos ir kietėjimo procesų mechanizmais ir jų ypatumais. Skirta Statybos ir architektūros fakulteto  magistrantams.

  Tirpalų chemija

  Ingrida Bružaitė, Valentina Krylova

  Mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto Taikomosios chemijos srities magistrantūros studijų programą ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Bioinžinerijos programą pasirinkusiems studentams, bet tinka ir šių specializacijų bakalauro studijų žinioms papildyti.

  Отчеты лабораторных работ по общей химии

  Angelė Jezerskaitė, Virgilijus Valeika, Algirdas Šulčius

  Ceolitinės struktūros aliumosilikatai: analcimas ir leucitas

  Alfredas Balandis, Asta Traidaraitė, Ingrida Sinkevičienė

  Monografijoje nagrinėjami mikroporės ceolitinės struktūros mineralai analcimas ir leucitas. Pateikti gamtinėse vulkaninės ir sedimentinės kilmės uolienose plačiai paplitusių šių mineralų tarpusavio virsmų hidroterminių jonų mainų būdu arba vykstant metamorfiniams pokyčiams mechanizmai. Išnagrinėtos analcimo ir leucito struktūros, kristalų ir agregatų morfologija, cheminės sudėtys, fizikinės, mechaninės, šiluminės ir optinės savybės.    

  Taikomosios dažų chemijos pagrindai

  Rima Klimavičiūtė, Vytautas Getautis

  Sudėtinės trąšos

  Alfredas Martynas Sviklas, Rasa Paleckienė, Rasa Šlinkšienė

  Šiuolaikiniai organinės sintezės metodai

  Algirdas Šalčius, Vytas Martynaitis, Sonata Krikštolaitytė

  Silikatų chemija ir fizika

  Alfredas Balandis, Giedrius Vaickelionis, Zenonas Valančius

  Silikatinių medžiagų kokybės kontrolė

  Violeta Leškevičienė, Jadvyga Žvironaitė

  Polimeriniai kompozitai

  Gintaras Buika

  Pluoštai

  Edita Mažonienė, Joana Bendoraitienė

  Paviršinio aktyvumo medžiagos

  Juozas Romanas Musnickas

  Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos

  Saulius Grigalevičius

  Metalų ir plastikų paviršiaus paruošimas ir dengimas

  Egidijus Griškonis, Algirdas Šulčius

  Medicininė chemija

  Algirdas Šačkus,Vytas Martynaitis, Rimgailė Degutytė

  Lakų ir dažų chemija bei technologija

  Rimtautas Kavaliūnas, Juozas Vidas Gražulevičius, Rūta Lazauskaitė

  Koordinacinių junginių chemija

  Valentina Krylova

  Heterociklinių junginių chemija

  Algirdas Brukštus, Sigitas Tumkevičius

  Cheminiai elementai biologinėse sistemose

  Valentina Krylova, Elvyra Rinkevičienė

  Cheminiai elektros srovės šaltiniai

  Stanislovas Grevys, Virgilijus Valeika

  Biopernaša farmacijoje ir kosmetikoje

  Rimas Kazimieras Noreika

  Biokatalizatoriai organinėje sintezėje

  Vytautas Mickevičius

  Bioaktyvūs priedai kosmetikoje

  Jurgita Bernadickaitė

  Kristalų chemija ir fizika

  Kęstutis Baltakys, Alfredas Balandis

  Žalioji chemija

  Algirdas Šačkus, Jolanta Rousseau, Cyril Rousseau

  Skysčių ir dujų chromatografijos pagrindai

  Jolanta Liesienė, Gintaras Buika

  Šiuolaikinės keraminės medžiagos

  Raimundas Šiaučiūnas, Edita Rupšytė

  Silikatinių medžiagų instrumentinė analizė

  Raimundas Šiaučiūnas, Kęstutis Baltakys, Arūnas Baltušnikas

  Polimerinių atliekų grįžtamasis perdirbimas

  Jolita Ostrauskaitė, Juozas Vidas Gražulevičius

  Organinių junginių spektroskopija

  Gintaras Buika, Vytautas Getautis, Vytautas Martynaitis, Kęstutis Rutkauskas

  Keraminių medžiagų cheminė technologija

  Raimundas Šiaučiūnas

  Šiuolaikinis medžiagų mokslas daugiausia tiria tris pagrindines medžiagų klases: metalus, keramiką ir polimerus, taip pat iš jų sudarytus lydalus ir kompozitus. Keramika yra neorganinės, nemetalinės ir daugiausia polikristalinės medžiagos. Šiame vadovėlyje daug dėmesio skirta molio mineralų kristalų gardelės struktūrai, cheminei ir mineralinei sudėčiai, savybėms. Detaliai aprašytas formavimo mišinių paruošimas, išnagrinėti svarbiausi gaminių formavimo būdai, aptarti veiksniai, lemiantys džiovinimo proceso greitį ir kokybę ir kt. Taip pat išsamiai aprašyta plytų, keraminių blokų, čerpių, koklių, grindų ir sienų plytelių bei klinkerio gamybos technologija. Vadovėlis yra skirtas KTU Silikatų technologijos katedros studentams, keramikos įmonių inžinieriams bei technologams.

  Procesų modeliavimo ir optimizavimo laboratoriniai darbai

  Aras Kantautas, Benonas Leskauskas

  Maisto produktų mikrobiologija, 1 knyga

  Regina Rita Masteikienė

  Vadovėlis skirtas chemijos ir maisto produktų technologijos inžinerijos bakalauro bei magistro studijoms.

  Chemija sistemose

  Angelė Kalpokienė

  Šiame darbe schemomis, lentelėmis, santraukomis pateikiama apibendrinta vidurinės mokyklos chemijos kurso sistema, kuri apima svarbiausius faktus, dėsningumus, sąvokas. Tai pagalbinė medžiaga mokiniams ir abiturientams – ruoštis egzaminams ir pagalbinė medžiaga studentams.

  Duonos ir konditerijos įmonių projektavimo pagrindai

  Gražina Juodeikienė

  Mokomoji knyga skirta chemijos inžinerijos studijų krypties studentams, studijuojantiems pagal maisto technologijos ir inžinerijos bakalauro studijų programą. Knygoje pateikiama informacija, taikoma tiek tarptautinėje praktikoje, tiek mūsų šalyje, atliekant duonos kepimo įmonėse technologinius įvairių rūšių kepinių skaičiavimus, taip pat projektuojant pagrindinių ir papildomų žaliavų priėmimo bei paruošimo gamybai, tešlos ir pusgaminių (įmaišų ir raugų), kepimo ruošinių formavimo, kildymo, kepimo, gatavos produkcijos pakavimo ir laikymo skyrius bei parenkant technologinę įrangą. Atskirame skyriuje aptarti konditerijos įmonių projektavimo ypatumai.    

  Juslinis gaminių vertinimas

  Loreta Bašinskienė

  Mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto maisto technologijos ir inžinerijos bakalauro studijų studentams. Knygoje aprašomos maisto gaminių juslinės savybės (išvaizda, kvapas, skonis, tekstūra) ir jų vertinimo metodologija, juslinės analizės atlikimo sąlygos, fiziologiniai ir psichologiniai juslinio vertinimo veiksniai, nagrinėjami pagrindiniai tarptautinėje praktikoje taikomi juslinio vertinimo metodai, vertintojų atrankos ir mokymo būdai. Be to, knyga gali būti naudinga maisto mokslo ir maisto produktų technologijos magistrantams, studijuojantiems modulį „Naujų maisto produktų kūrimas“, taip pat maisto pramonės specialistams, dirbantiems maisto produktų kokybės kontrolės ir naujų gaminių kūrimo srityse.    

  Gyvūninio maisto technologijos ir inžinerijos laboratoriniai darbai. Pienas

  Aloyzas Gudonis

  Knyga skirta Kauno technologijos universiteto Maisto produktų technologijos katedros studentams, būsimiesiems chemijos inžinerijos bakalaurams, maisto produktų technologijos diplomuotiems inžinieriams, magistrams bei maisto chemijos ir technologijos magistrams, savo studijų programose pasirinkusiems modulį „Gyvūninio maisto technologija ir inžinerija".

  Chemijos pramonės įrengimų dalių katalogas, II dalis

  Vytautas Galeckas, Saulius Kitrys

  Leidinyje aprašomi pagrindiniai chemijos pramonėje naudojamų talpyklų, rezervuarų, skysčio ir dujų transporto bei utilizavimo mašinų (turbinų) būdingiausi tipai, pagrindinės konstrukcinės dalys. Jis skirtas Cheminės technologijos fakulteto studentams, studijuojantiems neorganinių medžiagų technologijos specializacijos chemijos pramonės įrengimų ir projektavimo pagrindų kursą.

  Automobilių korozija

  Algirdas Šulčius, Kęstutis Mikučionis

  Knygoje pažvelgta į automobilių korozijos problemą, paliečiant korozijos procesų prigimtį, jų priklausomybę nuo įvairių faktorių, parodoma automobilių korozijos specifika bei priemonės, kuriomis sprendžiamos automobilių korozijos problemos.

  Automatizuotojo projektavimo laboratoriniai darbai

  Danutė Palubinskaitė, Aras Kantautas, Edita Rupšytė, Dalia Nizevičienė, Viktoras Cybulskis

  Laboratorinių darbų knyga skirta Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto magistrantams, klausantiems automatizuotojo projektavimo ir optimizavimo kursą.

  Laborarbeiten und individuelle hasaufgaben allgemeiner chemie

  Rimtautas Rumša, Edita Paluckienė

  Dieses Buch ist seinem Umfang und Stoffauswahl nach für die Studierenden bestimmt, für die die Chemie kein Hauptfach ist; d.h. für die Studenten der sogenanten “nicht chemischen“ Fachrichtungen. In einer knappen Form werden die teoretischen Grundlagen der Laborarbeit behandelt. Es werden die wichtigsten Teile der allgemeinen Chemie: Chemie von wässrigen Lösungen, Metallchemie, Elektrochemie und Makromolekularchemie in diesem Praktikum umfasst. Ausserdem, besitzt Lehrbuch gleichzeitig die individuelle Hausaufgaben und ein Rechenpraxis, das mit den Übungsaufgaben und ihren Rechnungen versehen ist. Buch bringt auch ein minimales Wörterbuch, der anwendbaren in der Chemie Wörter unter.

  Travaux pratiques de chimie generale

  Stanislovas Grevys, Danutė Šablinskienė, Alain Rohou

  Skystosios ir stikliškosios būsenos silikatai

  Giedrius Vaickelionis

  Mokomojoje knygoje pateikiamos nuodugnios žinios apie skystos ir stikliškos būsenos silikatų ypatumus. Leidinys skirtas chemijos inžinerijos krypties studijoms.

  Лабораторные работы по общей химии

  Angelė Jezerskaitė, Virgilijus Valeika, Rozalija Navickienė, Algirdas Šulčius

  Fundamentals of General Chemistry

  Kristina Kantminienė

  Mokomoji knyga Tarptautinio studijų centro studentams.

  Kalcio hidrosilikatai: filosilikatų grupės junginių sintezė, savybės ir naudojimas

  Raimundas Šiaučiūnas, Kęstutis Baltakys

  Mokslo monografijoje pateikiama kalcio hidrosilikatų klasifikacija ir apibūdinimas, filosilikatų grupės junginių struktūriniai ryšiai, sudarymo ir stabilumo sąlygos, priedų įtaka filosilikatų grupės junginių sintezei ir jų savybėms nemaišant suspensijos, filosilikatų grupės mineralų kristalų struktūra, filosilikatų grupės junginių panaudojimo galimybės, filosilikatų grupės junginių sintezės būdai, žaliavos ir analizės metodai.

  General Chemistry Laboratory Manual

  Kristina Kantminienė, Algirdas Šulčius

  Inžinerinės neorganinės medžiagos

  Alfredas Balandis

  Leidinys skirtas savarankiškai studijuojantiems  chemijos inžineriją,  taip pat praktiniam inžinierių technologų darbui.

  Naftos perdirbimo technologija 1. Naftos paruošimas perdirbimui ir rektifikacija

  Virgilijus Jonas Barkauskas

  Knyga bus naudinga naftos perdirbimo technologiją studijuojantiems cheminės inžinerijos pakraipos studentams.

  Fosforo trąšos

  Alfredas Martynas Sviklas, Rasa Paleckienė, Rasa Šlinkštienė

  Vadovėlis skirtas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto studentams, studijuojantiems neorganinių medžiagų technologiją pagal cheminės inžinerijos bakalauro studijų programą.

  Bendrosios cheminės technologijos laboratoriniai darbai ir uždaviniai

  Nijolė Marija Mandeikytė, Dalia Nizevičienė, Giedrius Vaickelionis

  Knyga skirta Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto bakalaurams, klausantiems bendrosios cheminės technologijos modulį.

  Bendroji cheminė technologija

  Nijolė Marija Mandeikytė

  Mokomoji knyga skirta Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto chemijos inžinerijos, chemijos ir aplinkos inžinerijos studentams, klausantiems bendrosios cheminės technologijos modulį. Knygoje pateikti termodinaminiai ir kinetiniai cheminės technologijos pagrindai, cheminių reaktorių schemos, cheminių technologinių procesų organizavimo pagrindiniai principai, pramoninių cheminių technologinių procesų pavyzdžiai ir pramonės ekologijos pagrindai.

  Cheminės technologijos inžinerinės neorganinės medžiagos

  Alfredas Balandis

  Leidinys skirtas savarankiškai studijuojantiems  cheminę technologiją, chemijos inžineriją.  Taip pat gali būti naudingas praktiniam inžinierių  technologų darbui.

  Chemijos inžinerija, II knyga

  Benonas Leskauskas, Alfredas Balandis, Stasys Šinkūnas, Giedrius Vaickelionis, Zenonas Valančius

  Antroji „Chemijos inžinerijos“ vadovėlio knyga, kaip ir pirmoji, skirta universitetinėms chemijos inžinerijos studijoms. Pirmojoje knygoje pateikti bendrieji tvermės, pusiausvyros, impulso, energijos ir masės pernašos dėsningumai, cheminės technologijos procesų modeliavimo principai, hidrodinaminė srautų struktūra, išnagrinėti hidrostatiniai, hidrodinaminiai ir hidromechaniniai procesai (skysčių maišymas ir maišymas skysčiuose, skysčių transportavimas, dujų suslėgimas ir transportavimas, nevienalyčių sistemų perskyrimas) ir aparatai. Paskutinė, vienuoliktoji, dalis skirta mechaniniams procesams: smulkinimui, birių medžiagų klasifikacijai, transportavimui, birių ir plastiškų medžiagų maišymui, granuliavimui ir presavimui.

  Šikšnų ir kailių technologijos pagrindai

  Janina Balčiūnienė, Kęstutis Beleška, Gintaras Buika, Aleksandras Skrodenis, Virgilijus Valeika

  Keraminės technologijos laboratoriniai darbai

  Nijolė Mandeikytė, Raimundas Šiaučiūnas

  Analizinė chemija

  Nijolė Kreivėnienė, Valentina Krylova

  Mokomojoje knygoje pateikti cheminės analizės modulio teorijos pagrindai, uždavinių sprendimo pavyzdžiai, jonų indentifikavimo reakcijos, sisteminės analizės eiga, medžiagos kiekybinės sudėties nustatymo metodai. Mokomoji knyga skirta Cheminės technologijos fakulteto neakivaizdinių studijų studentams.

  Silikatų chemija

  Alfredas Balandis, Evaldas Pacauskas, Giedrius Vaickelionis, Zenonas Valančius

  Knygoje pateikiama žinių apie silicio bei jo junginių gavimą, jų fizikines-chemines savybes. Nagrinėjami cheminiai ryšiai silikatuose. Aiškinama kristalinių silikatų struktūros ypatumai, supažindinama su silikatų klasifikacija ir nomenklatūra.  

  Chemija. Kontrolinių darbų neakivaizdininkams užduotys ir jų atlikimo metodika

  Stanislovas Grevys, Rozalija Navickienė, Kristina Kantminienė

  Mokomoji knyga skiriama necheminių specialybių neakivaizdinio skyriaus studentams. Šiame pataisytame leidinyje pakeistos kai kurios užduotys ir papildomai pateikta naujų užduočių su sprendimo pavyzdžiais.

  Bendrosios chemijos laboratorinių darbų individualiosios užduotys

  Algirdas Šulčius, Rozalija Navickienė, Angelė Jezerskaitė, Stasys Grevys, Rimtautas Rumša, Kristina Kantminienė, Edita Paluckienė, Egidijus Griškonis

  Mokomojoje knygoje  pateikiamos individualiosios užduotys  laboratoriniams ir kontroliniams darbams bei egzaminams pasirengti.

  Analizinės chemijos uždavinynas

  Nijolė Kreivėnienė, Valentina Krylova

  Studijuojant fundamentinius mokslus didelis vaidmuo tenka savarankiškam darbui. Naudodamiesi šia knyga studentai gali išstudijuoti analizinės chemijos kurso programą, kruopščiai išnagrinėti kiekvieną temą, išsiaiškinti pateiktų uždavinių sprendimus ir patys savarankiškai išspręsti kuo daugiau uždavinių.

  Cheminė analizė

  Nijolė Kreivėnienė, Valentina Krylova

  Knygoje išsamiai išdėstyta kokybinė ir kiekybinė analizė, pagrįsta cheminėmis reakcijomis.

  Teoriniai analizinės chemijos pagrindai

  Valentina Krylova, Gintautas Paulauskas

  Knyga supažindina apie cheminių junginių identifikavimo metodus, medžiagų cheminės sudėties nustatymo būdus bei principus. Mokomoji knyga skiriama aukštųjų mokyklų studentams.

  Chemijos inžinerija, III knyga

  Alfredas Balandis, Benonas Leskauskas, Giedrius Vaickelionis, Zenonas Valančius

  Knyga yra skirta KTU Cheminės technologijos fakulteto studentams, studijuojantiems modulius Chemijos inžinerija 1 ir Chemijos inžinerija 2. Joje pateiktos pagrindinės skaičiavimams reikalingos teorinės priklausomybės bei lygtys, jų taikymo sąlygos, skaičiavimų pavyzdžiai, kontroliniai uždaviniai ir skaičiavimams reikalinga žinynų medžiaga.

  Chemijos inžinerija, I knyga

  Alfredas Balandis, Aras Kantautas, Benonas Leskauskas, Giedrius Vaickelionis, Zenonas Valančius

  Vadovėlis skirtas universitetų studentams, studijuojantiems chemijos inžinerijos kursą. Vadovėlyje pateikti ir susisteminti teoriniai duomenys apie visus svarbiausius dabar žinomus chemijos inžinerijos technologinius procesus, todėl juo galės naudotis chemijos, maisto, farmacijos pramonėje bei inžinerinės ekologijos srityje dirbantys inžinieriai ir technikai.